K.A. Krug "Podstawy elektrotechniki - tom I"

Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, wydanie 1, Warszawa, 1949
(przetłumaczył z rosyjskiego Wacław Wendel)

Przedmowa (5)
Przedmowa do wydania polskiego (7)
Od wydawcy (9)
Rozdział pierwszy: Pole elektryczne (11)
Pole elektryczne i elektryczne ładunki. Prawo Coulomba. Natężenie pola. Elektryczne napięcie i elektryczny potencjał. Pole dowolnie rozłożonych ładunków. Gradient potencjału. Jednorodne pole elektrostatyczne. Twierdzenie Gaussa w postaci całkowej. Twierdzenie Gaussa w postaci różniczkowej. Równanie Poissona - Laplace'a. Bezwirowość pola elektrostatycznego. Operator Hamiltona (Nabla). Elektryczne dipole. Polaryzacja dielektryków. Indukcja elektryczna w dielektrykach i ich współczynnik dielektryczny. Potencjał pola elektrycznego zawierającego dielektryki. Pole elektryczne na granicy dwóch ośrodków. Indukcja elektrostatyczna w przewodnikach. Jednoznaczność pola elektrycznego. Siły ponderomotoryczne (mechaniczne) w polu elektrycznym. Pojemność elektryczna. Pole kondensatora płaskiego. Pole kondensatora kulistego. Pole elektryczne między dwiema metalowymi kulami. Pole i pojemność przewodu odosobnionego oraz elipsoida obrotowa. Pole i pojemność kondensatora cylindrycznego. Pole i pojemność cylindrów równoległych. Kondensatory i mierzenie ich pojemności. Odwzorowanie wierne pól dwuwymiarowych. Przekształcenie Schwarza. Wykreślny sposób znajdowania pojemności. Wzory Maxwella na określenie pojemności w układzie przewodników.
Rozdział drugi: Prąd stały (138)
Prąd elektryczny. Pierwsze prawo Kirchhoffa. Prawo Ohma. Opór elektryczny. Opór przewodników. Wzorce oporu i oporniki. Prawo Joule'a-Lenza. Siła elektromotoryczna. Drugie prawo Kirchhoffa. Metody wyznaczania prądów w obwodach rozgałęzionych. Przekazywanie energii i najprostsze sieci prądu stałego. Metody mierzenia oporów. Metoda kompensacyjna pomiaru sił elektromotorycznych i napięć. Przewodność elektryczna przewodników metalowych. Przewodność elektryczna elektrolitów. Potencjały elektrolityczna i ogniwa galwaniczne. Ogniwa wtórne (akumulatory). Zjawiska na stykach i termoelektryczność. Prąd elektryczny w próżni. Fotoelektryczność. Przewodność elektryczna gazów. Wyładowanie elektryczne w gazach. Wyładowanie łukowe. Przewodność elektryczna dielektryków stałych i ciekłych oraz ich przebicie. Przewodnik z charakterystykami nieliniowymi. Prądy przesunięcia. Ładowanie i wyładowanie kondensatora.
Rozdział trzeci: Pole magnetyczne (254)
Pole magnetyczne i indukcja magnetyczna. Przenikalność magnetyczna. Natężenie pola magnetycznego. Galwanometry i magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe. Wzajemne oddziaływanie prądów elektrycznych. Strumień magnetyczny. Ciągłość linii indukcji. Potencjał skalarny pola magnetycznego. Prawo pełnego prądu w postaci całkowej. Pierwsze równanie Maxwella. Wektor potencjału pola magnetycznego. Prąd zamknięty w polu magnetycznym. Dipole magnetyczne. Dia- i paramagnetyzm. Zależność między indukcją magnetyczną, natężeniem pola magnetycznego i natężeniem namagnesowania. Ferromagnetyzm. Histereza. Własności magnetyczne stali i innych materiałów ferromagnetycznych. Jednoznaczność pola magnetycznego w przypadku, gdy nie ma histerezy. Pole magnetyczne na granicy dwóch ośrodków. Ferromagnetyczna elipsoida obrotowa w jednorodnym polu magnetycznym. Dwuwymiarowe pole magnetyczne w pobliżu mas stalowych. Metoda odbić. Zastosowanie wzorów wyrażających prawa Ohma i Kirchhoffa do obwodów magnetycznych. Obliczanie obwodu magnetycznego. Magnesy stałe. Indukcja elektromagnetyczna. Drugie równanie Maxwella. Samoindukcja i indukcja wzajemna. Energia pola magnetycznego. Straty na histerezę. Siły mechaniczne i ich praca w układach elektromagnetycznych. Galwanometr balistyczny. Pomiary magnetyczne. Siły ponderomotoryczne w polu magnetycznym. Maszyny elektryczne. Włączanie i wyłączanie obwodów z indukcyjnością. Włączanie obwodów z indukcyjnością wzajemną. Nieokresowe wyładowanie kondensatora. Ładowanie kondensatora napięciem stałym przez opór i indukcyjność. Układy jednostek pomiarowych.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl