Jan Baranowski "Bezpieczna obsługa radiowęzła"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3655 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (5)
Rozdział I. Co to jest radiowęzeł (7)
Czynności obsługującego.
Rodzaje radiowęzłów.
Budowa i działanie aparatury radiowęzła.
Rozdział II. Bezpieczeństwo przy obsłudze radiowęzła (27)
Napięcia występujące w czasie pracy radiowęzła.
Wyładowania atmosferyczne.
Zwarcia linii radiofonicznych z liniami energetycznymi.
Rozdział III. Warunki bezpiecznej pracy w radiowęźle (34)
Oświetlenie pomieszczenia radiowęzła.
Higiena pomieszczeń radiowęzła.
Rozmieszczenie aparatury.
Stosowanie środków bezpieczeństwa osobistego.
Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Ochrona przy zwarciach z liniami elektroenergetycznymi.
Ochrona przed pożarami.
Rozdział IV. Co to jest porażenie i kiedy powstaje (63)
Ratowanie porażonego. Apteczka.
Rozdział V. Dobór siły głosu audycji (76)
Zakończenie (78)
Wykaz piśmiennictwa (78)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl