W. Niemczyński "Radjotechnika dla wszystkich"Przemyśl - Warszawa - Łódź - Lwów, Wydawnictwo "Książnicy Naukowej", 1925


Materiały dotyczące książki udostępnił Wojciech Pysz
http://radjo.net/

Interesujący i wiele mówiący fragment zamieszczony na początku książki:
"Z prawdziwą przykrością zaznaczam, że w książce musiałem pominąć przemysł krajowy, gdyż te firmy polskie, które podobno zajmują się wyrobem sprzętu radjotechnicznego i do których zwracałem się o nadesłanie opisów i rycin, uważały za stosowne zbyć moje prośby milczeniem.
Przemyśl w lutym 1925. W.Niemczyński
Wstęp (XI)
Najważniejsze skróty (XXIX)
Znaki używane w schematach (XXX)
Errata (XXXII)
I. Elektryczność statyczna (1)
Stan elektryczny/ Przewodniki i izolatory. Potencjał, napięcie. Elektryzowanie przez indukcję. Pojemność. Kondensatory. Dielektrykum. Model hydrauliczny kondenzatora. Budowa kondenzatorów. Jednostka pojemności. Obliczanie kondenzatorów. Elektryczność atmosferyczna.
II. Prąd elektryczny (16)
Prąd elektryczny. Prawo Ohma. Objaśnienie pojęć "wolt, amper, om". Spadek (strata) napięcia. Obliczanie oporu. Tablica oporu właściwego i przewodności. Oporniki. Prawo Kirchhoffa. Moc mechaniczna. Moc elektryczna. Praca elektryczna. Sprawność.
III. Najważniejsze wyrażenia techniczne (30)
Połączenie równoległe. Połączenie szeregowe. Zamykanie i otwieranie prądu. Zwarcie. Zwieranie.
IV. Magnetyzm (34)
Magnesy naturalne i sztuczne. Ustrój magnesów. Magnetyzm trwały, chwilowy i szczątkowy. Siła magnetyczna. Pole magnetyczne, linje sił. Indukcja magnetyczne.
V. Elektromagnetyzm (40)
Elektromagnes i solenoid. Reguła Ampere'a. Obwód magnetyczny. Opór magnetyczny. Nasycenie magnetyczne. Oporność magnetyczna.
VI. Indukcja i samoindukcja (45)
Główny warunek indukcji. Rodzaje indukcji. Kierunek indukcji. Siła indukcji. Pętlica w polu magnetycznem. Prądy wirowe. Samoindukcja. Przetężenie. Jednostka samoindukcji. Obliczanie samoindukcji. Cewki samoindukcyjne.
VII. Prąd zmienny, prąd stały (59)
Wytwarzanie prądu zmiennego. Wytwarzanie prądu stałego. Napięcie i natężenie prądu zmiennego. Dławiki. Moc prądu zmiennego. Wytwarzanie prądu trójfazowego. Kondenzatory w obwodzie prądu zmiennego.
VIII. Maszyny elektr., induktory i transformatory (71)
Objaśnienie wyrażeń technicznych. Prądnice prądu stałego. Prądnice prądu zmiennego.  Silniki prądu stałego. Silniki prądu zmiennego. Przetwornice dwutwornikowe. Przetwornice jednotwornikowe. Induktory iskrowe. Transformatory.
IX. Objaśnienie pojęć "pole", "indukcja" i.t.d. (83)
Pole sił elektrycznych. Na czem polega indukcja? Teorja elektromagnetyczna Maxwella. Sprzężenie indukcyjne, galwaniczne i pojemnościowe. Stopnie sprzężenia. Sprzęgła radjotechniczne.
X. Ogniwa i baterje galwaniczne (94)
Elektryczność galwaniczna. Ogniwo Volty. Polaryzacja. Ogniwa woreczkowe i ogniwa suche. Baterje galwaniczne. Działanie chemiczne prądu elektrycznego. Prawo Faradaya.
XI. Akumulatory (103)
Akumulatory ołowiowe. Proces chemiczny w akumulatorze. Ustrój akumulatorów ołowiowych. Pojemność i sprawność akumulatorów. Akumulatory nilowe. Właściwości akumulatorów niklowych.
XII. Telegraf Morsego (111)
Działanie telegrafu Morsego. Alfabet Morsego. Aparat piszący. Klucz telegraficzny. Przekaźnik. Brzęczyk.
XIII. Telefon i mikrofon (117)
Zasada telewizji. Telefon. Mikrofon. Połączenie mikrofonu z telefonem. Mikrofon z węglem ziarnistym. Mechanika telefonji.
XIV. Drgania elektryczne (125)
Drgania mechaniczne. Drgania elektryczne. Zamknięty obwód drgań. Otwarty obwód drgań. Oscylator Hertza. Częstotliwość drgań elektrycznym. Drgania elektryczne są ruchami perjodycznemi. Tłumienie drgań.
XV. Fale elektryczne (136)
O ruchu falowym w ogólności. Fale proste. Interferencja fal: fale stojące. Fale głosowe, wodne i świetlne. Fale elektryczne. Rozchodzenie się fal elektrycznych. Właściwości fal elektrycznych. Natężenie prądu i napięcie w obwodzie otwartym. Fala włąsna wysyłacza otwartego. Skracanie i przedłużanie fali własnej. Koherer (ujawniacz fal elektr.). Koherer w połączeniu z potrząsaczem. Zasadniecze doświadczenie dla odbioru pisemnego. Zasadnicze doświadczenie dla odbioru ze słuchu.
XVI. Tablice nomograficzne (157)
Sposób użycia tablic. Tablica nomograficzna A. Tablica nomograficzna B. Tablica nomograficzna Ecclessa. Tablica długości fal.
XVII. Zjawiska rezonancji (166)
Rezonancja mechaniczna. Interferencja fal głosowych: dudnienie. Rezonancja elektryczna. Rezonancja elektryczna przy sprzężeniu indukcyjnem. Falomierz. Wzbudzanie falomierza brzęczykiem. Znaczenie rezonancji.
XVIII. Wysyłacze łukowe fal tłumionych (195)
Pierwotny wysyłacz iskrowy Marconiego. Właściwości wysyłacza Marconiego. Wynalazek Brauna: wysyłacz sprzężony. Stacja systemu Brauna. Właściwości wysyłacza Brauna. Wynalazek Wiena: wzbudzanie uderzeniowe. Wysyłacz systemu Wien-Telefunken. Szczegóły konstrukcyjne stacyj Wien-Telefunken. Właściwości systemu Wien-Telefunken. Wysyłacz wirujący Marconiego.
XIX. Wysyłacze łukowe fal nietłumionych (195)
Radjotelefonja. Wytwarzanie fal nietłumionych zapomocą łuku świetlnego. Wysyłacz łukowy Poulsena. Współpraca wysyłacza łukowego z odbiornikiem. Właściwości wysyłacza łukowego.
XX. Wysyłacze lampowe fal nietłumionych (204)
Lampa katodowa. Lampy elektronowe. Lampa elektronowa jako wysyłacz fal nietłumionych. Model hydrodynamiczny wysyłacza lampowego. zasadniczy układ połączeń wysyłacza lampowego. Własciwości wysyłaczy lampowych.
XXI. Wysyłacze maszynowe fal nietłumionych (217)
Maszyna Alexandersona. Maszyna refleksyjna Goldschmidta. Maszyna systemu Dornig-Telefunken.
XXII. Odbiorniki kryształkowe (228)
Podział odbiorników. Odbiorniki pierwotne. Odbiorniki wtórne. Detektory kryształkowe. Opis kilku odbiorników kryształkowych.
XXIII. Odbiorniki lampowe i wzmacniacze (239)
Odbiorniki lampowe fal tłumionych. Model hydrauliczny detektora lampowego. Odbiór interferencyjny fal nietłumionych. Odbiornik lampowy z przeciwsprzężeniem. Heterodyna. Wzmacniacze niskookresowe. Wzmacniacze wysokookresowe. Głośniki. Opis kilku odbiorników lampowych i wzmacniaczy. Sfera działania odbiorników.
XXIV. Anteny (259)
Zasadnicze kształty anten. Uziemienie anteny i przeciwwaga. Właściwości anten napowietrznych. Anteny kierunkowe. Anteny kierunkowo-odbiorcze. Anteny ramowe (odbiorcze).
XXV. Montowanie małych anten odbiorczych (269)
Montowanie małych anten napowietrznych. Montowanie anten ramowych. Montowanie anten zastępczych.
XXVI. Obsługa odbiorników (284)
Wskazówki dla kupujących odbiorniki. Obsługa odbiorników w ogólności. Ochrona odbiorników przed zaburzeniami. Obsługa odbiorników kryształkowych. Obsługa lamp elektronowych. Obsługa odbiorników lampowych. Dobór baterji grzejącej. Ładowanie baterji grzejącej. Baterja anodowa.
XXVII. Korespondencja radjotechniczna (308)
Zasady korespondencji radjotechnicznej. Czasy wysyłania najważniejszych stacyj. Długość fal najważniejszych wysyłaczy.
Alfabetyczny spis rzeczy (327)
Przepisy ustawowe (333)
Czasopisma radjotechniczne (334)

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl