S.A. Lutow "Zakłócenia przemysłowe przy odbiorze radiowym i ich zwalczanie"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze,
Warszawa 1955
(
Z języka rosyjskiego tłumaczyli Tadeusz Danowski i Czesław Klimczewski)

Wstęp (7)
Rozdział pierwszy: Istota zakłóceń przemysłowych i ich wpływ na odbiór radiowy (9)
Określenie pojęć: "zakłócenie przemysłowe" i "źródło zakłóceń przemysłowych". Tworzenie się ciągłego widma częstotliwości zakłóceń przemysłowych. Sprzężenie odbiornika ze źródłem zakłóceń. Charakter zakłóceń przemysłowych. Wrażenie słuchowe zakłóceń przemysłowych przy odbiorze radiowym. Konieczny stosunek sygnału użytecznego do zakłócenia w miejscu odbioru radiowego i chronione natężenie pola sygnału. Normy dopuszczalnych zakłóceń przy odbiorze radiowym. Metody zwalczania zakłóceń przemysłowych.
Rozdział drugi: Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej jako źródła zakłóceń przemysłowych (36)
Rozchodzenie się zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych. Równoważny układ źródła zakłóceń, obciążonego siecią zasilającą. Zabezpieczenie przewodów sieci zasilającej od źródła zakłóceń przemysłowych za pomocą kondensatorów. Zabezpieczenie przewodów sieci zasilającej od źródła zakłóceń za pomocą dławików. Zabezpieczenie przewodów sieci zasilającej od źródła zakłóceń za pomocą filtrów. Współczynnik przenoszenia. Zjawisko rezonansów pasożytniczych w opornościach. Podstawowe układy tłumienia zakłóceń przy odbiorze radiowym w sieciach elektrycznych. Zabezpieczanie od zakłóceń wytwarzanych przez mechanizmy stykowe.
Rozdział trzeci: Kondensatory przeciwzakłóceniowe (81)
Ogólne wiadomości o kondensatorach przeciwzakłóceniowych. Indukcyjność kondensatorów papierowych. Konstrukcyjne i elektryczne dane kondensatorów przeciwzakłóceniowych typu K3 (KZ). Kondensatory przepustowe. Budowa kondensatorów przepustowych. Własności zabezpieczające kondensatorów elektrolitycznych. Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów przeciwzakłóceniowych.
Rozdział czwarty: Dławiki przeciwzakłóceniowe (112)
Uwagi ogólne o dławikach przeciwzakłóceniowych. Pojemność własna dławika. Wzory do obliczania dławików. Równoległe i szeregowe łączenie dławików przeciwzakłóceniowych.
Rozdział piąty: Charakterystyki w funkcji częstotliwości pełnej oporności kondensatorów i dławików stosowanych w filtrach przeciwzakłóceniowych (134)
Charakterystyki pełnej oporności kondensatorów w funkcji częstotliwości. Charakterystyki pełnej oporności dławików w funkcji częstotliwości.
Rozdział szósty: Filtry przeciwzakłóceniowe (147)
Uwagi ogólne o filtrach. Wzory do przybliżonego obliczania filtrów pojemnościowych. Obliczanie filtrów LC wielkiej częstotliwości, przeznaczonych do tłumienia zakłóceń przemysłowych. Metoda obliczania filtru LC przy zastosowaniu uproszczonych charakterystyk kondensatorów i dłąwików przeciwzakłóceniowych. Obliczanie wieloczłonowych filtrów LC. Uwagi o obliczeniach filtrów LC z kondensatorami przepustowymi. Przykłady obliczeń filtrów LC. Doświadczalne sprawdzanie obliczania filtrów LC metodą uproszczonych charakterystyk. Przybliżone obliczanie współczynnika skuteczności filtru typu PI. Instalowanie filtrów.
Rozdział siódmy: Ekranowanie (176)
Ogólne wiadomości o ekranowaniu. Ekrany elektrostatyczne. Ekrany magnetostatyczne. Ekrany elektromagnetyczne. Wielowarstwowe ekrany kombinowane. Skuteczność ekranowanych kabli koncentrycznych. Niehermetyczne ekrany elektryczne. Wpływ ekranu na własności elektryczne ekranowanych urządzeń. Zalecenia dotyczące praktycznego wykonania ekranów.
Rozdział ósmy: Tłumienie zakłóceń powstających w liniach tramwajowych i trolejbusowych (222)
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe tramwajowego przewodu jezdnego przez blokowanie pojemnością do szyny. Zabezpieczenie od zakłóceń rozchodzących się wzdłuż linii trolejbusowej.
Rozdział dziewiąty: Pomiary zakłóceń oraz całkowitych wewnętrznych oporności źródeł zakłóceń i sieci elektrycznych (242)
Metody pomiarów zakłóceń. Podstawowe czynniki, wpływające na dokładność mierników napięcia zakłóceń. Uwagi o antenowych urządzeniach mierników napięcia zakłóceń. Uwagi o paśmie częstotliwości przepuszczanych przez mierniki napięcia zakłóceń. Uwagi o wewnętrznym kalibratorze mierników napięcia zakłóceń. Wpływ nieliniowości charakterystyk lamp elektronowych na dokładność pomiarów w miernikach napięcia zakłóceń. Demodulator i woltomierz lampowy mierników napięcia zakłóceń. Miernik napięcia zakłóceń typu IP-12M. Miernik napięcia zakłóceń typu IP-14. Pomiary zakłóceń w antenie. Pomiary zakłóceń na zaciskach źródła i w sieciach elektrycznych. Pomiary napięcia zakłóceń przy źródle podczas technicznej kontroli. Częstotliwości pomiarowe. Pomiary zakłóceń wytwarzanych przez aparaturę wysokiego napięcia. Pomiary zakłóceń wytwarzanych przez trolejbusy. Pomiary zakłóceń wytwarzanych przez tramwaj. Dodatkowe uwagi, dotyczące poznania zakłóceń. Pomiary pełnej oporności  sieci elektrycznej dla prądów wielkiej częstotliwości.
Rozdział dziesiąty: Zdejmowanie charakterystyk elektrycznych urządzeń przeciwzakłóceniowych (288)
Pomiary pełnej oporności kondensatorów przeciwzakłóceniowych dla prądów wielkiej częstotliwości. Pomiary pełnej oporności dławików przeciwzakłóceniowych dla prądów wielkiej częstotliwości. Pomiary współczynnika tłumienia filtru LC. Typowa skuteczność filtrów i metody jej mierzenia.
Rozdział jedenasty: Wybór układu urządzenia przeciwzakłóceniowego dla urządzeń elektrycznych - źródeł zakłóceń przemysłowych (299)
Zasada tłumienia zakłóceń przemysłowych bez stosowania specjalnych środków. Tłumienie zakłóceń powstających od maszyn elektrycznych. Tłumienie zakłóceń powstających w elementach aparatury telegraficznej i telefonicznej. Tłumienie zakłóceń wytwarzanych przez przetwornicę wibratorową. Tłumienie zakłóceń wytwarzanych przez elektryczne urządzenia samochodów i motocykli. Tłumienie zakłóceń wytwarzanych przez tramwaj. Tłumienie zakłóceń wytwarzanych przez trolejbusy. Tłumienie zakłóceń wytwarzanych przez inne źródła.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl