M.J. Kriwoszejew "Podstawy pomiarów telewizyjnych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 2000 + 200 egz., Warszawa, 1967

Przedmowa (7)
1. Kształtowanie sygnału wizyjnego telewizji czarno-białej i kolorowej (11)
Wiadomości ogólne. Kształtowanie sygnału wizyjnego w telewizji czarno-białej. Kształtowanie sygnału wizyjnego w telewizji kolorowej.
2. Kryteria oceny podstawowych parametrów jakości obrazu telewizyjnego (28)
Podstawowe parametry jakościowe obrazu telewizyjnego. Maksymalna luminancja obrazu. Kontrast. Liczba odtwarzanych stopni gradacji kontrastu. Rozdzielczość obrazu. Wyrazistość obrazu i przepięcia (wyskoki). Smużenia. Odbicia. Szumy fluktuacyjne. Zakłócenia okresowe.
3. Telewizyjne tablice kontrolne (58)
Wiadomości ogólne. Uniwersalne tablice kontrolne. Urządzenia do projekcji telewizyjnych tablic kontrolnych. Telewizyjne filmy kontrolne. Generatory sygnałów kontrolnych. Elektryczny generator sygnałów kontrolnych. Sygnały kontrolne telewizji kolorowej.
4. Kontrola jakości obrazu i sygnału telewizyjnego (86)
Wiadomości ogólne. Monitory kontrolne obrazu telewizji czarno-białej. Monitor kontrolny obrazu w kamerze - wizjer. Jednoczesna kontrola dwóch obrazów na ekranie tego samego monitora. Monitory kontrolne obrazu telewizji kolorowej. Oscyloskopy kontrolne. Pomiar poziomów sygnału wizyjnego za pomocą oscyloskopu. Pomiar poziomów granicznych sygnału wizyjnego za pomocą mierników wskazówkowych. Oscylograficzne metody pomiaru podstawowych parametrów sygnału wizyjnego. Urządzenia pomiarowe. Ocena podstawowych parametrów sygnału wizyjnego telewizji kolorowej.
5. Pomiary parametrów obrazu telewizyjnego na ekranie odbiornika (138)
Wiadomości ogólne. Metody pomiaru parametrów obrazu telewizyjnego w oparciu o bezpośrednie obserwacje. Pomiar szumów na ekranie kineskopu. Ocena jakości wybierania międzyliniowego bezpośrednio na ekranie odbiornika.
6. Uwzględnienie wrażeń wzrokowych przy pomiarze poziomu szumów w sygnale wizyjnym (152)
Wiadomości ogólne. Wyznaczanie funkcji ważkości. Wybór filtru ważkości w układach pomiarowych. Uwzględnienie właściwości postrzegania szumów w zależności od luminancji ekranu.
7. Pomiary stosunku sygnału do szumu (173)
Wiadomości ogólne. Klasyfikacja metod i układów do pomiaru poziomu szumów w torze telewizyjnym. Układy do obiektywnego pomiaru stosunku sygnału do szumu. Oscylograficzne metody pomiaru stosunku sygnału do szumu. Pomiar stosunku sygnału do szumu okresowego metodami oscylograficznymi.
8. Pomiar charakterystyk siatki obrazowej (215)
Przyczyny zniekształceń siatki obrazowej. Zniekształcenia nieliniowe i geometryczne. Zniekształcenia nieliniowe siatki obrazowej i kryteria ich oceny. Zależność między zniekształceniami nieliniowymi siatek obrazowych po stronie nadawczej i odbiorczej. Zniekształcenia geometryczne siatki obrazowej i kryteria ich oceny. Metody pomiaru zniekształceń nieliniowych i geometrycznych siatki obrazowej po stronie odbiorczej. Metody pomiaru zniekształceń nieliniowych i geometrycznych siatki obrazowej po stronie nadawczej. Regulacja układów odchylania w lampach analizujących za pomocą "obrazoskopów". Zakres regulacji wymiarów obrazu po stronie odbiorczej. Zakresy regulacji rozmiarów siatki obrazowej po stronie nadawczej. Pomiar zakresu przesuwania siatki obrazowej.
9. Pomiary charakterystyk toru wizyjnego (250)
Wiadomości ogólne. Zniekształcenia liniowe i nieliniowe w torze wizyjnym oraz metody ich oceny. Pomiar charakterystyk amplitudowych - wobulatory wizyjne. Pomiar charakterystyk amplitudowych - wobulatory wizyjne. Pomiar charakterystyki grupowego czasu przejścia. Pomiar charakterystyk przejściowych za pomocą impulsów prostokątnych. Sygnał kontrolny typu sin2. Pomiar zniekształceń charakterystyk przejściowych za pomocą impulsów kompensujących. Ocena charakterystyki przenoszenia amplitudy toru wizyjnego. Ocena zniekształceń charakterystyki przenoszenia amplitudy na podstawie obserwacji kształtu sygnału kontrolnego. Pomiar nachylenia charakterystyki przenoszenia amplitudy. Pomiar statycznych i dynamicznych zniekształceń nieliniowych. Kontrola układów korekcji gamma. Metoda wykrywania zniekształceń za pomocą ruchomego znacznika świetlnego. Pomiar niezgodności czasowej sygnałów luminancji i chrominancji. Pomiar wzmocnienia różnicowego i fazy różnicowej.
10. Pomiary parametrów torów telewizyjnych linii radiowych dalekiego zasięgu (330)
Wiadomości wstępne. Podstawowe dane linii międzymiastowych i międzynarodowych oraz metody ich pomiarów. Hipotetyczna linia dla transmisji sygnałów telewizyjnych przy wykorzystaniu łączności kosmicznej. Obliczanie zniekształceń powstających w torach wizyjnych linii dalekiego zasięgu. Odporność na zakłócenia sygnałów kontrolnych wykorzystywanych do kontroli torów wizyjnych linii dalekiego zasięgu.
11. Pomiary w układach synchronizacji (343)
Podstawowe parametry sygnałów synchronizacji. Kontrola pracy synchrogeneratora. Kontrola impulsów synchronizacji na ekranie odbiornika telewizyjnego. Pomiar zniekształceń obrazu wywołanych niestałością odstępów pomiędzy impulsami synchronizacji poziomej.
12. Pomiary parametrów telewizyjnych lamp analizujących (358)
Wiadomości ogólne. Pomiar charakterystyki świetlnej. Kontrola sygnałów pasożytniczych. Pomiar charakterystyki widmowej. Pomiar rozdzielczości i czułości. Badanie efektu mikrofonowania.
13. Pomiary parametrów nadajników telewizyjnych (378)
Wiadomości ogólne. Pomiar głębokości modulacji. Pomiar współczynnika fali bieżącej w fiderze (linii antenowej). Pomiar mocy. Kontrola kształtu charakterystyki amplitudowej nadajnika telewizyjnego.
14. Pomiary odbiorników telewizyjnych (395)
Wiadomości wstępne. Warunki pomiarów. Pomiar czułości. Pomiar selektywności. Pomiar amplitudowej charakterystyki wierności odtwarzania. Pomiar poziomu zakłóceń odbiornika telewizyjnego w zakresie częstotliwości radiofonicznych. Pomiar poziomu zakłóceń odbiornika w zakresie częstotliwości telewizyjnych. Pomiar stabilności heterodyny. Kontrola pracy układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW). Aparatura kontrolno - pomiarowa do pomiaru parametrów i strojenia odbiorników telewizyjnych. Przyrząd do kontroli pracy odbiornika telewizyjnego za pomocą obrazu kontrolnego. Przyrządy do strojenia i pomiaru charakterystyk amplitudowych odbiorników telewizyjnych. Przyrząd do obserwacji charakterystyk amplitudowych na ekranie odbiornika telewizyjnego. Złożone przyrządy do badania i strojenia odbiorników telewizyjnych.
15. Kontrola pracy toru telewizyjnego (418)
Wiadomości ogólne. Stałe stanowisko kontrolne (CKY-2). Przenośne stanowisko pomiarowo - kontrolne (PKY-2). Sygnały wchodzące w skład linii pomiarowej. Metody wprowadzania sygnałów kontrolnych w linie pomiarowe. Układy do wybierania i obserwacji linii pomiarowych. Kontrola pracy toru telewizyjnego za pomocą linii pomiarowych. Automatyczna zdalna kontrola i pomiary w torze telewizyjnym. Automatyczna rejestracja przebiegu sygnału wizyjnego.
Dodatek I (468)
Dodatek II (469)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl