E. Aisberg "Tranzystor... ależ to bardzo proste"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, nakład 15200 egz., Warszawa, 1969

Karta katalogowa dotyczy książki przekazanej nam bezpłatnie przez Władysława Serafina (SP3OKT)

Przedmowa (5)
Wstęp (7)
Pogawędka pierwsza - Życie atomów (9)
Półprzewodniki. Działanie i zalety tranzystora. Wpływ temperatury na tranzystor. Ograniczniki częstotliwości i mocy. Cząsteczki. Atomy. Protony, neutrony i elektrony. Rozłożenie elektronów na powłokach. Jonizacja. Liczba walencyjna. Sieć krystaliczna.
Pogawędka druga - Złącza (19)
Przewodność samoistna. Oporniki i ogniwa fotoelektryczne. Domieszki. Donory. Dziury. Akceptory. Półprzewodniki typu p i n. Złącze. Bariera potencjału. Napięcie w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym. Napięcie Zenera. Dioda. Prostowanie przez półprzewodniki.
Pogawędka trzecia - Dzień dobry tranzystorze (27)
Tranzystory typu p-n-p i n-p-n. prąd nasycenia. Prąd bazy. Działanie tranzystora. Wzmocnienie prądowe. Analogia lampa-tranzystor. Oporności wejściowa i wyjściowa. Wzmocnienie napięciowe. Zasilanie tranzystora.
Pogawędka czwarta - Fizyka tranzystorów (33)
Przemieszczanie się ładunków. Nośniki większościowe. Działanie tranzystora typu p-n-p. Związki międzymetaliczne. Oznakowanie doprowadzeń. Symbole tranzystorów. Podsumowanie wiadomości podstawowych.
Pogawędka piąta - Trochę technologii (39)
Oczyszczanie strefowe. Ogrzewanie elektroniczne. Wyciąganie monokryształu. Jego cięcie. Otrzymywanie złącz wyciąganych. Tranzystor stopowy. Problem tranzystorów mocy. Technika dyfuzji. Czasy przelotu. Rola pojemności emiter-kolektor. Tranzystor-tetroda. Tranzystor z barierą powierzchniową. Metoda podwójnej dyfuzji. Tranzystor dryftowy. Tranzystor typu p-n-i-p. Tranzystor mesa. Fieldistor.
Pogawędka szósta - Królestwo krzywych (48)
Układ do zdejmowania charakterystyki statycznej tranzystora. Krzywe Ib=f(Ub) i Ik=f(Ub). Nachylenie. Wzmocnienie prądowe. Oporność wejściowa. Zależność pomiędzy nachyleniem, opornością wewnętrzną i wzmocnieniem prądowym. Nasycenie. Rodzina charakterystyk. Analogia z pentodą. Moc graniczna. Oporność wyjściowa. Określanie parametrów na podstawie charakterystyki.
Pogawędka siódma - Proste i krzywe (57)
Charakterystyki statyczna i dynamiczna. Prosta obciążenia. Punkt pracy. Wzmacnianie prądowe, napięciowe i mocy. Wartości maksymalne składowej zmiennej. Zakres nasycenia. Wybór impedancji obciążenia. Charakterystyka dynamiczna. Polaryzacja bazy.
Pogawędka ósma - Klin klinem (65)
Dobroczynne działanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ujemne sprzężenie zwrotne prądowe i napięciowe. Układy lampowe i tranzystorowe. Działanie sprzężenia zwrotnego na oporności wejściową i wyjściowa. Przesunięcie fazy przez tranzystor. Sprzężenie zwrotne wewnętrzne. Wpływ temperatury na pracę tranzystora. Kompensacja temperatury przez sprzężenie zwrotne. Zastosowanie termistorów.
Pogawędka dziewiąta - WE-WB-WK (74)
Układy lampowe z uziemioną katodą, siatką lub anodą. Układ połączeń tranzystorów ze wspólnym emiterem, wspólną bazą i wspólnym kolektorem. Wzmocnienie prądowe i napięciowe w trzech podstawowych układach. Ich oporności wejściowa i wyjściowa. Tablica porównawcza charakterystycznych cech układów tranzystorowych.
Dwa listy - Problemy dopasowania (82)
Źródło i odbiornik. Siła elektromotoryczna i oporność wewnętrzna. Napięcie na zaciskach. Sterowanie napięciowe. Sterowanie prądowe. Warunki optymalnego przenoszenia energii. Dopasowanie impedancji. Zastosowanie transformatorów. Przekładnia optymalna.
Pogawędka dziesiąta - Różne rodzaje sprzężeń (86)
Układy podstawowe z tranzystorami typu n-p-n. Zalety i wady sprzężenia transformatorowego. Regulacja głośności. Sprzężenie oporowo-pojemnościowe. Wartość kondensatora sprzęgającego. Układ ze sprzężeniem bezpośrednim. Wzmacniacz prądu stałego. Układ o symetrii dopełniającej. Tranzystory w układzie kaskadowym.
Pogawędka jedenasta - Ekonomia i moc (95)
Ustalenie punktu pracy. Układ wzmacniacza z ruchomym punktem pracy. Układ przeciwsobny (push-pull) wzmacniacza w klasie B. Zmiana fazy przez transformator. Inwerter (odwracacz fazy). Wtórnik tranzystorowy. Układ przeciwsobny (push-pull) o symetrii dopełniającej. Schemat praktyczny stopnia końcowego.
Pogawędka dwunasta - W dziedzinie wielkiej częstotliwości (103)
Częstotliwość graniczna. Sprzężenie przez obwody rezonansowe. Tłumienie. Stopnie wzmocnienia wielkiej i pośredniej częstotliwości. Pojemność kolektor-baza. Układ neutralizacyjny. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Zmiany pojemności i oporności wewnętrznej. Wzmocniona ARW.
Pogawędka trzynasta - Od wielkiej przez pośrednią, do małej częstotliwości (110)
Detekcja diodowa. Próg czułości detektora. Układy praktyczne. Detekcja za pomocą tranzystora. Detektor reakcyjny. Układy generatorów. Przemiana częstotliwości bez i przy zastosowaniu odrębnego generatora.
Pogawędka czternasta - Wagony i pociągi (116)
Kompletny schemat odbiornika radiowego. Antena ferrytowa. Różne zastosowania tranzystorów. Przetwornica prądu stałego. Przyszłość tranzystorów.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl