Szymon Firkowicz "Statystyczna ocena jakości i niezawodności lamp elektronowych"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 1690 egz., Warszawa, 1963
(widok okładki bez obwoluty)

Przedmowa (9)
1. Wstęp (11)
Cz. I. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
2. Podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa (23)
3. Rozkłady zmiennej losowej nieciągłej (46)
4. Niektóre rozkłady zmiennej losowej ciągłej (56)
5. Wiadomości uzupełniające o rozkładach zmiennej losowej (72)
6. Podstawowe wiadomości ze statystyki matematycznej (87)
Cz. II. Statystyczna analiza jakości lamp
7. Wnioskowanie z próbki o wadliwości partii przy klasyfikacji alternatywnej (106)
8. Rozkłady podstawowych parametrów lamp (122)
9. Wyznaczanie średniej i odchylenia średniego (156)
10. Porównywanie wartości średnich i wariancji oraz rozkładów empirycznych. Sprawdzanie korelacji cech mierzalnych (173)
11. Ocena jakości przy uwzględnieniu rozkładu cech II-go rodzaju (199)
12. Statystyczna kontrola jakości przy odbiorze partii (217)
Cz. III. Statystyczna ocena niezawodności lamp
13. Podstawowe wiadomości z teorii niezawodności (249)
14. Wpływ warunków pracy lamp na ich niezawodność (278)
15. Dyskusja metod oceny niezawodności, stabilności i trwałości lamp (308)
16. Uwagi dodatkowe (340)
17. Zakończenie (347)
Wykaz literatury (348)
Tablice pomocnicze (353)
Skorowidz (389)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl