Karol Krug "Podstawy elektrotechniki - część II"

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, nakład 7000 + 150 egz., Warszawa, 1953
(tłumaczył Wacław Wendel)

Rozdział I: prądy sinusoidalnie zmienne (3)
Prądy okresowo zmienne. Elementy składowe obwodu prądu zmiennego. Połączenie szeregowe oporności, indukcyjności i pojemności. Rezonans napięć. Połączenie równoległe gałęzi. Rezonans prądów. Spadek i strata napięcia. Pomiary prądów zmiennych. Metoda symboliczna. Prawo Ohma i Kirchhoffa oraz wyrażanie mocy w postaci symbolicznej. Znajdowanie rozpływu prądów w obwodach złożonych prądu zmiennego. Mostek Wheatstone'a przy prądzie zmiennym. Układy dla otrzymywania przesunięcia faz o 90o i układy Boucherota. Indukcyjność wzajemna w obwodach prądu zmiennego. Metoda prądów cyklicznych w zastosowaniu do obwodów prądu zmiennego. Prawo wzajemności. Układy zastępcze. Czwórniki. Metoda inwersji. Budowa wykresów kołowych za pomocą metody inwersji. Budowa wykresów kołowych na podstawie równań wektorowych.
Rozdział II: Prądy wielofazowe (148)
Układy wielofazowe. Połączenie w gwiazdę. Połączenie wielobokowe. Symetryczne połączenia mieszane. Przekształcenie wieloboku symetrycznego w gwiazdę symetryczną i na odwrót. Moc symetrycznych układów wielofazowych. Nierównomierne obciążenia układu trójfazowego. Wzajemne oddziaływanie indukcyjności i pojemności w układach trójfazowych. Przekształcenie wieloboku w gwiazdę i na odwrót. Pomiar mocy prądu trójfazowego.
Rozdział III: Niesinusoidalne prądy zmienne (197)
Funkcje okresowe i szereg Fouriera. Przykłady analityczne niektórych funkcji okresowych na szereg Fouriera. Rozkład wielkości okresowych na podstawie danych krzywych. zjawiska w obwodach z niesinusoidalnymi prądami zmiennymi. Pomiar prądów niesinusoidalnych. Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych. Wzajemny związek miedzy krzywą strumienia magnetycznego i krzywą wzbudzanej przezeń siły elektromotorycznej.
Rozdział IV: Obwody prądu zmiennego z rdzeniami stalowymi (243)
Wpływ nasycenia magnetycznego na kształt krzywej prądu i napięcia. Straty w stali. Cewka z rdzeniem stalowym. Połączenie szeregowe i równoległe cewek z rdzeniem stalowym i kondensatorów. Ferrorezonans.
 Rozdział V. Transformatory (274)
Transformatory jednofazowe. Układ zastępczy i określenie parametrów transformatora. Transformatory trójfazowe. Transformatory miernikowe. Autotransformatory i transformatory z regulacją. Przekształcanie prądu trójfazowego na dwufazowy za pomocą układu Scotta. Zwiększanie częstotliwości za pomocą transformatorów. Transformatory typu H. Stabilizatory napięcia.
Rozdział VI: Pole magnetyczne wirujące (308)
Pole magnetyczne dwubiegunowe. Wielofazowe pole wielobiegunowe. Działanie pola magnetycznego wirującego w silnikach asynchronicznych. Analogia między silnikiem asynchronicznym i transformatorem.
Rozdział VII: Metoda składowych symetrycznych (332)
Rozkład trójfazowego układu niesymetrycznego na składowe symetryczne. Stopień niesymetrii i moc niesymetrycznego układu trójfazowego. Działanie trójfazowego niesymetrycznego układu napięć na symetryczny trójfazowy odbiornik energii. Znajdowanie prądów zwarcia w trójfazowych układach symetrycznych.
Rozdział VIII: zjawiska nieustalone w obwodach ze stałymi skupionymi (356)
Stany przejściowy i ustalony w obwodach ze stałymi skupionymi. Włączanie cewki indukcyjnej na napięcie sinusoidalne. Włączanie obwodu składającego się z pojemności i oporności na napięcie zmienne. Włączanie na napięcie sinusoidalne obwodu składającego się z oporności, indukcyjności i pojemności. Wyłączanie obwodów prądu zmiennego. Metoda operatorowa Heaviside'a. Przewodność przejściowa. Równanie Duhamela-Carsona. Równanie całkowe Carsona. Twierdzenia o przekształceniach symbolicznych. Całki Fouriera, Laplace'a i Bromwicha. Włączanie i wyłączanie poszczególnych gałęzi.
Rozdział IX: Obwody ze stałymi rozłożonymi (410)
Parametry linii długich. Równania linii długiej. Linia nieskończenie długa. Linia długa obciążona na końcu. Funkcje hiperboliczne. Przesyłanie energii przez linię bez strat. Przesyłanie energii przez linię ze stratami. Znajdowanie stałych fali i linii na podstawie prób stanu jałowego i stanu zwarcia. Wzory uproszczone do obliczania elektrycznych linii przesyłowych. Linie telegraficzne i telefoniczne. Filtry elektryczne.
Rozdział X: Zjawiska nieustalone w obwodach ze stałymi rozłożonymi (477)
Ruch fal wzdłuż linii długich. Włączanie linii długiej (otwartej, zwartej i obciążonej na końcu opornością czynną) na napięcie stałe. Reguła Petersena - Pfiffnera. Włączanie na napięcie stałe linii zwartej przez indukcyjność i pojemność. Odbicie fal na styku dwóch linii. Odłączanie linii długiej i obciążonej na końcu. Fale wędrowne. Równania Maxwella pola elektromagnetycznego. Fala elektromagnetyczna płaska. Przesyłanie energii elektromagnetycznej. Odbicie i załamanie fali elektromagnetycznej w ośrodkach nieprzewodzących. Rozchodzenie się fali w półprzewodzącym i przewodzącym ośrodku jednorodnym. Odbicie i załamanie fali sinusoidalnej na powierzchni ośrodka przewodzącego. Zjawisko naskórkowości w przewodach okrągłych. Wyciskanie prądu w przewodach ułożonych w żłobkach maszyn elektrycznych. Dipol Hertza.
Skorowidz (561)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl