Mieczysław Jeżewski "Przenoszenie obrazów na drodze elektrycznej i telewizja"

Książnica - Atlas, S.A. Zjedn. Zakłady Kartograf. i Wydawnicze T.N.S.W.,
Lwów - Warszawa, 1938

Wstęp
     Zagadnienie widzenia z odległości bezpośrednio oku ludzkiemu niedostępnej jest już w zasadzie rozwiązane. Teraz na pewno w szybkim tempie nastąpią ulepszenia, które pozwolą na polepszenie jakości widzianych obrazów, na powiększenie zakresu tego, co można widzieć, wreszcie pozwolą na udostępnienie tego wynalazku. W jakim kierunku pójdzie dalszy postęp, trudno na razie przewidzieć, tym bardziej że nie widać dróg, na których można będzie osiągnąć niektóre, bardzo pożądane ulepszenia np. możność widzenia z bardzo dużych odległości. Obecnie odległości te są ograniczone. Toteż w obecnym stanie rzeczy, celem udostępnienia telewizji, muszą powstać liczne stacje nadawcze, które przy pomocy fal elektromagnetycznych będą wysyłać w przestrzeń obrazy ludzi, przedmiotów itd. nadawane w specjalnych "studio" lub też zdejmowane gdziekolwiek.
     Zagadnienie będące tematem niniejszej książeczki rozpada się na kilka części. Najprostszym i najłatwiejszym do rozwiązania jest zagadnienie przesyłania obrazów nieruchomych, np. fotografii osób czy scen. Następnie o wiele już trudniejszym jest problemat telekina, tj. przesyłania filmów na odległość. Z kolei spotykamy się z zagadnieniem przesyłania obrazów osób lub scen, lecz takich, które odbywają się w pokoju specjalnie przeznaczonym do zdjęć telewizyjnych i posiadającym specjalne urządzenia do tego celu, tj. w "studio". Wreszcie ostatnie: przesyłanie obrazów scen i przedmiotów, znajdujących się na otwartej przestrzeni. Rozwiązanie każdego z tych zagadnień wymaga nieco odrębnej techniki. Omówimy je kolejno, nie zatrzymując się prawie na pierwszym, najmniej obecnie aktualnym.
     W ogólności zagadnienie, którym się tu zajmujemy, pod względem technicznym jest bez porównania trudniejsze od zagadnienia słyszenia na odległość. Dało się ono rozwiązać dzięki zbadaniu, tak nowych jak i dawniej znanych już zjawisk fizycznych oraz skonstruowaniu przyrządów na znajomości tych zjawisk opartych. Żadna chyba gałąź techniki nie jest tak ściśle związana z fizyką jak telewizja, która korzysta z tylu jej rozmaitych dziedzin.
     Nie łatwo jest przedstawić te rzeczy w sposób przystępny, a jednocześnie tak dokładny, żeby sprawa telewizji stała się naprawdę zrozumiała. Niniejsza książeczka jest próbą takiego przedstawienia rzeczy. Aby nie czynić lektury książki trudną tym, którzy nie znają fizyki w dość znacznym zakresie, podzieliliśmy ją na dwie części. Pierwsza z nich zawiera popularne przedstawienie zasad i najprostszych sposobów, przy pomocy których zagadnienie zostało rozwiązane. Druga część daje opis zjawisk fizycznych i praw, na których opierają się urządzenia i przyrządy używane do telewizji, oraz wyjaśnienie pojęć fizycznych, którymi musimy się tu posługiwać, w końcu omawia niektóre jednostki używane w fizyce, oraz opisuje niektóre dodatkowe urządzenia, używane przy telewizji, których znajomość nie jest jednakże potrzebna dla zrozumienia samej zasady widzenia na odległość.
CZĘŚĆ PIERWSZA
I. Oko i jego budowa (5)
II. Przenoszenie obrazów (8)
III. Przyrządy do rozkładania obrazów na elementy (15)
IV. Komórka fotoelektryczna (22)
V. Wywoływanie zmian natężenia światła przy pomocy prądów elektrycznych (27)
VI. Odtwarzanie obrazów na stacji odbiorczej (30)
VII. Wywoływanie złudzenia ruchu przy pomocy szeregu obrazów. Telewizja (33)
VIII. Zastosowanie rury Brauna do telewizji (37)
CZĘŚĆ DRUGA
IX. Własności światła. Jednostki (43)
X. Soczewki i otrzymywanie obrazów (49)
XI. Przewodzenie prądu elektrycznego przez gazy. Lampa jarzeniowa (57)
XII. Promienie katodowe. Oscylograf katodowy (66)
XIII. Drgania elektryczne relaksacyjne i zastosowanie ich do odchylania strumienia elektronów w oscylografie katodowym (76)
XIV. Zjawisko fotoelektryczne (84)
XV. Zjawisko Kerra i wywoływanie zmian natężenia światła wysyłanego przez stałe źródło przy pomocy komórki Kerra (88)
XVI. Przesyłanie obrazów przedmiotów i scen odbywających się w studio. Ikonoskop. Transmitowanie scen odbywających się na otwartej przestrzeni (99)

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.