Maria Maruszewska, "Materiały radiotechniczne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1
Warszawa, 1956

Wstęp (5)
Rozdział I: Zasadnicze właściwości materiałów radiotechnicznych (12)
Oporność właściwa materiałów. Przenikalność dielektryczna. Przenikalność magnetyczna. Straty energii w środowiskach przewodzących, dielektrycznych i magnetycznych. Właściwości mechaniczne. Właściwości cieplne. Odporność na czynniki chemiczne. Zależność właściwości materiałów od czasu (starzenie się).
Rozdział II: Zależność pracy urządzeń radiotechnicznych od materiałów (29)
Materiały jako czynnik umożliwiający normalną pracę urządzenia. Wpływ materiałów na selektywność. Ograniczenie pracy urządzenia ze względu na wytrzymałość dielektryczną. Ograniczenie pracy wynikające z zależności właściwości materiałów od temperatury i od działania czynników chemicznych. Materiały jako źródła szumów i zakłóceń ograniczających czułość urządzenia.
Rozdział III: Dielektryki (39)
Współczynniki określające właściwości dielektryków. Dielektryki gazowe i próżnia. Dielektryki płynne. Łatwo topliwe dielektryki maziste lub twardniejące. Kauczuki, żywice, masy plastyczne i tłoczywa. Lakiery i emalie. Materiały włókniste i uwarstwione. Dielektryki stałe nieorganiczne. Porównanie własności materiałów dielektrycznych.
Rozdział IV: Półprzewodniki (79)
Ogólne właściwości półprzewodników. Termistory. Prostowniki, detektory stykowe i tranzystory. Półprzewodnikowe komórki fotoelektryczne. Półprzewodniki o specjalnych zastosowaniach.
Rozdział V: Materiały oporowe (90)
Właściwości ogólne. Stopy oporowe. Węgiel i jego odmiany stosowane w technice wielkich częstotliwości. Oporniki ceramiczne.
Rozdział VI: Materiały przewodowe (100)
Właściwości materiałów przewodowych przy wielkich częstotliwościach. Metale i stopy na przewody. Rodzaje przewodów i kabli stosowanych w radiotechnice.
Rozdział VII: Specjalne materiały przewodzące (116)
Metale topliwe, luty. Materiały stykowe. Materiały na katody lamp elektronowych. Materiały na ogniwa termoelektryczne.
Rozdział VIII: Materiały magnetyczne (128)
Właściwości ogólne. Materiały magnetyczne miękkie. Materiały na magnesy trwałe. Materiały magnetyczne specjalne.
Rozdział IX: Materiały piezoelektryczne (144)
Rozdział X: Ogólne zagadnienia dotyczące materiałów używanych w radiotechnice (149)
Zasadnicze materiały dla różnych rodzajów układów radiotechnicznych. Materiały uzupełniające i pomocnicze. Zasady oszczędnej gospodarki materiałowej. Wpływ materiałów na bezpieczeństwo i zdrowie obsługi.
Wykaz piśmiennictwa (158)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl