I.A. Koszczejew "Teoria telekomunikacji przewodowej"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne,
Warszawa 1952
tłumaczył Józef Mikulski

Przedmowa (7)
Rozdział pierwszy. Zasady telefonii i telegrafii (19)
Współczesna telekomunikacja elektryczna. Zasada telegrafii prądem stałym. Podstawowe wiadomości o głosie i słuchu. Zasady transmisji telefonicznej. Zakres częstotliwości wymagany w telefonii. Zasada telefonii i telegrafii wielokrotnej. Zadania teorii telekomunikacji przewodowej.
Rozdział drugi. Czwórniki bierne (33)
Pojęcie dwójnika. Ogólne pojęcie czwórnika. Najbardziej rozpowszechnione układy czwórników biernych. Zasada generatora równoważnego. Jakość transmisji telefonicznej. Opór wejściowy i opór charakterystyczny czwórnika. Tłumienie zespolone charakterystyczne i równania transmisji czwórnika. Właściwości funkcji hiperbolicznych. Szeregowe łączenie czwórników. Tłumienie skuteczne i tłumienie wtrąceniowe. Obliczanie tłumików symetrycznych.
Rozdział trzeci. Tory jednorodne (74)
Pojęcie toru jednorodnego. Parametry toru jednorodnego. Stan nieustalony w torze jednorodnym. Tor jednorodny jako szeregowe połączenie czwórników biernych. Opór charakterystyczny toru jednorodnego. Tłumienie zespolone charakterystyczne toru jednorodnego. Zniekształcenia w torach jednorodnych. Równania transmisji po torach jednorodnych. Opór wejściowy toru jednorodnego. Tłumienie skuteczne toru jednorodnego. Ogólne wiadomości o kablach koncentrycznych.
Rozdział czwarty. Filtry elektryczne (139)
Dwójniki bezstratne. Obliczanie dwójników bezstratnych według danej zależności oporu od częstotliwości. Pojęcie filtru elektrycznego. Warunki przepuszczania filtru. Filtry stałej K. Filtry typu m. Pojęcie strat w filtrach.
Rozdział piąty. Tory kablowe ze sztucznie zwiększoną indukcyjnością (196)
Zmniejszanie tłumienia przez sztuczne zwiększanie indukcyjności. Tory pupinizowane. Parametry toru pupinizowanego. Zniekształcenia występujące w pupinizowanym torze kablowym. Zasięg transmisji po pupinizowanych torach kablowych. Tory krarupizowane. Wstawki kablowe do torów napowietrznych.
Rozdział szósty. Telegrafia prądem stałym (224)
Przyczyny zniekształceń sygnałów telegraficznych i szczególne własności transmisji telegraficznej. Wyznaczanie krzywej narastania prądu. Metoda nakładania krzywych. Praktyczna metoda wyznaczania szybkości telegrafowania.
Rozdział siódmy. Oddziaływanie wzajemne torów telekomunikacyjnych i metody zmniejszania tego oddziaływania (237)
Przyczyny wywołujące wzajemne oddziaływanie torów telekomunikacyjnych. Przesłuch zbliżny między torami różnego rodzaju. Wyprowadzenie wzorów wyrażających wzajemne oddziaływanie torów nieprzeplatanych. Tłumienie przesłuchu zbliżnego między torami jednoprzewodowymi nieprzeplatanymi oraz między torami dwuprzewodowymi nieprzeplatanymi. Schematy przeplatań i stosowane w nich umowne oznaczenia. Wyprowadzenie wzorów do wyznaczenia oddziaływania między torami przeplatanymi. Analiza różnorodnych schematów przeplatań. Tablice dodatkowych wartości tłumienia przesłuchu wywołanych wskutek przeplatania torów. Zasady zestawiania schematów przeplatań torów telefonicznych dla częstotliwości akustycznej. Dodatkowy przesłuch zbliżny wskutek konstrukcyjnych niejednorodności torów. Przesłuch zdalny między torami nieprzeplatanymi. Przesłuch zdalny między torami przeplatanymi. Dodatkowy przesłuch zdalny wskutek odbicia fal prądu od końców torów. Przesłuch zdalny poprzez tory trzecie. Oddziaływanie torów o przewodach miedzianych w punktach wzmacniakowych. zasady opracowywania schematu przeplatania toru o przewodach miedzianych dla wielkiej częstotliwości. Symetryzacja kabli. Tłumienie przesłuchu między torami w kablu.
Dodatki (306)
Liczby zespolone i obliczanie ich za pomocą suwaka logarytmicznego. Tablica 25 funkcji hiperbolicznych i trygonometrycznych.
Wykaz piśmiennictwa (320)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl