G.S. Cykin "Wzmacniacze sygnałów elektrycznych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 180 egz., Warszawa, 1964

Przełożył: mgr inż. Z. Mendrygrał

"W książce podano zasady budowy układów współczesnych wzmacniaczy sygnałów elektrycznych. Rozpatrzono w niej najczęściej stosowane układy stopni oraz urządzeń wzmacniających, przytoczono również niezbędne wzory obliczeniowe i podano wskazówki metodyczne odnośnie wykonywanych obliczeń; książka zawiera także przykłady obliczeń. Książka jest przeznaczona dla radioamatorów, mających przygotowanie w zakresie szkoły średniej."
Przedmowa (5)
    "Książka niniejsza przeznaczona jest dla radioamatorów jako podręcznik z zakresu wzmacniaczy sygnałów elektrycznych.
     W celu należytego opanowania wiadomości podawanych w niniejszej książce, czytelnik powinien mieć przygotowanie z matematyki, fizyki i elektrotechniki w zakresie szkoły średniej, zaś z radiotechniki - w zakresie podawanym w popularnych podręcznikach dla radioamatorów.
     Główną uwagę zwrócono w książce na zaznajomienie czytelnika ze współczesnymi układami wzmocnienia sygnałów elektrycznych, wyjaśnienie zasad ich działania, wytłumaczenie procesów fizycznych zachodzących w tych układach, ocenę z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia różnych układów wzmocnienia i sposobów obliczania wzmacniaczy.
     W celu łatwiejszego opanowania materiału książki i nabrania pewnej praktyki obliczeniowej z zakresu wzmacniaczy, podano w książce wiele stosowanych w praktyce przykładów obliczeń, włączając również przykłady obliczeń konstrukcyjnych transformatorów. Wszelkie niezbędne wiadomości dla dokonywania obliczeń, jak dane wyjściowe, tablice, wykresy funkcji itp., zostały również podane w książce.
     Celem książki jest zapoznanie czytelnika ze współczesnym stanem techniki wzmacniaczy, schematami stopni wzmacniających i wzmacniaczami wielostopniowymi o różnym przeznaczeniu, danie niezbędnego materiału teoretycznego i praktycznego do wykonywania kompletnego obliczania wzmacniaczy wielostopniowych, wyrobienie u czytelnika umiejętności dokonywania obliczeń, badania i regulowania wzmacniaczy.
     Wzmacniaczy tranzystorowych w niniejszej książce nie wyodrębniono w oddzielny rozdział, lecz omawia się je łącznie ze wzmacniaczami lampowymi na bazie wspólnych złożeń teoretycznych; jedynie zalecenia praktyczne odnośnie metody wykonywania obliczeń i przykłady obliczeń układów wzmacniaczy lampowych i tranzystorowych zostały podane oddzielnie na skutek znacznych rozbieżności.
     W książce zostały wyłożone zagadnienia nie rozpatrywane dotychczas w książkach z zakresu wzmacniaczy, lecz mające bardzo duże znaczenie praktyczne. Rozpatrzono w niej np. takie zagadnienia, jak wzajemną korekcję stopni wzmocnienia we wzmacniaczach szerokopasmowych sygnałów harmonicznych i impulsowych oraz podano metodykę obliczania takich wzmacniaczy, przytoczono sposoby obliczania dopuszczalnej pulsacji (tętnień) źródeł zasilania oraz obliczania filtrów dodatkowo wygładzających napięcie zasilające, podano metodykę obliczania filtrów odsprzęgających na podstawie dopuszczalnych zniekształceń częstotliwościowych na mniejszej częstotliwości roboczej i inne.
     W książce umieszczono specjalny rozdział (10), w którym radioamator znajdzie niezbędny materiał do obliczania transformatorów wzmacniacza, bez potrzeby korzystania ze źródeł dodatkowych. W tym samym celu na końcu książki w dodatkach podano podstawowe dane niektórych miedzianych drutów nawojowych i parametry obliczeniowe blach transformatorowych kształtu E na rdzenie transformatorów o najmniejszym ciężarze i najtańszych.
1. Wiadomości ogólne o wzmacniaczach (7)
1.1. Definicja i dziedziny zastosowania.
1.2. Typy wzmacniaczy.
1.3. Rodzaje elementów wzmacniających.
2. Podstawowe parametry wzmacniacza (17)
2.1. Parametry wejściowe i wyjściowe.
2.2. Wzmocnienie i sprawność.
2.3. Charakterystyka częstotliwościowa, fazowa i przejściowa.
2.4. Charakterystyka amplitudowa, zakres roboczy i zakłócenia.
2.5. Zniekształcenia nieliniowe.
3. Układy stopni wzmacniających (32)
3.1. Schemat blokowy wzmacniacza.
3.2. Sposoby włączenia elementów wzmacniających.
3.3. Układy obwodów zasilania.
3.4. Układy sprzężeń międzystopniowych.
3.5. Stopnie symetryczne i niesymetryczne.
4. Praca elementu wzmacniającego w układzie wzmacniacza (58)
4.1. Charakterystyki robocze i ich otrzymywanie.
4.2. Obliczanie składowych harmonicznych prądu wyjściowego.
4.3. Warunki pracy elementów wzmacniających.
4.4. Właściwości i zastosowanie różnych sposobów włączenia elementów wzmacniających.
5. Stopnie wzmocnienia wstępnego (80)
5.1. Stawiane wymagania.
5.2. Stopień oporowy.
5.3. Stopień transformatorowy.
5.4. Stopnie szerokopasmowe i korekcja.
6. Stopnie wzmocnienia mocy (155)
6.1. Stawiane wymagania.
6.2. Obliczanie stopnia pracującego w klasie A.
6.3. Obliczanie stopnia w klasie B.
6.4. Stopnie wstępnego wzmocnienia mocy.
6.5. Specjalne układy stopni wzmocnienia mocy.
7. Sprzężenie zwrotne (212)
7.1. Wiadomości podstawowe.
7.2. Wpływ sprzężenia zwrotnego na własności wzmacniacza.
7.3. Stabilność wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym.
7.4. Stopnie wzmacniające i wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym.
7.5. Przykłady układów wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym.
8. Wzmacniacze prądu stałego oraz wzmacniacze selektywne (263)
8.1. Wzmacniacze prądu stałego.
8.2. Wzmacniacze selektywne.
9. Wzmacniacze wielostopniowe (285)
9.1. Właściwości wzmacniaczy wielostopniowych.
9.2. Wzmocnienie i sumowanie zniekształceń we wzmacniaczu wielostopniowym.
9.3. Kolejność obliczeń wzmacniacza wielostopniowego.
9.4. Sprzężenia pasożytnicze we wzmacniaczu wielostopniowym.
9.5. Wymagania stawiane źródłom zasilania wzmacniaczy wielostopniowych.
9.6. Korekcja przeciwszumowa.
9.7. Regulacja wzmocnienia i barwy dźwięku.
9.8. Układy wzmacniaczy wielostopniowych.
9.9. Wykonanie konstrukcyjne wzmacniacza.                                   
10. Obliczanie konstrukcyjne transformatorów sygnałowych oraz dławików korekcyjnych (346)
10.1. Obliczanie konstrukcyjne transformatorów sygnałowych.
10.2. Obliczanie konstrukcyjne dławików korekcji wielkiej częstotliwości.
10.3. Przykłady obliczeń konstrukcyjnych.
11. Sprawdzanie i badanie wzmacniacza (371)
11.1. Kolejność sprawdzania i regulacji zbudowanego wzmacniacza.
11.2. Badanie wzmacniacza.
12. Nowe sposoby wzmacniania sygnałów elektrycznych (378)
Dodatki (382)
1. Rodzina charakterystyk normowania.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o.