E. Aisberg "Radio... ależ to bardzo proste"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, nakład  20180 egz., Warszawa, 1965

Pogawędka pierwsza (9)
Elektrony i protony. Prąd. Napięcie. Natężenie prądu. Oporność. Prawo Ohma.
Pogawędka druga (15)
Prąd zmienny. Pole magnetyczne. Indukcja.
Pogawędka trzecia (19)
Samoindukcja. Oporność indukcyjna. Pojemność. Kondensatory.
Pogawędka czwarta (23)
Ładowanie i rozładowanie. Oporność pojemnościowa. Oporności pozorne.
Pogawędka piąta (26)
Przesunięcie fazowe. Rezonans. Obwód drgań.
Pogawędka szósta (31)
Strojenie obwodów. Selektywność.
Pogawędka siódma (33)
Lampy elektronowe. Katoda. Anoda. Dioda. Siatka. Trioda. Parametry.
Pogawędka ósma (39)
Charakterystyka lampy. Punkt pracy. Polaryzacja.
Pogawędka dziewiąta (43)
Mikrofon. Prąd małej częstotliwości. Heterodyna. Nadajnik radiotelegraficzny. Modulacja.
Pogawędka dziesiąta (47)
Detekcja. Detekcja diodowa. Detekcja stykowa. Detekcja anodowa.
Pogawędka jedenasta (51)
Wzmocnienie wielkiej częstotliwości i wzmocnienie małej częstotliwości. Sprzężenie transformatorowe. Zasilanie i polaryzacja lamp.
Pogawędka dwunasta (56)
Wzmacniacze oporowe i wzmacniacze o sprzężeniu dławikowym. Detekcja siatkowa.
Pogawędka trzynasta (61)
Reakcja. Układ Hartleya. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Pentoda.
Pogawędka czternasta (67)
Inne sprzężenia. Odsprzężenie. Schemat ideowy i schemat szczegółowy. Zakresy fal. Przełączanie.
Pogawędka piętnasta (73)
Zasilanie. Prostowanie. Lampy o dwóch anodach. Filtracja. Żarzenie. Polaryzacja. Zasilanie z sieci prądu stałego.
Pogawędka szesnasta (81)
Zjawiska interferencji (dudnień). Zasada działania superheterodyny. Układy przemiany częstotliwości. Lampa dwusiatkowa. Heptoda. Oktoda.
Pogawędka siedemnasta (87)
Częstotliwości zwierciadlane. Wzmocnienie wstępne. Schemat superheterodyny. Głośniki elektromagnetyczne i elektrodynamiczne.
Pogawędka osiemnasta (91)
Zaniki. Regulacja natężenia. Lampy o zmiennym nachyleniu. Regulatory. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Wskaźnik strojenia.
Pogawędka dziewiętnasta (96)
Pasma częstotliwości. Selektywność  a wierność odtwarzania. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna.
Pogawędka dwudziesta (101)
Schemat szczegółowy superheterodyny. Analiza tego schematu. Ostatnie rady.
Objaśnienia do pogawędki pierwszej (104)
Potencjał. Przewodniki i materiały izolacyjne. Prąd elektryczny. Wolt. Amper. Om. Prawo Ohma. Trzy postacie prawa Ohma.
Objaśnienia do pogawędki drugiej (105)
Prąd zmienny. Fale elektromagnetyczne. Pole magnetyczna. Indukcja.
Objaśnienia do pogawędki trzeciej (107)
Prawo Lentza. Samoindukcja. Oporność indukcyjna. Kondensator. Pojemność.
Objaśnienia do pogawędki czwartej (108)
Przechodzenie prądu zmiennego przez kondensator. Oporność pojemnościowa. Przesunięcie fazowe. Kojarzenie oporności. Oporności szeregowe. Oporności równoległe.
Objaśnienia do pogawędki piątej (110)
Rezonans elektryczny. Rozładowanie okresowe. Oporność obwodu rezonansowego. Rezonans szeregowy i równoległy.
Objaśnienia do pogawędki szóstej (112)
Wzór Thomsona. Selektywność. Strojenie obwodów.
Objaśnienia do pogawędki siódmej (113)
Lampy elektronowe. Katoda i jej żarzenie. Dioda. Trioda. Nachylenie charakterystyki lampy. Współczynnik wzmocnienia. Oporność wewnętrzna. Zależność między S, K i ro.
Objaśnienia do pogawędki ósmej (115)
Charakterystyka lampy. Inne charakterystyki. Graficzne wyznaczanie S, K i ro. Wejście i wyjście lampy. Ujemne napięcie siatki.
Objaśnienia do pogawędki dziewiątej (118)
Mikrofon. Modulacja. Nadawanie.
Objaśnienia do pogawędki dziesiątej (120)
Słuchawka. Detekcja. Detektory. Detekcja anodowa.
Objaśnienia do pogawędki jedenastej (121)
Wzmocnienie wielkiej częstotliwości (w.cz.) i małej częstotliwości (m.cz.). Transformator. Sprzężenie transformatorowe. Automatyczne ujemne napięcie siatki. Oddzielanie składowych. Transformatory małej i wielkiej częstotliwości. Układ przeciwsobny (push-pull). Klasy pracy wzmacniaczy.
Objaśnienia do pogawędki dwunastej (124)
Sprzężenia za pomocą oporności. Wzmacniacz oporowy. Wzmacniacz o sprzężeniu dławikowym. Inne układy o sprzężeniu przez oporność. Sprzężenie z diodą. Detekcja siatkowa. Liczba stopni wzmocnienia małej częstotliwości.
Objaśnienia do pogawędki trzynastej (126)
Reakcja. Detektor z reakcją. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Emisja wtórna. Pentoda.
Objaśnienia do pogawędki czternastej (129)
Sprzężenia przez wspólne (dla kilku obwodów) oporności pozorne. Odsprzężenie. Wykonanie odsprzężeń.
Objaśnienia do pogawędki piętnastej (130)
Zagadnienia zasilania. Zasilanie z sieci prądu zmiennego. Filtracja. Kondensatory elektrolityczne. Żarzenie lamp. Zasilanie z sieci prądu stałego. Odbiorniki uniwersalne.
Objaśnienia do pogawędki szesnastej (133)
Wzmocnienie bezpośrednie. Zasada działania superheterodyny. Przemiana częstotliwości za pomocą dwóch lamp. Lampy złożone. Mieszacz-oscylator. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości. Strojenie jednogałkowe.
Objaśnienia do pogawędki siedemnastej (136)
Sygnały lustrzane. Częstotliwość pośrednia. Głośnik elektrodynamiczny. Warunki dobrego odtwarzania. Wzbudzenie głośników.
Objaśnienia do pogawędki osiemnastej (138)
Automatyczna regulacja wzmocnienia. Konieczność regulacji ręcznej. Analogia hydrauliczna. Lampy ze zmiennym nachyleniem charakterystyki. Działanie automatycznej regulacji wzmocnienia. Stała czasowa. Opóźniona automatyczna regulacja wzmocnienia. Ciche strojenie. Optyczne wskaźniki strojenia.
Objaśnienia do pogawędki dziewiętnastej (143)
Różne rodzaje zniekształceń. Wstęgi boczne modulacji. Wierność odtwarzania a selektywność. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna. Zniekształcenia we wzmacniaczu małej częstotliwości. Ujemne sprzężenie zwrotne. Ujemne sprzężenie zwrotne na lampie wyjściowej. Sprzężenie zwrotne ujemne z korekcją charakterystyki częstotliwości.
Objaśnienia do pogawędki dwudziestej (147)
Zakłócenia przemysłowe. Anteny przeciwzakłóceniowe. Ramowa antena kierunkowa. Co przyniesie jutro?

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl