J. Lenkowski, M. Białko, A. Matusiewicz "Odbiorniki radiowe z przemianą częstotliwości"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 2500 + 200 egz., Warszawa, 1967

PRZEDMOWA
WSTĘP
WYKAZ CZĘŚCIEJ STOSOWANYCH SYMBOLI LITEROWYCH
ROZDZIAŁ 1: PODSTAWOWY UKŁAD ODBIORNIKÓW SUPERHETERODYNOWYCH (19)
Zasada i właściwości odbioru superheterodynowego.
Cel, zakres zastosowań i podział superheterodyny na funkcjonalne bloki.
Kryteria oceny i stawiane wymagania.
ROZDZIAŁ 2: WŁASNOŚCI I PARAMETRY LAMP ELEKTRONOWYCH I TRANZYSTORÓW (28)
Własności i parametry lamp elektronowych stosowanych w technice odbiorczej.
Własności elementów półprzewodnikowych.
ROZDZIAŁ 3: SZUMY WŁASNE ODBIORNIKA (142)
Szum śrutowy.
Szum termiczny.
Szum fluktuacyjny układów złożonych.
Szumy w przyrządach półprzewodnikowych.
Względne miary szumów w odbiorniku.
ROZDZIAŁ 4: UKŁADY PASYWNE I OBWODY WEJŚCIOWE URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH (185)
Podstawowe zależności w obwodach pasywnych.
Obwody wejściowe urządzeń odbiorczych.
ROZDZIAŁ 5: WZMACNIACZE WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (354)
Lampowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości.
Tranzystorowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości.
ROZDZIAŁ 6: WZMACNIACZE POŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (467)
Lampowe wzmacniacze pośredniej częstotliwości.
Zniekształcenia sygnału użytecznego w filtrze pośredniej częstotliwości.
Tranzystorowe wzmacniacze pośredniej częstotliwości.
ROZDZIAŁ 7: DEMODULACJA AMPLITUDY (578)
Zasada działania demodulatora amplitudy i podstawowe typy.
Analiza graficzna.
Analiza za pomocą szeregów.
Stosunek sygnału do szumu na wyjściu niemodulowanej częstotliwości nośnej.
Stosunek sygnału do szumu na wyjściu demodulatora amplitudy.
Przykład.
ROZDZIAŁ 8: PRZEMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI (606)
Zasada przemiany częstotliwości i klasyfikacja układów.
Czwórnikowe układy przemiany.
Dwójnikowe (diodowe) mieszacze.
Uboczne zjawiska w przemianie częstotliwości.
Szumy w mieszaczu.
ROZDZIAŁ 9: DEMODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I FAZY (648)
Podstawowe układy rezonansowych dyskryminatorów częstotliwości.
Dyskryminator fazy.
Dyskryminator stosunkowy.
Ograniczniki amplitudy.
ROZDZIAŁ 10: OSCYLATOR LOKALNY ODBIORNIKA SUPERHETERODYNOWEGO (666)
Wymagania stawiane oscylatorom lokalnym.
Liniowa analiza pracy generatorów.
Stałość parametrów oscylatorów lokalnych.
Współbieżność zestrojenia obwodów wejściowych i oscylatora lokalnego.
ROZDZIAŁ 11: WZMACNIACZE DOLNOPRZEPUSTOWE (689)
Wprowadzenie.
Rodzaje wzmacniaczy dolnoprzepustowych i stawiane im wymagania.
Własności lamp i tranzystorów przy pracy w różnych konfiguracjach.
Wzmacniacze małej mocy.
Sterowanie stopni końcowych.
Stopnie końcowe wzmacniaczy dolnoprzepustowych.
Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach dolnoprzepustowych.
Przykłady rozwiązań schematowych wzmacniaczy dolnoprzepustowych.
ROZDZIAŁ 12: RĘCZNE I AUTOMATYCZNE REGULACJE W ODBIORNIKU (796)
Automatyczna regulacja wzmocnienia.
Automatyczna regulacja częstotliwości.
Regulacja szerokości pasma.
ROZDZIAŁ 13: ZASADY PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH (824)
Uwagi ogólne.
Ogólne zasady postępowania.
Rozwinięcie układu blokowego.
Układy blokowe odbiorników.
Dodatek1 (883)
Podstawowe własności czwórników aktywnych.
Parametry robocze aktywnych czwórników obciążonych.
Stabilność czwórników aktywnych.
Unilateryzacja.
Dodatek 2 (898)
Rozwiązanie równania Poissona w diodzie z ładunkiem przestrzennym.
Dodatek 3 (903)
Obliczenie współczynnika rozwinięcia charakterystyki diody w szereg potęgowy.
Dodatek 4 (907)
Przekształcenie układu szeregowego na równoległy i odwrotnie.
Dodatek 5 (910)
Przekształcenie układu T w PI i odwrotnie.
Dodatek 6 (911)
Współczynniki bik w równaniach diody.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl