Edward Kowalczyk "Podręczna encyklopedia teleelektryki - teletransmisja"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 190 egz., Warszawa, 1963

A
absorpcja, admitancja operatorowa, akustyczny zmiennik zewowy, aldrey, aluminium, amplifiltry, amplituda drgania, analiza toru przewodowego, anteny linii radiowych, anteny radiowęzłowe, anteny tubowe, aparat telefoniczny CB, aparat telefoniczny MB, asymetria indukcyjności wzajemnych, asymetria łączna pojemności i upływności, asymetria oporności wzajemnych, asymetria pojemności, asymetria pojemności pomiarowa, asymetria upływności, asymetria upływności pomiarowa, automatyczna regulacja poziomu, azbest.
B
bakelit, Bel, Bell Aleksander, bit, biurko pomiarowe, bod, Botta, brąz przewodowy, Brune'a metoda, brzęczyk.
C
CCITT, cechownik, cewka pupinizacyjna, Chappe Klaudiusz, charakterystyka kierunkowości mikrofonu, charakterystyka tłumienności oporności, chłonność akustyczna powierzchni, ciśnienie akustyczne, cykl, cyna, cynk, Czebyszewowska charakterystyka filtru, częstotliwość, częstotliwość graniczna, częstotliwość graniczna teoretyczna filtru elektrycznego, częstotliwość graniczna toru pupinizowanego, częstotliwość krańcowa pasma przepustowego, częstotliwość nieskończonego tłumienia filtru, częstotliwość wirtualna, częstotliwość średnia filtru, częstotliwość znormalizowana, częstotliwość zredukowana, częstotliwości krańcowe pasma tłumieniowego praktycznego, czułość ucha, czwórnik antymetryczny, czwórnik bierny, czwórnik czynny, czwórnik drabinkowy, czwórnik dwojako symetryczny, czwórnik elektryczny, czwórnik elektryczny bierny, czwórnik elektrycznie nieprzezroczysty, czwórnik elektrycznie przezroczysty, czwórnik energetycznie symetryczny, czwórnik kształtu "C", czwórnik kształtu "H", czwórnik kształtu "O", czwórnik kształtu "T", czwórnik mostkowy, czwórnik oporowo asymetryczny, czwórnik o strukturze niesymetrycznej względem ziemi, czwórnik o strukturze oporowo symetrycznej, czwórnik przesłuchowy, czwórnik różnicowy, czwórnik o strukturze symetrycznej względem ziemi, czwórnik typu PI, czwórnik typu T, czwórnik wszechprzepustowy, czwórnik zaworowy, czwórnik zbliżnoprzenikowy, czwórnik zdalnoprzenikowy, czwórnik niezniekształcający.
D
Deborta metoda, demodulator grupowy, demodulator kanałowy, demodulacja częstotliwości, dielektryk, dielektryczne straty, długość fali, dobroć elementu filtru, dostosowanie energetyczne źródła, dopasowanie falowe czwórnika, drgania akustyczne, drgania aperiodyczne, drgania własne, droga przesyłowa sygnałów, drukowane obwody, dwójnik elektryczny bierny, dwójnik elektryczny czynny, dynamika audycji, dyskryminator czasowy, dyskryminator częstotliwości, dyskryminator fazy, dyspozytorskie urządzenie telefoniczne, dźwięk.
E
ekspandor, elektroakustyka, elektrolityczna miedź, elektronika, elektrostrykcja, element filtru, element fonetyczny, element linearny, elementy wzajemnie dualne, Erlang.
F
fala elektromagnetyczna, fala elektrycznie poprzeczna falowodu, fala stojąca, falowody, falowody otwarte, falowody zamknięte, falowód kołowy, faza, fazomierz, filtr częstotliwościowo niesymetryczny, filtr częstotliwościowo symetryczny, filtr drabinkowy, filtr elektromechaniczny, filtr elektryczny, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy, filtr środkowoprzepustowy, filtr środkowozaporowy, filtr grupowy, filtr idealny, filtr kanałowy, filtr kierunkowy, filtr mechaniczny, filtr mechaniczny o drganiach skręcających, filtr mostkowy, filtr różnicowy, filtr rzeczywisty, filtr transferowy, filtr zestrojony, filtry Zobela, fon, fosfor-brąz, funkcja jednostkowa, funkcjonał.
G
gałąź poprzeczna filtru, gałąź wzdłużna filtru, gaz lokalizacyjny, gaz obserwacyjny, generator brzęczykowy, generator harmonicznych, generator normalny napięciowy, generator normalny R-omowy, generator o modulacji częstotliwości, generator podharmonicznych, generator podstawowy, generator RC, generatory LC, generatory pomiarowe, generatory szumów, generatory ze sztuczną linią RC, german, gęstość energii akustycznej, gęstość łączy telefonicznych abonenckich, gęstość telefoniczna, głośnik, głowica kablowa, główna stacja radiowęzła, graniczna długość fali falowodu, grupa czwórna, grupa czwórna podstawowa, grupa kanałów, grupa pierwotna, grupa pierwotna podstawowa, grupa trójna, grupa trójna podstawowa, grupa wstępna, grupa wtórna, grupa wtórna podstawowa.
H
hałas, Hartleya prawo, histerez dielektryczna, Hunghes Dawid, hypsograf, Hurwitza wielomiany.
I
ilość kanałów telefonicznych w liniach radiowych, impedancja mechaniczna, impedancja operatorowa, impuls elektryczny, impulsowy lokalizator uszkodzeń, indukcyjność jednostkowa filtru, indukcyjność jednostkowa toru przewodowego, indukcyjności wzajemne cząstkowe odcinka, indukcyjność zredukowana, informacji teoria, infradźwięk, integrator, inwerter, inwerter mechaniczny.
K
kabel, kablogram, kalafonia, kanał czasowy, kanał częstotliwościowy, kanał elektryczny, kanał przestrzenny, kantal, Kerra zjawisko, kierunkowość mowy ludzkiej, klasa oporowa filtru, klasa tłumieniowa filtru, kodowanie, kompandor, kompensacja odcinkowa, kompensacja skupiona, kompensacja sprzężeń, kompensacyjny miernik tłumienności, kompresor, konstantan, konwerter, korekcja, korekcja krzywiznowa, korekcja nachyleniowa, korekcja płaska, korektory, krotnica, krzem, krzywa histerezy, krzyżowanie przewodów.
L
lampa o fali bieżącej, linia napowietrzna, linie falowodowe, logarytmiczny dekrement tłumienia, logatomy.
Ł
łańcuch telekomunikacyjny, łącze, łącze odniesienia, łączenie łańcuchowe czwórników, łączenie  równoległe czwórników, łącznice szeregowe czwórników, łącznica telefoniczna automatyczna, łącznica telefoniczna CB, łącznica telefoniczna MB.
M
macierze czwórnika, magistralny tor zasilający rozgłaszania przewodowego, magnesy spiekane, magnetostrykcja, manganin, masa współdrgająca, materiały magnetyczne, materiały magnetyczne miękkie, materiały magnetyczne twarde, materiały stykowe, mechaniczny zapis dźwięku, metoda Grafa, metoda Nyquista, metoda Wirtha, miedź, miernik sprzężenia zespolonego, miernik oporności zespolonej, miernik poziomu, miernik poziomu audycji, miernik przesłuchu, miernik sprzężenia indukcyjnego, miernik sprzężenia pojemnościowego, miernik tłumienności, miernik tłumienności harmonicznych, miernik tłumienności niezrównoważenia, miernik wysterowania, miernik wzmocności, mika, mikrofon, mikrofon magnetoelektryczny, mikrofon węglowy, moc profometryczna zakłóceń, moc stacji radiowęzłowej, modulacja amplitudy impulsów, modulacja częstotliwości impulsów, modulacja fazy impulsów, modulacja impulsowo - kodowana, modulacja czerokości impulsów, modulator grupowy, modulator kanałowy, Morse Samuel, mostek Eppeleina, mostek Feista i Haaka, mostek Murray'a, mostek Varley'a, mufy żeliwne, multiwibrator symetryczny.
N
nadajniki linii radiowych, nadajnik zewu tonowego, napięcie elektryczne lub różnica potencjałów, napięcie psofometryczne zakłóceń, nasłuchowo - rozmówny zespół, nastawnik wzmocności, natężenie dźwięku, natężenie pola magnetycznego, natężenie ruchu telefonicznego, neper, Ni-Span_C, nominalna moc aparatu telefonicznego, nominalna oporność toru pupinizowanego, nominalna tłumienność jednostkowa toru pupinizowanego.
O
obliczanie linii radiowej, obwód elektryczny, odbiorniki linii radiowych, odbiornik sterujący, odbiornik zewu tonowego, odcinek pupinizacyjny, odcinek regulacyjny linii, odcinek wzmacniakowy, odpowiedź impulsowa, odstęp od gwizdu, odstęp od zakłóceń, odstęp od zakłóceń w liniach radiowych, odstęp prądu nośnego od zakłóceń, odtłumik, odtłumik czwórnikowy, odtłumik dwójnikowy, ogniwo filtru typu PI, ogniwo filtru typu T, ogniwo pełne filtru, ogniwo pochodne filtru, ogranicznik, okres, ołów, operator rzutowy, oporność akustyczna falowa, oporność falowa nominalna filtru, oporność falowa pochodna, oporność falowa pręta, oporność falowa typu Z, oporności falowe czwórnika, oporność jednostkowa toru przewodowego, oporność odniesienia, oporność poprzeczna czwórnika, oporność promieniowania, oporności robocze czwórnika, oporności robocze filtru, oporności wejściowe czwórnika, oporności wejściowe w stanie jałowym czwórnika, oporności wejściowe w stanie zwarciowym czwórnika, oporności wzajemne cząstkowe odcinka, oporności wzajemne czwórnika, oporność wzdłużna czwórnika, oporność czwórnika, optyczny zapis dźwięku, oznaczanie kabli.
P
parametry falowe czwórnika, parametry falowe toru pupinizowanego, parametry falowe toru współosiowego, parametry jednostkowe toru współosiowego, parametry oporowe czwórnika, parametry robocze filtru, parametry toru pupinizowanego, pasmo częstotliwości, pasmo liniowe, pasmo przepustowe układu, pasmo tłumieniowe układu, PCM, piezoelektryczność, piroelektryczność, płytki zmienno - oporowe, podstacja radiowęzła, podstacja transformatorowa w radiofonii przewodowej, podstawowy rodzaj fali w falowodzie, podwójny mostek Varley'a, pogłos, pojemność jednostkowa filtru, pojemności cząstkowe doziemne odcinka, pojemności cząstkowe międzyprzewodowe odcinka, pojemność jednostkowa toru przewodowego kablowego, pojemność zredukowana, polaryzacja, pole, pole akustyczne, pole magnetyczne, pole magnetyczne, pole stacjonarne, pomiar częstotliwości, pomiar mocy, pomiar napięcia, pomiar natężenia prądu, pomiar oporności zespolonej, pomiar poziomu bezwzględnego na torze telekomunikacyjnym, pomiar przesłuchu, pomiar tłumienności i wzmocności skutecznej, pomiar uziemień, pomiar współczynników nierównowagi pojemnościowej czwórki kablowej. Pomiar zakłóceń, pomiar zniekształceń, pomiar zrozumiałości mowy, pomiarowe zakończenie czwórki, powikłanie par, poziom, poziom bezwzględny, poziom ciśnienia akustycznego, poziom głośności, poziom mocy, poziom napięcia, poziom prądu, poziom psofometryczny zakłóceń, poziom względny, poziomy wyjściowe w liniach radiowych, poziom zadziałania tłumika echa, pozostałość magnetyczna, półogniwo dolnobiegunowe filtru, półogniwo górnobiegunowe filtru, półogniwo odwracające filtru, półogniwo podstawowe filtru, półogniwa szeregowo lub równolegle uniwersalne, praktyczne pasmo przepustowe filtru, praktyczne pasmo tłumieniowe filtru, prawo Webera i Fechnera, prąd nośny, prąd pilotowy, prąd pilotowy pomiarowy, prędkość fali, prędkość fazowa fali, prędkość grupowa, prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w przewodach, promieniowanie, przebieg okresowy, przebieg przemienny, przekładnia energetyczna, przekładnia oporowa, przekształcenie dualne układów, przekształcenie funkcjonalne, przekształcenie Laplase'a, przełącznica grupowa, przełącznica liniowa, przełącznica stacyjna, przenik niesystematyczny, przenik rozłożony, przenik skupiony, przenik systematyczny, przenik zbliżny, przenik zdalny, przenikalność magnetyczna bezwzględna, przenikalność magnetyczna względna, przepustowość operatorowa, przenik, przesunięcie fazowe, przesuwanie widma częstotliwości, przesuwnik częstotliwości, przesuwnik widma, przesuwność echowa, przesuwność fazowa, przesuwność skrośna, przesuwność skuteczna, przetwornik elektroakustyczny, przetwornik e;ektromechaniczny, przetwornik magnetostrykcyjny, przewodność, przewodność jednostkowa toru przewodowego, przewód sygnałowy, przyrządy różniczkujące, psofometr, psofometryczny odstęp od zakłóceń, pulsacja, punkt pupinizacji.
R
rachunek operatorowy, radiofonia, radiolinie horyzontowe, radioliniowe systemy bliskiego zasięgu, radioliniowe systemy dalekiego zasięgu, radiotelefonia, radiowęzłowy wzmacniacz sterujący, refrakcja, regulator, regulator poziomu, relacja telekomunikacyjna, rezonator mechaniczny, rezonatory dyskowe, rezonatory prostokątne, rezonatory wnękowe, rodzaje linii przewodowych, rodzaje pupinizacji, rotacje przewodów, rozgałęźnik torowy, rozgałęźniki, rozgałęźnik transformatorowy, rozgłaszanie, rozgłaszanie przewodowe, rozkład częstotliwości, rozproszenie w troposferze, równania zasadnicze czwórnika w postaci łańcuchowej, równanie telegrafistów, równanie zasadnicze czwórnika w postaci oporowej, równania zasadnicze czwórnika w postaci przewodnościowej, równania zasadnicze toru przewodowego, równoważenie, równoważnik, równoważnik Hoyta, równoważnik końcowy, równoważnik liniowy, równoważnik nastawny, równoważnik podstawowy, równoważnik stacyjny, równoważność parametrów elektrycznych i mechanicznych.
S
selektywny miernik poziomu, sieć przesyłowa radiofonii przewodowej, sieć rozgłaszania przewodowego, sieć sterująca rozgłaszania przewodowego, sieć telefoniczna abonencka, sieć telefoniczna magistralna, sieć telefoniczne międzycentralowa, sieć telefoniczna pośrednia, sieć telefoniczna rozdzielcza, sieć telekomunikacyjna międzymiastowa, sieć telekomunikacyjna okręgowa, sieć telekomunikacyjna użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjne miejscowe, sieci telekomunikacyjne specjalne, siła elektromotoryczna, siła elektromotoryczna psofometryczna zakłóceń, składowe tamowności falowych, skok jednostkowy, skok pupinizacji, skrzynie odsprzęgające, skrzynia pupinizacyjna, skrzynie wydłużające, skuteczność aparatu telefonicznego, słuchawka magnetoelektryczna, słuchawka telefoniczna, son, sonda mikrofonowa, sprzężenia elektryczne w torach, sprzężenia galwaniczne w torach, sprzężenie magnetyczne w torach, sprzężenie zbliżnoprzenikowe, sprzężenie zdalnoprzenikowe, stabilizatory elektroniczne, stabilizatory transduktorowe, stabilizatory węglowe, stabilność, stacja radiowęzłowa, stacja, stacja zasilająca, stacja zasilania zdalnie, stacje pośredniczące linii radiowych, stała dualności, stanowisko pomiarowe, stojak głowicowo - transformatorowy, stojak kontroli zasilania, stojak pomiarowy, stojak teletransmisyjny, stojak zasilania, stratność elementu, stratność wypadkowa elementów filtru, straty dielektryczne, strefa przejściowa filtru, strefy Fresnela, strona pierwotna czwórnika, styroflex, sygnał, symbolika budowy filtru, symbolika typów filtrów, symetryczny dzielnik napięcia, symetryzacja przez krzyżowanie, symetryzacja kondensatorowa, symetryzacja mieszana, synchronizm, system koncentryczny telefonii wielokrotnej, system rozdzielczy, system selekcyjny, system teletransmisyjny dwukanałowy, system teletransmisyjny dwunastkowy, system teletransmisyjny dwunastokrotny, system dwupasmowy, system teletransmisyjny dwutorowy, system teletransmisyjny jednokanałowy, system teletransmisyjny jednokierunkowy, system teletransmisyjny naturalny, system telefonii nośnej, system teletransmisyjny nośny, szukacz kabla, szum, szumy akustyczne, średnia oporność fazowa, środek 'miedzi'.
T
tamowność echowa czwórnika, tamowność falowa czwórnika, technika wielkiej częstotliwości, technika mikrofalowa, teleelektryka, telefonometria, telegrafia, telekomunikacja, telekomutacja, telemechanika, telemetria, teletransmisja, telewizja, teoria syntezy, termistory, tłumienie, tłumienność, tłumik echa, tłumiki, tonlar, tor, transfer, transformator liniowy, transmisja danych, tryger symetryczny, tytanian baru.
U
układ akustyczny, układ liniowy, ultradźwięk, urządzenia radiofonii nośnej, urządzenie stacyjne rozgłaszania przewodowego, urządzenia 12-krotnej telefonii nośnej.
W
waristory, wartość skuteczna, wektor Poyntinga, wiązka przewodów, widmo ciągłe, widmo odwrócone, widmo prążkowe, widmo proste, wielkości robocze toru, wielkości własne czwórnika, wieloczłonowe sieci przesyłowe rozgłaszania przewodowego, wiskoza dielektryczna, wolumetr, wózek pomiarowy, współczynniki dopasowania filtru, współczynnik kształtu, wyrazistość, wzmacniacz grupowy, wzmacniacz liniowy, wzmacniacz radiowęzłowy, wzmacniacze prądu stałego, wzmacniacze selektywne, wzmacniak abonencki, wzmacniak dwutorowy, wzmacniak jednotorowy, wzmacniak końcowy, wzmacniak radiofoniczny główny, wzmacniak sznurowy, wzmacniak uniwersalny produkcji polskiej, wzmocnienie, wzmocność, wibraloj.
Z
zakłócenia fluktuacyjne, zakres częstotliwości mowy, zakresy częstotliwości w liniach radiowych, zależności pomiędzy poziomami, zasilanie linii radiowych, zespół nasłuchowo - rozmówczy, zestaw łączy, zew, zewnik, zewnik małej częstotliwości, zewnik obejściowy, zewnik tonowy, zew wsteczny, złącze kablowe, znamionowa moc wyjściowa wzmacniacza, zwrotnica elektryczna, zwrotnica kierunkowa, zysk anteny w liniach radiowych.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl