Otto Leunig "Elektrotechnika dla wszystkich"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 8753 egz., Warszawa, 1959
(tłumaczył Stanisław Zasada)

A. Wstęp (7)
Znaczenie elektryczności. Elektrony jako nośniki elektryczności. Przepływające elektrony tworzą prąd elektryczny. Źródła napięcia służą do "przepompowywania" elektronów. Pomiar natężenia prądu elektrycznego. Prądy wyładowania wyrównują różnice napięć. Tylko w zamkniętym obwodzie elektrycznym może trwale płynąć prąd elektryczny. Natężenie prądu zależy od s. em. i od oporności. Obwody stałoprądowe mają określoną biegunowość. W obwodach prądu zmiennego kierunek prądu i biegunowość zmieniają się. Istnieją dobre i złe przewodniki. Materiały izolacyjne stanowią tamę dla przepływu prądu. Elektryczność może zagrażać zdrowiu i życiu. Należy przestrzegać przepisów.
B. Wytwarzanie energii elektrycznej (32)
Wytwarzanie elektryczności przez tarcie jest bardzo starym sposobem wytwarzania. Wyładowania elektryczne występują przede wszystkim na ostrych zgięciach lub nierównościach powierzchni. Elektryczność galwaniczna powstaje wskutek zjawisk chemicznych. Istnieje wiele typów ogniw elektrochemicznych. Ogniwa połączone ze sobą tworzą baterie. Magnesy tworzą pole magnetyczne. Przy przecinaniu linii pola indukuje się napięcie. W prądnicach korzysta się ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Termoelektryczność. Przetwarzanie energii świetlnej w elektryczną. Przetwarzanie energii dźwięku w energię elektryczną.
C. Obwód nierozgałęziony prądu stałego (57)
Istnieją różne rodzaje oporności. Napięcie zużywa sie w obwodzie elektrycznym. Doświadczenie potwierdza prawo Ohma. Przekształcenia równań ułatwiają obliczenia. Zastosowanie prawa Ohma do pojedynczego opornika. Strata napięcia jest takim samym napięciem jak każde inne. Zastosowanie prawa Ohma do źródeł. Zastosowanie prawa Ohma do przewodów. Istnienie oporności powoduje wahania napięcia. Zastosowanie prawa Ohma do kilku oporników. Zadania różne i przykłady liczbowe. Przewodność jest odwrotnością oporności. Oporność przewodu zależy od materiału, długości i przekroju. Przewodność właściwa jest odwrotnością oporności właściwej. Wpływ temperatury na oporność. Obliczanie mocy elektrycznej. Pomiar mocy. Sprawność. Obliczanie energii i jej pomiar za pomocą liczników. Wyznaczanie przekroju przewodów. Wyznaczanie przekroju drutów nawojowych. Druty oporowe obciąża się zależnie od celu, jakiemu mają służyć.
D. Obwód rozgałęziony prądu stałego (96)
Łączenie szeregowe oporników. Łączenie równoległe oporników. Łączenie mieszane oporników. Łączenie szeregowe źródeł. Połączenie równoległe źródeł. Łączenie mieszane źródeł.
E. Działania prądu elektrycznego (114)
Działanie cieplne prądu elektrycznego. Elektryczne wytwarzanie światła. Działanie chemiczne prądu elektrycznego. Działanie magnetyczne prądu elektrycznego.
F. Obwód nierozgałęziony prądu zmiennego (159)
Siła elektromotoryczna i prąd. Indukcyjność w obwodzie prądu zmiennego. Obwód prądu zmiennego o pojemności.
G. Obwód rozgałęziony prądu zmiennego (192)
Łączenie źródeł napięcia zmiennego. Łączenie odbiorników tego samego rodzaju. Łączenie równoległe odbiorników różnego rodzaju.
H. Prąd trójfazowy (229)
I. Zasady miernictwa elektrycznego (237)
Omomierze. Pomiary mocy. Pomiary współczynnika mocy i częstotliwości.
Skorowidz rzeczowy (262)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl