N.M. Izjumow, D.P. Linde "Podstawy radiotechniki"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 2, nakład 6000 + 300 egz., Warszawa, 1972
(z rosyjskiego przełożył Jan Szarek)

Przedmowa do wydania radzieckiego (9)
Wykaz oznaczeń (11)
I. Zasady łączności radiowej (17)
Podstawowe wiadomości o falach elektromagnetycznych.
Schemat ogólny łączności radiowej.
Fale elektromagnetyczne wykorzystywane w radiotechnice.
Krótki opis rozwoju radiotechniki.
Elementy i podzespoły stosowane we współczesnej radiotechnice.
II. Obwody elektryczne prądu zmiennego (32)
Wielkości zmieniające się sinusoidalnie i ich wykresy wektorowe.
Podstawowe elementy obwodów radiotechnicznych i przepływ przez nie prądu zmiennego.
Moc prądu zmiennego.
Stany nieustalone i ustalone w obwodach elektrycznych składających się z kondensatorów i cewek indukcyjnych.
Prądy niesinusoidalne i ich widma.
Drgania swobodne w obwodzie.
Drgania wymuszone w obwodzie szeregowym.
Drgania wymuszone w obwodzie równoległym.
Stany nieustalone w obwodzie drgań.
Obwody równoległe, mające różne elementy bierne w jednej z gałęzi.
III. Obwody sprzężone (96)
Drgania w dwóch obwodach sprzężonych.
Strojenie układu dwóch obwodów sprzężonych.
IV. Filtry elektryczne (109)
Przeznaczenie filtrów.
Filtry źródeł zasilania prądu stałego.
Filtry dolnoprzepustowe.
Filtry górnoprzepustowe.
Filtry pasmowe i zaporowe.
V. Linie długie (122)
Drgania elektryczne w liniach idealnych nieskończenie długich.
Drgania w liniach o określonej długości otwartych na końcu.
Drgania w liniach o określonej długości zwartych na końcu.
Drgania w liniach obciążonych opornością bierną.
Drgania w liniach obciążonych opornością czynną.
Drgania w liniach obciążonych opornością pozorną.
Linie realne ze stratami energii.
Zastosowanie linii długich jako elementów biernych i transformatorów oporności.
VI. Anteny (165)
Układy promieniujące.
Wibratory symetryczne (dipole).
Wpływ ziemi na promieniowanie anten. Wibratory niesymetryczne.
Częstotliwości rezonansowe anten. Anteny harmonicznych.
Anteny współfazowe i przeciwfazowe. Reflektory i direktory.
Kierunkowe charakterystyki promieniowania anten z uwzględnieniem wpływu powierzchni ziemi.
Wibratory złożone.
Anteny ramowe.
Anteny fal długich i średnich.
Anteny fal krótkich.
Anteny fal ultrakrótkich.
VII. Rozchodzenie się fal radiowych (228)
Właściwości atmosfery i powierzchni Ziemi, wpływające na rozchodzenie się fal radiowych.
Uwzględnienie wpływu powierzchni Ziemi i jonosfery na rozchodzenie się fal radiowych.
Rozchodzenie się fal długich.
Rozchodzenie się fal średnich.
Rozchodzenie się fal krótkich.
Rozchodzenie się fal ultrakrótkich.
VIII. Elektronowe przyrządy próżniowe i przyrządy półprzewodnikowe (264)
Elektronika współczesna.
Ruch elektronów w próżni. Katody lamp elektronowych.
Diody.
Triody.
Lampy wielosiatkowe.
Przewodność półprzewodników.
Diody półprzewodnikowe.
Triody półprzewodnikowe (tranzystory).
Lampy elektronostrumieniowe.
Krótkie wiadomości o przyrządach jonowych.
IX. Wzmacniacze drgań elektrycznych (336)
Przeznaczenie i klasyfikacja wzmacniaczy.
Wiadomości ogólne o wzmacniaczach małej częstotliwości.
Lampowe oporowe wzmacniacze małej częstotliwości.
Tranzystorowe oporowe wzmacniacze małej częstotliwości.
Stabilizacja zasilania wzmacniaczy tranzystorowych.
Wzmacniacze wyjściowe małej częstotliwości.
Wstępne wzmacniacze mocy. Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach.
Wzmacniacze wielkiej częstotliwości.
Wzmacniacze pośredniej częstotliwości.
Szumy własne wzmacniaczy.
Zadania miniaturyzacji.
X. Generowanie drgań elektrycznych (396)
Zasada działania generatorów lampowych.
Generatory obcowzbudne (wzmacniacze).
Generatory samowzbudne.
Generatory lampowe bardzo wielkiej częstotliwości.
Generatory i wzmacniacze klistronowe.
Generatory o fali bieżącej.
Lampy o fali wstecznej.
Generatory o fali bieżącej klasy M.
Generatory i wzmacniacze tranzystorowe.
Generatory z opornością ujemną.
Generatory drgań sinusoidalnych z elementem biernym o jednym znaku.
Zjawisko przeciągania częstotliwości generatora samowzbudnego.
Zjawisko przechwytywania częstotliwości generatora samowzbudnego.
Generatory drgań niesiusoidalnych.
XI. Przekształcanie drgań elektrycznych (491)
Wiadomości wstępne.
Modulacja amplitudy.
Modulacja częstotliwości i fazy.
Modulacja impulsowa.
Detekcja drgań wielkiej częstotliwości.
Przemiana częstotliwości.
Przekształcanie impulsów elektrycznych.
XII. Radiowe urządzenia nadawcze (533)
Przeznaczenie i klasyfikacja radiowych urządzeń nadawczych.
Stabilizacja częstotliwości generatorów.
Przekazywanie mocy do obciążenia użytecznego.
Stopnie pośrednie nadajników radiowych.
Stopnie wyjściowe nadajników radiowych.
Impulsowe nadajniki radiowe.
XIII. Radiowe urządzenia odbiorcze (560)
Przeznaczenie i podstawowe charakterystyki odbiornika radiowego.
Obwody wejściowe odbiorników radiowych.
Stopnie przemiany częstotliwości odbiorników superheterodynowych.
Detektory odbiorników radiowych.
Regulacje w odbiornikach radiowych.
Zakłócenia.
Przykładowy schemat odbiornika radiowego.
XIV. Dziedziny zastosowań radiotechniki (605)
Łączność radiowa i radiofonia.
Telewizja.
Radiolokacja.
Radionawigacja.
Radiotelesterowanie.
Inne dziedziny zastosowania radiotechniki.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl