Asiejew B. "Podstawy radiotechniki"

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, Warszawa, 1955

Od autora (7)
1. WSTĘP (9)
Krótki przegląd historyczny rozwoju radiotechniki. Ogólny schemat łączności radiowej i jej elementy. Widmo częstotliwości wykorzystywanych w radiotechnice. Transmisja radiowa sygnałów telegraficznych. Transmisja radiowa sygnałów telefonicznych. Transmisja radiowa obrazów nieruchomych i ruchomych. Zakłócenia atmosferyczne odbioru radiowego.
2. POJEDYNCZY OBWÓD REZONANSOWY (61)
Drgania własne w obwodzie pojedynczym. drgania wymuszone w obwodzie szeregowym. Drgania wymuszone w obwodzie równoległym. Drgania mechaniczne i ich analogia do drgań elektrycznych.
3. OBWODY REZONANSOWE SPRZĘŻONE (163)
Współczynnik sprzężenia. Drgania wymuszone w obwodach rezonansowych sprzężonych. Szczególne przypadki sprzężenia obwodów. Drgania własne w obwodach sprzężonych.
4. OBWODY O STAŁYCH ROZŁOŻONYCH (233)
Linia dwuprzewodowa ze stratami. Linia dwuprzewodowa bez strat. Pionowy przewód uziemiony. Anteny nadawcze i odbiorcze.
5. UKŁADY FILTRUJĄCE (357)
Prądy odkształcone. Filtry elektryczne. Czwórniki.
6. UKŁADY NIELINIOWE (493)
Obwody nie spełniające prawa Ohma. Samowzbudzenie generatora lampowego. Niektóre zagadnienia radiotechniki nieliniowej.
7. ELEMENTY OBWODÓW REZONANSOWYCH (695)
Cewka indukcyjna. Kondensator. Oporność.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl