Witold Kozak "Radioamatorstwo w szkole"

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, wydanie 2 zmienione, nakład 10000 + 180 egz., Warszawa, 1967

Przedmowa (3)
Zajęcie 1 (7)
Organizacja zajęć, uwagi ogólne.
Jak zorganizujemy pracę w kółku. Cele pracy kółka radioamatorskiego w szkole. Zakres pracy radioamatorów. Wyposażenie szkolnej pracowni radiotechnicznej. Narzędzia do obróbki ręcznej. Narzędzia pomocnicze własnej roboty. Przyrządy pomiarowe. Pomoce naukowe dla kółka. Materiały dla szkolnej pracowni radioamatorskiej.
Zajęcie 2 (27)
Krótka historia radia.
Kto, kiedy i jak przyczynił się do wynalazku radia? Fale elektromagnetyczne interesują wielu fizyków. Popow demonstruje pierwszy radioodbiornik. Co wniósł Marconi do rozwoju radia? Niemowlęcy okres rozwoju radia. Narodziny radiofonii. Radioamatorstwo i krótkofalarstwo.
Zajęcie 3 (39)
Instalacje, anteny, uziemienia.
Konstrukcja zewnętrznych anten odbiorczych. Ustawianie masztów antenowych. Wykonanie uziemienia. Instalacja odgromowa.
Zajęcie 4 (46)
O drganiach, falach i dźwiękach.
Drgania i fale. Obserwujemy fale w przyrodzie. Dźwięki (czyli fale akustyczne). Wzbudzanie prądów indukcyjnych (drgania elektryczne). Przetwarzanie dźwięków na drgania prądu elektrycznego. Przewodowe przesyłanie dźwiękowych sygnałów elektrycznych.
Zajęcie 5 (55)
O zasadach przekazywania audycji radiowych (55)
Iskra elektryczna jako źródło drgań. O działaniu obwodów drgających. Wytwarzanie fal elektromagnetycznych. O modulacji drgań elektromagnetycznych (fal radiowych). Od mikrofonu do anteny nadawczej. Podział fal radiowych na zakresy. Rozchodzenie się fal radiowych.
Zajęcie 6 (74)
Pierwszy odbiornik radioamatora.
Działanie odbiornika detektorowego. Doświadczenie z odbiornikiem detektorowym. Pary detekcyjne. Działanie detektora. Proste doświadczenia z detektorem zastępczym.
Zajęcie 7 (84)
Poznajemy symbole i schematy radiowe.
Symbole części radioodbiorników. Przegląd schematów odbiorników detektorowych. Przykładowy schemat montażowy prostego odbiornika.
Zajęcie 8 (90)
Zasady prawidłowego lutowania połączeń.
Uwagi ogólne o łączeniu za pomocą spoiwa. Lutownice. Luty i topiki. Przygotowanie lutownicy; zasady dobrego lutowania.
Zajęcie 9 (97)
Zjawiska magnetyczne i ich niektóre praktyczne zastosowania.
Magnetyzm i elektromagnetyzm. Budowa i działanie słuchawki elektromagnetycznej. Konstrukcja słuchawki elektromagnetycznej. Wykorzystanie słuchawek w praktyce radioamatorskiej.
Zajęcie 10 (106)
Działanie i budowa kondensatorów.
Kondensatory (budowa, działanie). Pojemność elektryczna kondensatora. Kondensatory stałe. Jakość kondensatora zależy głównie od rodzaju dielektryka. Kondensatory elektrolityczne. Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów. Kondensator w obwodzie prądu zmiennego.
Zajęcie 11 (117)
Cewki indukcyjne, konstrukcja i ich zastosowanie.
Rodzaje cewek indukcyjnych (wielkiej częstotliwości). Cewki indukcyjne jako dławiki wielkiej częstotliwości. Szeregowe i równoległe łączenie cewek. Konstrukcja cewek dla celów amatorskich.
Zajęcie 12 (125)
Źródła prądu stałego.
Jednostki wielkości elektrycznych. Ogniwa i baterie. Akumulatory kwasowe i zasadowe. Hermetyczne akumulatory miniaturowe. Zasady poprawnego użytkowania akumulatorów hermetycznych. Połączenia ogniw elektrycznych.
Zajęcie 13 (138)
Budowa i działanie lamp elektronowych.
Narodziny elektronówki. Budowa i właściwości diody. Katody współczesnych lamp elektronowych. Działanie lampy trójelektrodowej (triody). "Tradycja" w radiotechnice i elektrotechnice.
Zajęcie 14 (153)
Trioda jako detektor i wzmacniacz.
O pracy lampy w układach odbiorczych. Działanie obwodu siatkowego. Jak pracuje obwód anodowy? Doświadczenia z odbiornikiem reakcyjnym.
Zajęcie 15 (161)
Oporniki stosowane w aparaturze radiowej.
Oporniki stałe i zmienne. Połączenie oporników. Oporniki zmienne - potencjometry. Potencjometry miniaturowe.
Zajęcie 16 (168)
Działanie wzmacniaczy wielolampowych.
Układ wzmacniacza wielolampowego. Charakterystyka wzmacniacza. Automatyczna polaryzacja siatki.
Zajęciec17 (174)
Prostowniki lampowe do zasilania odbiorników.
Podstawowe wiadomości o prądzie zmiennym. Prostowniki lampowe. Beztransformatorowe zasilanie odbiorników sieciowych.
Zajęcie 18 (182)
Konstrukcja i projektowanie transformatora sieciowego do zasilania odbiorników.
Zasady działania transformatorów. Części składowe transformatora sieciowego. Zaprojektowanie transformatora sieciowego. Wykonanie i sprawdzenie transformatora sieciowego.
Zajęcie 19 (195)
Lampy wielosiatkowe.
Działanie lampy z siatkę ekranową. Pentoda - lampa pięcioelektrodowa. Oznaczenia lamp elektronowych. Cokołowanie lamp elektronowych. Jak obchodzić się z lampami. Paluszkowe lampy bateryjne.
Zajęcie 20 (206)
Poznajemy lampy elektronowo - promieniowe.
Konstrukcja lampy elektronowo - promieniowej. Zastosowanie lamp elektronowo - promieniowych (oscylograficznych). Konstrukcja kineskopów telewizyjnych. Zalecenia dotyczące użytkowania kineskopów.
Zajęcie 21 (212)
Dwulampowy odbiornik zasilany z sieci.
Schemat odbiornika. Konstrukcja odbiornika.
Zajęcie 22 (216)
Konstrukcja i zasady działania głośników.
Głośniki magnetoelektryczne. Głośniki elektromagnetyczne. Transformator głośnikowy.
Zajęcie 23 (226)
Wybór części składowych. sprawdzenie części składowych.
Rozmieszczenie i montaż elementów na podstawie montażowej. Sporządzanie podstawy montażowej. Zamocowanie części składowych. Zasady sprawdzania montażu odbiornika.
Zajęcie 24 (237)
Podstawowe przyrządy pomiarowe radioamatora.
Konstrukcja i zastosowanie przyrządów pomiarowych. Rodzaje mierników tablicowych.
Zajęcie 25 (251)
Budujemy wzmacniacz adapterowy z odbiornikiem.
Charakterystyka urządzenia. Omówienie schematu. Obwody zasilania radioadaptera. Części skladowe aparatu. Uwagi o montażu, sprawdzeniu i uruchomieniu radioadaptera. Udoskonalenie radioadaptera. Obudowa radioadaptera.
Zajęcie 26 (268)
Technika odbioru fal ultrakrótkich.
Sieć polskich stacji UKF. Rodzaje anten UKF. Projektowanie anten UKF. Konstrukcja anten UKF. Wykonanie dipola pętlowego z materiałów zastępczych. Fider łączący antenę z odbiornikiem.
Zajęcie 27 (278)
Dwulampowa przystawka radiofonii UKF (programu III).
Omówienie układu przystawki radiofonicznej UKF. Montaż i uruchomienie przystawki. Spis części składowych przystawki. Przystawka UKF o zwiększonej czułości. Wykonanie części składowych przystawki UKF. Zestawienie części składowych przystawki. Prace montażowe i uruchomienie przystawki.
Zajęcie 28 (289)
Półprzewodnikowe przyrządy i ich zastosowanie.
Ogólna charakterystyka półprzewodników. Rodzaje diod germanowych krajowej produkcji. Tranzystory germanowe. Konstrukcja i działanie tranzystora. Porównanie tranzystora z lampą elektronową.
Zajęcie 29 (299)
Poznajemy działanie wzmacniaczy tranzystorowych.
Zasada działania wzmacniacza tranzystorowego. Odbiorniki jednotranzystorowe. Wykonanie eksperymentalnego odbiornika jednotranzystorowego.
Zajęcie 30 (307)
Tranzystorowe układy wzmacniające.
Tranzystorowy stopień wzmacniający. Trzy sposoby włączania tranzystora do obwodu. Charakterystyka tranzystorowego wzmacniacza sygnałów elektrycznych. Sposoby stabilizacji warunków pracy tranzystora.
Zajęcie 31 (318)
Budujemy proste odbiorniki tranzystorowe.
Antena magnetyczna. Kieszonkowy odbiornik dwutranzystorowy. Ekonomiczny odbiornik kieszonkowy. Dane uzwojeń anteny ferrytowej. Wykonanie części składowych odbiornika. Uruchomienie i regulacja odbiornika.
Zajęcie 32 (333)
Amatorski odbiornik pięciotranzystorowy.
Omówienie układu odbiornika. Części składowe odbiornika. Uwagi o montażu odbiornika.
Zajęcie 33 (339)
Wykonujemy zasilacz z prostownikiem diodowym (do odbiorników tranzystorowych)
Wybór układu prostownika. Wykonanie części składowych prostownika.
Zajęcie 34 (346)
Poznajemy aparaty superheterodynowe.
Działanie superheterodyny. Ogólna charakterystyka odbiornika radiowego. Odbiorniki bateryjne.
Zajęcie 35 (353)
O naprawach odbiorników radiowych.
Wstępne badania odbiornika za pomocą omomierza. Naprawa niektórych elementów odbiornika lampowego.
Zajęcie 36 (359)
Ostrożnie z prądem elektrycznym.
Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego. Uziemienie ochronne. Zjawiska wyładowań atmosferycznych i ochrona przez piorunami. Fizyczne zjawiska towarzyszące piorunom. Skutki działania piorunów. Zachowanie się podczas burzy.
Zajęcie 37 (365)
Wykonujemy zestawy do doświadczeń z falami magnetycznymi.
Schemat generatora lampowego. Doświadczenie I z generatorem. Doświadczenie II z generatorem. Schemat generatora lampowego z modulatorem. Badanie zjawiska rezonansu obwodów sprzężonych. Odbiór sygnałów zmodulowanych.
Zajęcie 38 (375)
Utrwalanie i odtwarzanie dźwięków za pomocą płyt gramofonowych.
Przypominamy zasadnicze pojęcia z akustyki. Krótka kronika gramofonu. Utrwalanie dźwięków metodą elektromechaniczną. Jak posługiwać się gramofonem elektrycznym. Jak obchodzić się z płytami gramofonowymi.
Zajęcie 39 (386)
Magnetyczne utrwalanie i odczytywanie dźwięków.
Zasady działania magnetofonu. Konstrukcja i użytkowanie magnetofonu. Charakterystyka techniczna popularnego magnetofonu typu "Tonette". Zasady nagrywania audycji za pomocą magnetofonu.
Zajęcie 40 (397)
Zastosowanie rysunku schematycznego w radiotechnice.
Charakterystyka schematów. Symbole graficzne elementów radioelektronicznych.
Tabele pomocnicze (403)
Symbole graficzne stosowane w schematach radiotechnicznych.
Symbole graficzne stosowane w schematach teletechnicznych.
Częściej spotykane symbole graficzne umieszczone na przyrządach pomiarowych.
Oznaczenia oporników objętościowych (miniaturowych).
Podstawowe wymiary częściej stosowanych głośników magnetoelektrycznych (dynamicznych).
Cokoły częściej spotykanych lamp elektronowych.
Konstrukcja budowy i rozmieszczenie końcówek tranzystorów (krajowej produkcji).
Konstrukcja i wymiary zewnętrzne diod germanowych.
Tabelka danych technicznych diod germanowych (krajowej produkcji).
Dane techniczne częściej spotykanych lamp elektronowych.
Charakterystyki częściej spotykanych głośników magnetoelektrycznych (dynamicznych).
Dane techniczne tranzystorów germanowych.
Zestawienia ważniejszych symboli i jednostek elektrycznych.
Wielkości i jednostki elektryczne w układzie technicznym.
Przedrostki nazw jednostek wtórnych w systemie metrycznym.
Charakterystyka drutów w emalii.
Wykaz polskich stacji radiofonicznych.
Wykaz polskich stacji telewizyjnych.
Zestawienie niektórych znakomitych fizyków i wynalazców.
Literatura (420)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl