A. Jellonek, Z. Karkowski "Miernictwo radiotechniczne"


Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 3 całkowicie zmienione, nakład 3190 egz., Warszawa, 1961

"    W książce omówiono zagadnienia związane z pomiarami wielkości elektrycznych, pomiarami właściwości obwodów i ich elementów oraz właściwości podzespołów i urządzeń. Ponadto omówiono źródła pomiarowe napięć i prądów oraz oscylografy elektroniczne.
     Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników telekomunikacji oraz dla studentów odpowiednich wydziałów wyższych szkół technicznych"
Wykaz ważniejszych oznaczeń (7)
1. Wstęp (9)
1.1. Potrzeba pomiarów w radiotechnice
1.2. Treść i zakres "Miernictwa radiotechnicznego"
2. Źródła pomiarowe napięć i prądów (13)
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Regulacja i stabilizacja napięć zasilaczy
2.2.1. Stabilizatory magnetyczne
2.2.2. Stabilizatory jonowe
2.2.3. Stabilizacja za pomocą sprzężenia zwrotnego
2.2.3.1. Stabilizatory elektroniczne ze sprzężeniem zwrotnym
2.2.3.2. Stabilizatory magnetyczne ze sprzężeniem zwrotnym
2.2.3.3. Stabilizatory elektromechaniczne ze sprzężeniem zwrotnym w wykonaniu autotransformatorowym
2.3. Generatory pomiarowe
2.3.1. Generatory pomiarowe małej częstotliwości
2.3.2. Generatory napięcia o krzywej prostokątnej
2.3.3. Generatory sygnałowe
2.3.4. Generatory wielkiej częstotliwości o większej mocy
2.3.5. Generatory impulsowe
2.3.6. Inne typy generatorów stosowanych w miernictwie radiotechnicznym
2.4. Wykaz piśmiennictwa
3. Oscylografy elektroniczne (65)
3.1. Przyrządy zapisujące i rejestrujące
3.2. Oscylograf elektroniczny
3.2.1. Wytwarzanie i skupianie strumienia elektronów
3.2.2. Sterowanie plamki wskaźnikowej
3.2.3. Uwidacznianie wiązki elektronów
3.2.4. Specjalne wykonania lamp oscylograficznych
3.2.5. Przebiegi elektryczne możliwe do zbadania za pomocą oscylografu elektronicznego i odpowiadające im obrazy na ekranie
3.2.6. Współrzędne stosowane w obrazach oscylograficznych
3.2.7. Urządzenia pomocnicze oscylografów katodowych
3.2.7.1. Wzmacniacze
3.2.7.2. Skalowanie osi czasowej
3.2.7.3. Wzmacniacz napięcia badanego i osi czasowej
3.2.7.4. Urządzenia zasilające
3.2.7.5. Przełącznik elektroniczny
3.2.7.6. Urządzenie do fotografowania przebiegów uwidocznionych na ekranie oscylografu elektronicznego
3.3. Rodzaje oscylografów używanych w miernictwie
3.4. Wykaz piśmiennictwa
4. Pomiary wielkości elektrycznych (102)
4.1. Pomiary natężenia prądu wielkiej częstotliwości
4.1.1. Wymagania ogólne
4.1.2. Okoliczności wpływające na rozpływ prądu w układzie zawierającym amperomierz
4.1.3. Zmiany warunków pracy układu wywołane włączeniem amperomierza
4.1.4. Rodzaj amperomierzy wielkiej częstotliwości i błędy związane z ich budową
4.1.4.1. Przyrządy cieplne
4.1.4.2. Amperomierze z termoelementami
4.1.4.3. Transformatory prądowe wielkiej częstotliwości (przekładniki prądowe)
4.1.4.4. Metoda optyczna pomiaru natężenia pola
4.1.4.5. Termometry gazowe
4.1.4.6. Układy bolometryczne
4.1.4.7. Amperomierz cieplne zbudowane na innych zasadach
4.1.4.8. Amperomierze dynamiczne
4.1.4.9. Amperomierze prostownikowe
4.1.5. Pomiar pośredni
4.1.4.6. Wykaz piśmiennictwa
4.2. Pomiary napięcia wielkiej częstotliwości
4.2.1. Wymagania ogólne
4.2.2. Rodzaje woltomierzy używanych przy pomiarach radiotechnicznych
4.2.2.1. Woltomierze prostownikowe
4.2.2.2. Dzielniki napięć
4.2.2.3. Metoda podstawiania
4.2.2.4. Woltomierze elektrostatyczne
4.2.2.5. Woltomierze cieplne
4.2.2.6. Woltomierze elektrooptyczne
4.2.3. Błędy pomiaru napięcia spowodowane przez przewody
4.2.4. Wykaz piśmiennictwa
4.3. Pomiary mocy wielkiej częstotliwości
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Mierniki mocy wielkiej częstotliwości
4.3.2.1. Watomierze cieplne
4.3.2.2. Watomierze lampowe
4.3.2.3. Oscylografy elektroniczne jako watomierze wielkiej częstotliwości
4.3.3. Metoda trzech amperomierzy i trzech woltomierzy
4.3.4. Pomiar mocy przez zastąpienie lub podstawienie oporności obciążenia
4.3.4.1. Mierniki mocy wyjściowej odbiorników i wzmacniaczy  stosowane przy małej częstotliwości
4.3.5. Pomiar mocy wyjściowej nadajników i modulatorów
4.3.5.1. Watomierze termoelementowe
4.3.5.2. Watomierze cieplno-emisyjne
4.3.5.3. Układy kolorymetryczne
4.3.6. Inne metody pomiaru mocy
4.3.7. Wykaz piśmiennictwa
4.4. Pomiary fazy
4.4.1. Pomiar przesunięcia fazowego za pomocą oscylografu elektronicznego
4.4.1.1. Pomiar fazy metodą krzywych Lissajous
4.4.1.2. Pomiary fazy przy użyciu kołowej podstawy czasu i modulacji jasności
4.4.2. Detektory fazowe
4.4.3. Fazomierze impulsowe
4.4.4. Metoda numeryczna pomiaru fazy
4.4.5. Kompensacyjne metody pomiaru przesunięcia fazowego
4.4.6. Przesuwniki fazowe
4.4.7. Przemiana częstotliwości przy pomiarach fazy
4.4.8. Pomiar przesunięcia fazowego metodą trzech woltomierzy lub amperomierzy
4.4.9. Dyskusja nad metodami pomiarowymi i wnioski końcowe
4.4.10. Wykaz piśmiennictwa
4.5. Pomiary częstotliwości
4.5.1. Podstawowe pojęcia i definicje
4.5.2. Możliwości pomiaru częstotliwości
4.5.3. Dokładności wymagane i osiągane
4.5.4.1. Wzorce częstotliwości
4.5.4.2. Wzorce pierwotne kwarcowe
4.5.4.3. Wzorce molekularne
4.5.4.4. Metody porównania wzorca pierwotnego z prawzorcem
4.5.4.5. Wzorce wtórne
4.5.5. Numeryczna metoda pomiaru częstotliwości i stosowane w niej przyrządy
4.5.6. Metody porównywania częstotliwości wzorcowej i badanej
4.5.7. Częstościomierze interferencyjne
4.5.8. Częstościomierze absorbcyjne
4.5.9. Częstościomierze wskazówkowe o odczycie bezpośrednim
4.5.10. Mostki do pomiaru częstotliwości
4.5.11. Falomierze
4.5.12. Uwagi końcowe
4.5.13. Wykaz piśmiennictwa
4.6. Pomiary natężenia pola
4.6.1. Wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne i ich definicje oraz możliwości zmierzenia
4.6.2. Przegląd metod pomiarowych
4.6.2.1. Anteny pomiarowe
4.6.2.2. Pomiar napięcia lub natężenia prądu anteny
4.6.2.3. Użycie anten nieramowych
4.6.2.4. Metoda wzorcowego natężenia pola lub kalibrowanej anteny nadawczej
4.6.2.5. Pomiary natężenia pól przeszkadzających
4.6.3. Uwagi i środki ostrożności
4.6.4. Wykaz piśmiennictwa
4.7. Pomiar zniekształceń
4.7.1. Metody pomiaru współczynnika zniekształceń nieliniowych
4.7.2. Metoda kompensacji składowej podstawowej
4.7.3. Metoda eliminacji składowej podstawowej
4.7.3.1. Mierniki z mostkiem rezonansowym lub teowym
4.7.3.2. Mierniki z filtrem górnoprzepustowym
4.7.3.3. Mierniki z zaporowymi wzmacniaczami selektywnymi
4.7.4. Generatory zniekształceń
4.7.5. Pomiar zniekształceń występujących przy dwóch sygnałach
4.7.6. Analizatory przebiegów elektrycznych
4.7.7. Uwagi ogólne
4.7.8. Wykaz piśmiennictwa
4.8. Pomiary jakości modulacji
4.8.1. Modulacja amplitudy
4.8.1.1. Pomiar modulacji metodami oscylograficznymi
4.8.1.2. Pomiar głębokości modulacji na podstawie zmian wartości skutecznej napięcia modulowanego
4.8.1.3. Pomiar głębokości modulacji na podstawie zmian wartości skutecznej napięcia modulowanego
4.8.1.4. Analiza widma częstotliwości fali zmodulowanej w amplitudzie
4.8.2. Modulacja częstotliwości i fazy
4.8.2.1. Pomiary modulacji częstotliwości i fazy metodą wyznaczania "amplitudy fali nośnej" przy FM
4.8.2.2. Oscylograficzna metoda pomiaru parametrów modulacji
4.8.2.3. Pomiar dewiacji częstotliwości metodą zamiany modulacji częstotliwości na modulację amplitudy
4.8.3. Wnioski i uwagi końcowe
4.8.4. Wykaz piśmiennictwa
5. Pomiary właściwości materiałów, podzespołów i obwodów (352)
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Pomiary R, L i C metodą mostkową
5.2.1. Mostki czteroramienne
5.2.2. Mostki sześcioramienne (typu Andersona)
5.2.3. Mostki typu T i podwójne T
5.2.4. Mostki różnicowe
5.2.5. Dokładność pomiarów wykonywanych przy użyciu metod mostkowych
5.2.6. Czułość układów mostkowych
5.2.7. Wskaźniki układów mostkowych
5.2.8. Źródła zasilania
5.3. Obwody oscylacyjne jako układy pomiarowe
5.3.1. Wiadomości ogólne
5.3.2. Prądy i napięcia w stanie ustalonym
5.3.3. Możliwości wykonania pomiaru
5.4. Pomiary oporności, pojemności i indukcyjności
5.4.1. Uwagi ogólne
5.4.2. Wzorce oporności
5.4.3. Wzorce pojemności oraz pomiar właściwości kondensatorów
5.4.4. Pomiary właściwości materiałów izolacyjnych
5.4.5. Wzorce indukcyjności i pomiar własności cewek indukcyjnych
5.5. Pomiary własności materiałów magnetycznych
5.6. Wykaz piśmiennictwa

Wykaz piśmiennictwa ogólnego (451)

Wyjaśnienia skrótów (452)
Skorowidz rzeczowy (453)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA