J. Chabłowski, W. Skulimowski, A. Wojnar "Technika odbioru telewizyjnego"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 5190 egz., Warszawa, 1963

Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
Wstęp (11)
1. Zasady odbioru telewizyjnego (15)
Zadania telewizji. Wrażenia świetlne. Analiza obrazu. Transmisja sygnału telewizyjnego. Synteza obrazu. Układy blokowe odbiorników. Główne właściwości odbiorników. Literatura.
2. Sygnał telewizyjny (41)
Normalizacja sygnałów telewizyjnych. Parametry analizy. Impulsy synchronizujące. Sygnał wizyjny. Modulacja wizyjna. Sygnał dźwiękowy. Częstotliwości robocze.
3. Układy lampowe (71)
Problematyka układów liniowych. Lampy elektronowe i ich parametry. Układ o podstawie katodowej. Podstawa anodowa i podstawa siatkowa. Właściwości lamp w zakresie fal ultrakrótkich. Źródła szumów w układach lampowych. Współczynnik szumów układów lampowych. Literatura.
4. Zasady techniki impulsowej (101)
Impulsy i ich widma. Liniowe kształtowanie impulsów. Podstawy analizy. Obwody różniczkujące. Obwody całkujące. Nieliniowe kształtowanie impulsów. Obcinanie. Układy obcinaczy. Wzmacnianie impulsów. Wytwarzanie impulsów. Literatura.
5. Antena i człon wielkiej częstotliwości (138)
Propagacja fal metrowych i decymetrowych. Wymagania dotyczące instalacji antenowej. Anteny telewizyjne i ich właściwości. Anteny dipolowe. Inne anteny telewizyjne. Anteny pokojowe. Linie przesyłowe. Dopasowanie anteny i odbiornika do linii przesyłowej. Minimalne napięcie na wejściu odbiornika. Obwody wejściowe. Ukłądy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości. Mieszacz. Heterodyna. Głowice wielkiej częstotliwości na zakresy I/III. Odbiór telewizyjny w zakresie fal decymetrowych. Literatura.
6. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości wizji (203)
Wybór częstotliwości pośredniej. Wymagania dotyczące wzmacniaczy częstotliwości pośredniej. Wzmacniacz synchroniczny z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacze wielorezonansowe z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacze wielorezonansowe z transformatorami bifilarnymi. Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi. Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi rozstawionymi. Inne obwody stosowane we wzmacniaczach częstotliwości pośredniej. Eliminatory sygnałów niepożądanych. Zagadnienie fazy we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości wizji. Literatura.
7. Detektory i wzmacniacze wizji. Składowa stała (263)
Układy detekcyjne sygnału wizji. Teoria prostownika jednopołówkowego. Detektor diodowy ze sprzężeniem pojemnościowym. Detektor diodowy ze sprzężeniem transformatorowym. Oporność wejściowa detektora diodowego. Wzmacniacze wizji. Wymagania ogólne. Wzmacniacz RC nieskompensowany. Kompensacja szeregowa. Kompensacja równoległa. Kompensacja szeregowo - równoległa. Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym. Stany nieustalone we wzmacniaczach wizji. Porównanie metod kompensacji. Składowa stała we wzmacniaczach wizji. Odtwarzanie składowej stałej. Sterowanie lampy obrazowej sygnałem wizyjnym. Literatura.
8. Układy regulacyjne w torze wizji (311)
Wstęp. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Ręczna regulacja kontrastu. Ręczna regulacja jaskrawości. Automatyczna regulacja jaskrawości. Automatyczna regulacja kontrastu. Złożone układy regulacyjne w torze wizji. Regulacja wyrazistości obrazu telewizyjnego. Regulacja częstotliwości heterodyny. Regulacja (sterowanie) zdalna odbiornika. Literatura.
9. Lampy obrazowe (375)
Zasady konstrukcji i działania lamp obrazowych. Metody ogniskowania i centrowania strumienia elektronów. Metody odchylania strumienia elektronów. Cewki odchylające. Pułapka jonowa. Ekrany i ich właściwości. Charakterystyki i parametry lamp obrazowych. Rozwój lamp obrazowych. Systemy projekcyjne. Literatura.
10. Człon synchronizacji (410)
Wstęp. Selektory amplitudy. Selektory o małej wrażliwości na zakłócenia. Separatory impulsów synchronizacji. Separacja impulsów synchronizujących linii i ramki przez różniczkowanie. Separacja impulsów synchronizacji ramki przez całkowanie. Międzyliniowość odtwarzania. Separatory nieliniowe. Separator tranzytronowy. Separatory jednoimpulsowe. Literatura.
11. Generatory odchylania (451)
Wstęp. Multiwibrator ze sprzężeniem anoda - siatka. Multiwibrator ze sprzężeniem katodowym. Generator samodławny. Generator sinusoidalny. Fantastron. Synchronizacja bezpośrednia generatorów odchylania. Literatura.
12. Układy odchylania magnetycznego (471)
Wstęp. Zasada działania układu odchylania poziomego. Układy odchylania poziomego z diodą tłumiąco - usprawniającą. Analiza układu z diodą włączoną szeregowo. Regulacja liniowości i amplitudy w układach odchylania poziomego. Klasyfikacja układów odchylania pionowego. Układ ze sprzężeniem transformatorowym. Kształtowanie napięcia sterującego. Przykłady rozwiązań układów odchylania pionowego. Literatura.
13. Układy regulacyjne w członie synchronizacji i odchylania (510)
Synchronizacja pośrednia generatorów odchylania. Automatyczna regulacja fazy. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania poziomego. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania pionowego. Układy automatycznej stabilizacji w członie odchylania poziomego. Układy automatycznej stabilizacji w członie odchylania pionowego. Wygaszanie powrotu strumienia elektronów w lampie obrazowej. Literatura.
14. Odbiór sygnału dźwiękowego (543)
Zasady odbioru sygnału dźwiękowego. Właściwości sygnału różnicowego. Układ toru fonii w odbiorniku telewizyjnym. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości fonii. Ograniczanie amplitudy. Demodulacja częstotliwości. Schematy i właściwości toru dźwięku. Literatura.
15. Zasilanie odbiorników telewizyjnych (575)
Zasilacz niskonapięciowy. Elementy prostownicze, regulacyjne i stabilizacyjne. Zasilacz wysokonapięciowy. Literatura.
16. Miernictwo odbiorników telewizyjnych (592)
Klasyfikacja metod pomiarowych. Pojęcia i definicje. Przyrządy pomiarowe. Dopasowanie, regulacja i dostrojenie odbiornika. Badanie jakości obrazu. Pomiary czułości. Pomiary selektywności. Pomiary elektryczne wierności odtwarzania. Badanie toru fonii. Literatura.
Załączniki (619)
Zasady rachunku operatorowego.
Opis odbiornika "Rekord 2/4"

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl