Jan Hennel "Zarys lamp elektronowych" - tom 1

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5190 egz., Warszawa, 1961

"W książce podane są ogólne wiadomości dotyczące lamp elektronowych, oraz omówione sa główne ich rodzaje takie jak: diody, triody oraz lampy wielosiatkowe.
Książka przeznaczona jest jako podręcznik dla wydziałów łączności wyższych szkół technicznych"
Najważniejsze oznaczenia literowe (6)
1. Wstęp (9)
     "Lampy elektronowe są to przyrządy, w których wykorzystywane jest zjawisko wyładowania elektrycznego w próżni lub gazie. Wyładowanie to polega na przepływie prądu elektrycznego utworzonego przez strumień swobodnych ładunków (elektronów i jonów) poruszających się w obszarze objętym elektrodami lampy.
     Podstawowym zjawiskiem, na którym opiera się działanie lamp elektronowych, jest wytwarzanie swobodnych ładunków elektrycznych, a przede wszystkim elektronów. Swobodne elektrony powstają w lampie w wyniku zjawiska emisji elektronów. Źródłem tej emisji jest elektroda zwana katodą. W przypadku wyładowań powstających w gazie w przepływie prądu biorą udział zarówno elektrony, jak i jony; te ostatnie powstają wskutek jonizacji cząsteczek gazu.
     Lampa elektronowa składa się z naczynia próżnioszczelnego oraz układu elektrod, do których doprowadzane są napięcia w celu wywołania wyładowania oraz w celu oddziaływania na jego przebieg. Ładunki elektryczne poruszające się w obszarze międzyelektrodowym wytwarzają prądy w obwodach odpowiednich elektrod. Przy zastosowaniu lamp elektronowych wykorzystuje się najczęściej prąd wytwarzany w obwodzie elektrody zwanej anodą."
1.1. Działanie lamp elektronowych.
1.2. Rola lamp elektronowych w nauce i technice.
1.3. Klasyfikacja lamp elektronowych.
2. Kinetyka elektronów (17)
2.1. Prędkość i energia elektronów i jonów w polu elektrycznym.
2.2. Ruch elektronów w równomiernym polu elektrycznym.
2.3. Prawo załamania promienia elektronowego.
2.4. Ruch elektronów w nierównomiernym polu elektrycznym.
2.5. Ruch elektronów w polu magnetycznym.
2.6. Soczewki elektronowe.
2.6.1. Soczewki elektryczne.
2.6.2. Soczewki magnetyczne.
3. Emisja elektronów (34)
3.1. Praca wyjścia elektronów w metalu.
3.2. Rodzaje emisji elektronów.
3.3. Emisja termoelektronowa.
3.4. Emisja fotoelektronowa.
3.5. Emisja wtórna.
3.6. Emisja autoelekronowa.
4. Termokatody (50)
4.1. Charakterystyczne wielkości termokatody.
4.2. Rodzaje termokatod.
4.3. Katoda wolframowa.
4.4. Katoda torowana.
4.5. Katoda tlenkowa.
4.5.1. Mechanizm emisji katody tlenkowej.
4.5.2. Oporność skrośna katody tlenkowej.
4.5.3. Właściwości katody tlenkowej.
4.5.4. Emisja impulsowa katod tlenkowych.
4.6. Konstrukcja i zasilanie termokatod.
4.7. Nowe rodzaje termokatod.
4.7.1. Uwagi ogólne.
4.7.2. Katoda tlenkowa torowa.
4.7.3. Katoda impregnowana.
4.7.4. Katoda spiekana.
5. Lampy dwuelektrodowe (diody) (76)
5.1. Charakterystyka diody.
5.2. Przebiegi fizyczne w diodzie.
5.3. Prawo Langmuira.
5.4. Wnioski wynikające z prawa Langmuira.
5.4.1. Rozkład potencjału i ładunku przestrzennego.
5.4.2. Oporność wewnętrzna diody.
5.4.3. Pojemność międzyelektrodowa.
5.5. Odchylenia od prawa Langmuira.
5.5.1. Uwagi ogólne.
5.5.2. Wpływ prędkości początkowej elektronów.
5.5.3. Wpływ napięcia kontaktowego między anodą i katodą.
5.5.4. Wpływ nierównomiernego rozkładu temperatury katody.
5.5.5. Wpływ spadku napięcia na katodzie.
5.6. Charakterystyka diody w zakresie prądu początkowego.
5.7. Moc wydzielana w anodzie.
5.8. Zastosowanie diod.
5.9. Rodzaje i konstrukcja diod.
6. Lampy trójelektrodowe (triody) (107)
6.1. Pole elektryczne w triodzie.
6.2. Napięcie zastępcze.
6.3. Prawo Langmuira dla triody.
6.4. Charakterystyki triody.
6.4.1. Uwagi ogólne.
6.4.2. Charakterystyki triody idealnej.
6.4.3. Odchylenia od prawa Langmuira.
6.5. Parametry statyczne triody.
6.5.1. Nachylenie (charakterystyki prądu anody).
6.5.2. Oporność wewnętrzna triody.
6.5.3. Współczynnik amplifikacji.
6.5.4. Równanie wewnętrzne triody.
6.5.5. Określanie parametrów triody na podstawie charakterystyk.
6.6. Prąd siatki w triodzie.
6.6.1. Prąd siatki w zakresie Us<0.
6.6.2. Prąd siatki w zakresie Uz > 0.
6.6.3. Charakterystyki triody w zakresie Us > 0.
6.7. Praca triody w układzie wzmacniacza.
6.7.1. Działanie wzmacniające triody.
6.7.2. Charakterystyki robocze triody.
6.7.3. Parametry robocze triody.
6.7.4. Układ zastępczy triody.
6.8. Zastosowania triod.
6.8.1. Wzmacniacz oporowy.
6.8.2. Wzmacniacz rezonansowy.
6.8.3. Wzmacniacz mocy małej częstotliwości.
6.8.4. Wzmacniacz mocy wielkiej częstotliwości.
6.8.5. Generator.
6.9. Rodzaje triod.
7. Tetrody i pentody (170)
7.1. Wady triody. Wprowadzenie siatki ekranującej.
7.2. Charakterystyki tetrody.
7.3. Przebiegi fizyczne w pentodzie.
7.3.1. Rola siatki hamującej.
7.3.2. Napięcie zastępcze w pentodzie.
7.3.3. Rozdział prądów w pentodzie.
7.4. Charakterystyki pentody.
7.5. Parametry statyczne pentody.
7.5.1. Nachylenie charakterystyki.
7.5.2. Oporność wewnętrzna.
7.5.3. Współczynnik amplifikacji.
7.5.4. Pojemności międzyelektrodowe w pentodzie.
7.6. Pentoda o regulowanym nachyleniu.
7.7. Tetroda wiązkowa.
7.8. Rodzaje pentod.
8. Lampy mieszające (199)
8.1. Zasada podwójnego oddziaływania na prąd anody.
8.2. Charakterystyki heptody.
8.3. Przemiana częstotliwości.
8.4. Oktoda.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o.