A.N. Pietrow, W.F. Szmatczenko "Radiowe filtry elektromechaniczne"


Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, nakład 1700 egz.,
Warszawa, 1964
Tłumaczył: mgr inż. Zbigniew Kaczkowski

"Książka obejmuje teorię, metody projektowania i technologię wytwarzania elektromechanicznych układów drgających wykorzystywanych w radiotechnice. Główny nacisk położono na omówienie zagadnień związanych z filtrami elektromechanicznymi dla częstotliwości pośrednich w zakresie od 50kHz do 1MHz. Omówiono problemy związane z wykonaniem, strojeniem i badaniem filtrów elektromechanicznych.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów pracujących w dziedzinie radiotechniki, telefonii i telegrafii, a także dla studentów starszych lat wyższych uczelni technicznych odpowiednich specjalności"
0. Wstęp (11)
1. Drgania własne niektórych postaci rezonatorów mechanicznych (16)
1.1. Krótki zarys teorii sprężystości
1.2. Drgania własne prętów i płyt
1.3. Drgania ścinania
1.4. Drgania skrętne
1.5. Drgania własne dysków płaskich
1.6. Drgania poprzeczne cienkich płytek
1.7. Pewne uwagi o rozchodzeniu się drgań w sprężystym ośrodku ciągłym
1.8. Fale płaskie i powierzchniowe
2. Magnetostrykcja (74)
2.1. Magnetostrykcja liniowa
2.2. Magnetostrykcja objętościowa
2.3. Zależność magnetostrykcji ferromagnetyków od naprężeń zewnętrznych
3. Analogie elektromechaniczne (89)
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Elementy elektryczne i mechaniczne
3.3. Schematyczne przedstawienie elementów elektrycznych i mechanicznych
3.4. Zestawienie schematów elektrycznych równoważnych mechanicznym układom drgającym
4. Materiały magnetostrykcyjne (179)
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Równania magnetostrykcyjne
4.3. Związki między współczynnikami magneto - mechanicznymi
4.4. Metale magnetostrykcyjne
4.5. Magnetostrykcyjne stopy binarne
4.6. Ternarne stopy magnetostrykcyjne
4.7. Stopy specjalne
4.8. Ferryty megnetostrykcyjne
4.9. Wpływ temperatury na parametry ferrytów
5. Przetworniki magnetostrykcyjne (179)
5.1. Rodzaje przetworników magnetostrykcyjnych
5.2. Przetworniki magnetorstykcyjne wytwarzające mechaniczne drgania wzdłużne
5.3. Przetworniki ferrytowe wytwarzające drgania skrętne i wzdłużne
6. Metody obliczania układów filtrujących (220)
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Założenia podstawowe
6.3. Elementarne pasmowe, łańcuchowe filtry mechaniczne
6.4. Złożone pasmowe, łancuchowe filtry mechaniczne
6.5. Dopasowanie filtrów i wybór optymalnego obciążenia
6.6. Tłumienność robocza i określenie wymiarów filtrów
6.7. Kolejność obliczania pasmowego bezstratnego filtru łańcuchowego
6.8. Projektowanie filtrów optymalnych
7. Klasyfikacja filtrów elektromechanicznych (256)
8. Konstrukcje elektromechanicznych filtrów pasmowych (268)
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Stabilność temperaturowa filtrów elektromechanicznych
8.3. Filtry o rezonatorach w postaci prostokątnych płytek
8.4. Filtry o rezonatorach w postaci prętów cylindrycznych drgających wzdłużnie
8.5. Filtry o rezonatorach w postaci prętów cylindrycznych drgających skrętnie
8.6. Filtry o rezonatorach dyskowych (tarczowych)
8.7. Filtry o rezonatorach prętowych drgających wzdłużnie na częstotliwości 465kHz
9. Obliczanie tolerancji parametrów elementów filtrów elektromechanicznych (292)
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Wprowadzenie w teorię tolerancji elementów filtrów
9.3. Obliczanie tłumienności wywołanej pojawieniem się niedopasowania
9.4. Obliczanie zmian tłumienności w filtrze ze stratami
9.5. Określenie funkcji wagowych
9.6. Wyrażenie ogólne na zmiany temowności skutecznej (roboczej)
9.7. Wyrażenie na oporność zredukowaną elementu filtru bezstratnego
9.8. Funkcje wagowe parametrów ogniwa filtru bezstratnego
9.9. Funkcje wagowe parametrów ogniwa filtru ze stratami
9.10. Wyznaczanie tolerancji parametrów elementów filtrów
10. Podstawowe wiadomości o technologii filtrów elektromechanicznych (316)
10.1. Wybór materiałów stosowanych przy wykonywaniu układów drgających filtrów elektromechanicznych
10.2. Dokładność wykonania układów drgających filtrów elektromechanicznych
10.3. Pomiary w czasie wykonywania filtrów elektromechanicznych
10.4. Technologia wykonania układów drgających filtrów elektromechanicznych
11. Przykłady projektowania niektórych typów filtrów elektromechanicznych (333)
11.1. Filtr prętowy o drganiach wzdłużnych
11.2. Filtr prętowy o drganiach skrętnych
11.3. Filtr płytkowy
Literatura (363)
Literatura do wydania polskiego (367)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA