Reinhard Kretzmann "Zastosowanie elektroniki w przemyśle"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5131 egz., Warszawa, 1956
tłumaczyli z niemieckiego W. Barwicz, K. Orłowski.

Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
Wstęp (11)
Część I. Lampy elektronowe oraz ich podstawowe układy
1. Lampy odbiorcze i nadawcze (17)
Charakterystyka w układzie współrzędnych Ia-Us.
Charakterystyka w układzie współrzędnych Ia-Ua.
Współczynnik wzmocnienia.
Wytwarzanie drgań.
Wzór Thomsona.
Charakterystyka triody w układzie współrzędnych Us-Ua.
Obliczenia związane z pracą lampy w klasie C.
Moc wydzielana w anodzie i siatce lampy.
2. Lampy prostownicze (36)
Lampy prostownicze próżniowe.
Lampy prostownicze gazowane.
Obliczanie prostowników jednopołówkowych.
Układy prostownicze wielofazowe oraz współczynnik fazowy.
Napięcie wsteczne.
Trwałość prostowniczych lamp gazowanych.
3. Tyratrony (53)
Charakterystyka zapłonu.
Czas uśrednienia.
Wpływ napełnienia gazem.
Tyratrony z siatka osłonną.
Zapłon wsteczny.
Charakterystyczne cechy dotyczące konstrukcji.
Sterowanie poziome.
Transformator impulsowy.
Sterowanie pionowe.
Różne podstawowe układy sterowania tyratronów.
Zależność wyjściowego napięcia i prądu od kąta zapłonu.
Prostowniki sterowane.
Równoległe łączenie tyratronów.
Trwałość tyratronów.
Obliczanie mostków fazowych.
4. Senditrony (75)
Budowa i sposób działania.
Pojemnościowe urządzenie zapłonowe.
Sterowanie spawarek punktowych.
Urządzenia stroboskopowe.
Kompletny układ do sterowania spawarek punktowych.
Układ odwrotnie równoległy dwóch lamp.
5. Ignitrony i ekcitrony (83)
Elektroda zapłonowa.
Granice obciążenia.
Sterowanie spawarek oporowych.
Wykres mocy.
Sterowanie fazy włączenia za pomocą tyratronów.
Ignitrony w urządzeniach prostowniczych.
Badanie próżni.
Badanie uszkodzeń elektrody zapłonowej.
Ekscitrony.
6. Lampy stabilizacyjne (96)
Charakterystyka prądowo - napięciowa.
Oporność dla prądu zmiennego.
Podstawowy układ do stabilizacji napięcia.
Obliczanie oporności opornika stabilizacyjnego.
Szeregowy i kaskadowy układ stabilizacyjny.
Wytwarzanie drgań relaksacyjnych.
Stabilizacja elektroniczna.
7. Komórki fotoelektryczne (104)
Budowa fotokatody.
Czułość widmowa.
Prąd zaciemnienia.
Komórki fotoelektryczne próżniowe.
Komórki fotoelektryczne gazowane.
Zwiększenie czułości spowodowane napełnieniem gazem.
Podstawowe układy przekaźników sterowanych światłem.
Układ z zastosowaniem wzmacniacza prądu stałego.
8. Lampy przekaźnikowe (114)
Zimna katoda.
Charakterystyka zapłonu.
Układ przekaźnika sterowanego światłem.
Pierścieniowy układ liczący.
9. Lampy oscyloskopowe (120)
Optyka elektronowa.
Elektrostatyczne i magnetyczne odchylanie promienia.
Odchylanie symetryczne i niesymetryczne.
Barwa ekranu oraz czas poświaty.
Układ połączeń oscylografu katodowego.
Część II. Urządzenia elektroniczne przeznaczone do celów przemysłowych
10. Przekaźniki elektroniczne (133)
Przekaźnik zmierzchowy.
Przekaźnik fotoelektryczny z migocącym źródłem światła.
Przekaźnik fotoelektryczny ze wstępnym stopniem wzmocnienia.
Urządzenie do samoczynnego otwierania drzwi.
Regulacja ropnych palenisk centralnego ogrzewania.
Urządzenie do sygnalizowania zwiększenia się gęstości dymu.
Kontrola puszek do konserw.
Zmiana kierunku obrotów silnika.
11. Elektroniczne układy liczące (149)
Układ do liczenia w systemie dwójkowym.
Pierścieniowy układ liczący.
Układ "Eccles-Jordan"
Dekadowa lampa licząca.
Pomiary czasu otwarcia migawek aparatów fotograficznych.
Licznik programowy.
Układ mnożący.
Elektroniczny układ przełączający.
Generator impulsów.
Elektroniczne układy odejmujące i dzielące.
Urządzenie zapisujące.
12. Przekaźniki czasowe (175)
Ładowanie i wyładowywanie kondensatorów.
Stała czasowa.
Przekaźnik czasowy do celów fotograficznych.
Przekaźnik czasowy do celów fotograficznych.
Przekaźnik dwuczasowy.
Przekaźnik czasowy działający periodycznie.
Periodyczny przekaźnik dwuczasowy.
Układ służący do nastawiania czasu naświetlania.
Elektroniczny regulator czasu spawania.
Regulator czasu spawania opracowany na podstawie norm "Nema"
Układ sterujący dla czterech faz spawania.
Inny układ sterujący dla czterech faz spawania.
13. Układy prostownicze przeznaczone do celów przemysłowych (192)
Obliczenie dwufazowego prostownika jednopołówkowego.
Dwufazowy prostownik sterowany.
Prostownik trójfazowy.
Prostownik trójfazowy sterowany.
Obliczenie dławika.
Wpływ sterowania siatkowego.
Dwufazowy prostownik do ładowania akumulatorów.
Ograniczenie prądu za pomocą dławika po pierwotnej stronie prostownika.
Czterofazowy prostownik do ładowania akumulatorów.
Prostownik o stałym napięciu wyjściowym.
Regulacja za pomocą wstępnego nasycania dławika prądem stałym.
Prostownik sześciofazowy z dławikiem o wstępnej magnetyzacji, włączonym po pierwotnej stronie prostownika.
Lampa gasząca.
Prostownik beztransformatorowy.
Beztransformatorowy układ prostowniczy z regulowanym napięciem wyjściowym.
Prostownik ignitronowy.
14. Elektroniczne urządzenia do regulacji oświetlenia (235)
Regulacja lamp jarzeniowych.
Elektroniczny regulator jasności.
Filtr przeciwzakłóceniowy.
Samoczynna, fotoelektryczna regulacja oświetlenia.
Elektroniczna regulacja oświetlenia sceny.
15. Urządzenia do regulacji liczby obrotów i do regulacji temperatury (250)
Fotoelektryczne urządzenie regulacyjne stosowane w fabrykach papierniczych.
Urządzenie sterujące nie zawierające elementów mechanicznych.
Fotoelektryczna korekcja nawijania bel materiałów.
Regulacja liczby obrotów silników prądu zmiennego.
Oscylacja RC.
Elektroniczna regulacja temperatury.
Układ do regulacji temperatury stosowany w urządzeniach o dużej mocy.
Elektroniczna stabilizacja temperatury.
16. Elektroniczna regulacja czasu spawania (278)
Elektroniczne sterowanie spawarek czołowych.
Automatyczne sterowanie spawarek szwowych.
Zapobieganie magnetyzmowi szczątkowemu transformatora spawarki.
Sterowanie spawarek impulsowych.
trójfazowy układ sterujący.
17. Elektroniczne sterowanie silników (304)
Pojęcia zasadnicze.
Regulacja napięcia wzbudzenia i napięcia wirnika.
Stabilizacja liczby obrotów.
Zasadniczy układ dwufazowego urządzenia do sterowania silnika.
Ograniczenie prądu wirnika.
Kompensacja spadku napięcia na oporności rzeczywistej wirnika.
Napęd ze stałym momentem obrotowym z zastosowaniem regulacji napięcia wirnika.
Układ ze stabilizacją liczby obrotów i prędkim hamowaniem.
Trójfazowy układ sterujący z regulacją prądu wirnika i prądu magnesującego.
Napęd ze stałym momentem obrotowym.
Elektroniczne sterowanie napędu nawijarek.
Napęd ze stałą mocą.
Hamowanie użyteczne.
Urządzenie do zmiany kierunku prądu.
Bezstopniowy układ sterujący z czujnikiem i komórką fotoelektryczną.
Trójfazowy układ do zmiany kierunku obrotów.
Układy beztransformatorowe.
Najczęściej używane typy lamp.
Przykłady wykonania urządzeń.
Sterowanie agregatów Leonarda.
18. Indukcyjne nagrzewanie metali za pomocą wielkiej częstotliwości (342)
Podstawy teoretyczne.
Głębokość wnikania i sprawność.
Generator wielkiej częstotliwości z cewką roboczą.
Dopasowanie.
Koncentrator.
Hartowanie stali.
Lutowanie.
19. Pojemnościowe nagrzewanie materiałów dielektrycznych (356)
Podstawy teoretyczne.
Sklejanie drewna.
Podgrzewanie tworzyw termoutwardzalnych.
Różne układy dopasowujące.
Generator o mocy 5kW.
Generator o stałej częstotliwości.
Samoczynne dostrajanie do rezonansu.
Konstrukcja generatorów wielkiej częstotliwości.
20. Urządzenia elektroniczne do celów specjalnych (386)
Elektroniczna stabilizacja napięć stałych i zmiennych.
Lutownica ultradźwiękowa.
Fotoelektryczny licznik obrotów.
Inwertor dwufazowy.
Elektroniczne oczyszczanie gazów z kurzu.
Zakończenie (405)
Dodatek
Dane techniczne lamp.
Wykaz piśmiennictwa.
Wykaz pojęć.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl