January Kossakowski, "Oporniki i kondensatory radiowe"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1964

Od redakcji wydania drugiego (5)
Od autora (11)
1. Wiadomości ogólne o opornikach (13)
Opór. Oporność. Opornik. Klasyfikacja oporników. Wiadomości ogólne o konstrukcji oporników. Cechowanie i kody. Oznaczanie oporników w schematach. Oporniki w obwodach elektrycznych prądu zmiennego. Oporniki w obwodach o wielkiej częstotliwości.
2. Charakterystyczne parametry oporników (41)
Wstęp. Oporności znamionowe. Moc znamionowa obciążenia oporników. Znamionowe napięcia robocze. Zależność wartości oporności od napięcia - współczynnik napięciowy oporności. Współczynnik obciążenia. Współczynnik obciążenia impulsowego. Współczynnik starzenia oporników. Współczynnik przyspieszonego starzenia oporników. Siły elektromotoryczne szumów. Zależność wielkości oporności od temperatury zewnętrznej. Temperaturowy współczynnik oporności. Współczynnik niezmienności. Współczynnik nawilgocenia. Współczynnik wodoodporności. Współczynnik stabilności cieplnej. Współczynnik przechowywania. Wytrzymałość elektryczna przy obniżonym ciśnieniu otoczenia. Odporność na korozję. Odporność na wpływ lutowania. Wpływy wibracji. Wpływy różnych czynników mechanicznych. Odporność na napromienienie.
3. Typy oporników (96)
Wiadomości wstępne. Oporniki na wysokie napięcie. Oporniki na wielkie częstotliwości na małe i średnie moce typu UNU i UNU-SZ. Oporniki o dużej oporności. Oporniki o dużej oporności zwykłe typu KLM. Oporniki o dużej oporności miniaturowe typu KMM. Oporniki o dużej oporności hermetyzowane typu KWM. Oporniki o dużej stabilności. Oporniki precyzyjne. Oporniki popularne. Oporniki regulacyjne. Potencjometry.
4. Ogólne wiadomości o kondensatorach (153)
Pojemność. Kondensator (definicje i jednostki). Klasyfikacja kondensatorów. Wiadomości ogólne o materiałach stosowanych do budowy kondensatorów i o konstrukcji kondensatorów. Cechowanie. Kody. Oznaczanie kondensatorów w schematach. Kondensatory w obwodzie wielkiej częstotliwości.
5. Charakterystyczne parametry kondensatorów (193)
Wiadomości wstępne. Pojemność znamionowa. Wytrzymałość elektryczna kondensatorów. Straty w kondensatorze. Dobroć kondensatora. Oporność izolacji. Upływność. Temperaturowy współczynnik pojemności. Współczynnik temperaturowej stałości pojemności. Odporność klimatyczna.
6. Typy kondensatorów (211)
Kondensatory z dielektrykiem papierowym. Kondensatory z dielektrykiem nieorganicznym. Kondensatory elektrolityczne. Kondensatory z dielektrykiem z tworzyw sztucznych.
7. Metody pomiarów parametrów elektrycznych oporników (292)
Pomiary wielkości oporności. Pomiar elektromotorycznej siły szumów. Pomiary oporności przy wielkiej częstotliwości.
8. Metody pomiarów parametrów elektrycznych kondensatorów (307)
Pomiar pojemności. Pomiar oporności izolacji. Pomiar tangensa kąta strat elektrycznych. Próba wytrzymałości elektrycznej.
9. Uwagi ogólne o przeprowadzaniu pomiarów (327)
Literatura (329)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl