W.L. Lebiediew "Urządzenia radioodbiorcze"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1951

(przekładu dokonał H.Sacharewicz)

Przedmowa (3)
Rozdział I: Wiadomości o odbiorze radiowym (5)
Przeznaczenie oraz zakres stosowania urządzeń odbiorczych.
Układy radioodbiorników.
Główne zestawienie wymogów stawianych urządzeniom odbiorczym.
Krótki zarys historyczny rozwoju techniki odbioru radiowego.
Rozdział II. Obwody rezonansowe (17)
Obwód szeregowy.
Obwód równoległy.
Wpływ sygnałów modulowanych na obwód rezonansowy.
Wpływ sygnałów manipulowanych na obwód rezonansowy.
Obwody ze zmiennym strojeniem.
Rozdział III: Odbiorcze filtry pasmowe (35)
Idealny kształt krzywej rezonansowej.
Układy filtrów pasmowych.
Krzywa rezonansowa filtru pasmowego.
Najkorzystniejszy kształt krzywej rezonansowej i szerokość pasma częstotliwości przepuszczalnych przez filtr.
Asymetria i stałość krzywej rezonansowej filtru pasmowego.
Rozdział IV: Układy wejściowe (55)
Ogólne wiadomości o układach wejściowych.
Schematy układów wejściowych.
Układ zastępczy anteny odbiorczej i jej parametry.
Zasady generatora zastępczego.
Sprzężenie pojemnościowe obwodu wejściowego z anteną.
Indukcyjne sprzężenie obwodu wejściowego z anteną.
Sprzężenie mieszane, indukcyjno - pojemnościowe.
Rozdział V: Rezonansowe wzmacniacze (wielkiej częstotliwości) (79)
Ogólne pojęcia o wzmacniaczach rezonansowych.
Układy wzmacniaczy rezonansowych.
Wzmacniacz z obwodem drgań bezpośrednio włączonym do obwodu anodowego lampy.
Wzmacniacz z transformatorowym włączeniem obwodu drgań do obwodu anodowego lampy.
Wyrównywanie zmian wzmocnienia wewnątrz zakresu.
Wzmacniacz z filtrem pasmowym.
Wzbudzanie się wzmacniaczy rezonansowych.
Stałość kształtu krzywej rezonansowej wzmacniacza.
Zniekształcenia nieliniowe i modulacja skrośna we wzmacniaczach rezonansowych.
Modulacja przydźwiękiem prądu zmiennego i modulacja wtórna.
Rozdział VI: Detekcja (133)
Ogólne wiadomości o detekcji.
Rodzaje detekcji lampowej.
Równania charakterystyki detektora.
Teoria detekcji niemodulowanych drgań o małej amplitudzie.
Teoria detekcji modulowanych drgań o małej amplitudzie.
Teoria detekcji niemodulowanych drgań o dużej amplitudzie.
Teoria detekcji drgań modulowanych o dużej amplitudzie.
Detekcja diodowa.
Detekcja anodowa.
Detekcja siatkowa.
Porównanie detektora diodowego, anodowego i siatkowego.
Detekcja niemodulowanych sygnałów telegraficznych.
Rozdział VII: Reakcja (191)
Ogólne wiadomości o reakcji.
Teoria stopnia reakcyjnego ze zmiennym sprzężeniem indukcyjnym.
Stopień reakcyjny z pojemnościową regulacją sprzężenia zwrotnego.
Zjawiska nieliniowa w stopniu reakcyjnym.
Superreakcja.
Rozdział VIII: Przemiana częstotliwości (206)
Ogólne wiadomości o przemianie częstotliwości.
Teoria przemiany częstotliwości.
Przemiana częstotliwości z detekcją anodową.
Przemiana częstotliwości na lampach wielosiatkowych.
Selektywność superheterodyny.
Interferencyjne gwizdy w superheterodynach.
Wybór częstotliwości pośredniej.
Zniekształcenia nieliniowe i modulacja skrośna w stopniach przemiany częstotliwości.
Zestrajanie obwodów w superheterodynie.
Właściwości pracy wielosiatkowych stopni przemiany częstotliwości na falach krótkich.
Rozdział IX: Regulacja ręczna i automatyczna odbiorników radiowych (257)
Ogólne wiadomości o regulacji ręcznej i automatycznej.
Lampy ze zmiennym nachyleniem charakterystyki.
Ręczna regulacja wzmocnienia w stopniu detekcyjnym.
Ręczna regulacja barwy dźwięku.
Automatyczna regulacja wzmocnienia.
Automatyczna regulacja wzmocnienia z opóźnieniem.
Wzmocniona automatyczna regulacja wzmocnienia.
Optyczne wskaźniki strojenia.
Ręczna i automatyczna regulacja szerokości pasma.
Automatyczne nastrajanie odbiorników.
Automatyczne dostrajanie odbiornika.
Rozdział X: Radiofoniczna aparatura odbiorcza (300)
Własności elektryczne radiofonicznych odbiorników.
Wzajemna zależność między własnościami elektrycznymi całego odbiornika i poszczególnych jego stopni.
Ogólna charakterystyka odbiorników radiofonicznych.
Rozdział XI: Zakłócenia w odbiorze radiowym i sposoby ich usuwania (314)
Rodzaje zakłóceń w odbiorze radiowym.
Działanie zakłóceń na radiowe urządzenia odbiorcze.
Metody zwalczania zakłóceń atmosferycznych.
Metody zwalczania zakłóceń przemysłowych.
Szumy własne w odbiorniku radiowym.
Rozdział XII: Odbiór radiowy na magistralnych kierunkach łączności radiowej (339)
Ogólne wiadomości o łączności magistralnej.
Właściwości magistralnych radioodbiorników.
Układy wejściowe krótkofalowych odbiorników magistralnych.
Układy wyjściowe odbiorników telegraficznych.
Automatyczna regulacja wzmocnienia przy odbiorze telegraficznym.
Odbiór na oddalone anteny.
Odbiór sygnałów telegraficznych z manipulacją częstotliwości.
Odbiór sygnałów jednowstęgowych.
Rozdział XIII: Odbiór sygnałów z modulacją częstotliwości (372)
Ogólne wiadomości o modulacji częstotliwości.
Układ blokowy odbiornika sygnałów z modulacją częstotliwości.
Wpływ zakłóceń przy modulacji częstotliwości sygnału.
Ograniczniki amplitudy.
Detekcja sygnałów z modulacją częstotliwości.
Rozdział XIV: Właściwości odbioru fal ultrakrótkich (389)
Ogólne wiadomości o odbiorze fal ultrakrótkich.
Praca lampy na falach ultrakrótkich.
Obwody wejściowe odbiorników ultrakrótkofalowych.
Wzmocnienie fal ultrakrótkich.
Przemiana częstotliwości na falach ultrakrótkich.
Oznaczenia literowe - indeksy - alfabet grecki (421)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl