Jozef Roliński "Komórki fotoelektryczne - teoria, budowa, zastosowanie"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3162 egz., Warszawa, 1956

Przedmowa (7)
Część I. Podstawy teoretyczne i rozwój badań nad zjawiskiem fotoelektrycznym
Rozdział 1. Wiadomości wstępne (9)
Rozdział 2. Podstawy fizyczne zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego (16)
Podstawowe prawa zjawiska fotoelektrycznego.
Zewnętrzne zjawisko fotoelektryczne.
Metale. Stan elektronów. Praca wyjścia.
Dielektryki i półprzewodniki.
Styk półprzewodnika z przewodnikiem.
Niektóre własności fotoelektryczne półprzewodników.
Fotokatody.
Zależność liniowa pomiędzy energią emitowanych fotoelektronów a częstotliwością światła.
Krzywa rozkładu energii fotoelektronów.
Odbicie elektronów od anody.
Zjawisko fotoelektryczne na anodzie.
Doświadczalne potwierdzenie wzoru Einsteina.
Wyznaczanie napięcia kontaktowego w doświadczeniach nad zjawiskiem fotoelektrycznym.
Prędkość fotoelektronów. Proporcjonalność pomiędzy prądem fotoelektrycznym a natężeniem światła.
Czas przebiegu zjawiska fotoelektrycznego.
Rozdział 3. Analiza własności fotoelektrycznych substancji (47)
Czułość i wydajność emisji fotoelektronowej.
Funkcja rozkładu prędkości.
Funkcja rozkładu widmowego.
Częstotliwość progowa.
Sposoby doświadczalne wyznaczania wartości progowej.
Zmęczenie fotoelektryczne.
Wpływ gazów na zjawisko fotoelektryczne.
Rozdział 4. Własności fotoelektryczne substancji (60)
Własności fotoelektryczne platyny.
Własności fotoelektryczne wolframu.
Własności fotoelektryczne ciekłej rtęci.
Własności fotoelektryczne innych metali.
Podwójna wartość progowa zjawiska fotoelektrycznego.
Zestawienie wyników pomiaru wartości progowej zjawiska fotoelektrycznego.
Wpływ gazów na wartość progową zjawiska fotoelektrycznego.
Wpływ gazów na oporność metali.
Wpływ temperatury na przebieg zjawiska fotoelektrycznego.
Zależność pracy wyjścia fotoelektronów od położenia pierwiastków w układzie okresowym.
Energia fotoelektronów i sposoby jej pomiaru.
Własności fotoelektryczne selektywne.
Własności fotoelektryczne powierzchni uczulonych.
Rozdział 5. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne i jego zastosowanie (89)
Podstawy teoretyczne zjawiska fotoelektrycznego wewnętrznego.
Fotoelektryczne komórki oporowe selenowe.
Ogniwo fotoelektryczne o warstwie zaporowej.
Wykonywanie ogniw fotoelektrycznych selenowych.
Część II. Wykonania praktyczne i zastosowania komórek fotoelektrycznych
Rozdział 6. Rodzaje komórek fotoelektrycznych i ich parametry (103)
Charakterystyki prądowo - napięciowe komórek fotoelektrycznych.
Fotokatody z metali alkalicznych.
Fotokatody na podłożu metalowym.
Fotokatody z innych metali (niealkalicznych)
Niektóre procesy technologiczne przy laboratoryjnym wykonywaniu fotokomórek fotoelektrycznych.
Fotokatody cezowe.
Fotokatody złożone tlenkowe i stopowe.
Sposoby uczulania fotokatod.
Komórki fotoelektryczne gazowane.
Rozdział 7. Praktyczne wykonania komórek fotoelektrycznych (120)
Komórki fotoelektryczne Tungsram.
Komórki fotoelektryczne Elak (Austria)
Komórki fotoelektryczne  Pressler.
Komórki fotoelektryczne radzieckie.
Komórki fotoelektryczne krajowe.
Rozdział 8. Powielacze fotoelektronowe (143)
Powielacze fotoelektronowe jednostopniowe.
Powielacze fotoelektronowe wielostopniowe.
Powielacze fotoelektronowe o ogniskowaniu elektrostatycznym.
Zalety powielaczy fotoelektronowych.
Rozdział 9. Przekaźniki fotoelektryczne i układy pomiarowe (154)
Rodzaje układów przekaźnikowych.
Przekaźniki pomocnicze.
Układy przekaźnikowe ze wzmacniaczami.
Układy przekaźnikowe z tyratronem.
Rodzaje obiektywnych metod pomiarów fotometrycznych.
Elektrometryczne lampy elektronowe.
Układy pomiarowe zasilane z sieci.
Układy pomiarowe zasilane z własnej baterii.
Typowe układy pomiarowe.
Układy pomiarowe z ogniwami fotoelektrycznymi.
Rozdział 10. Fotoelektryczne przyrządy pomiarowe (178)
Luksomierze obiektywne.
Przyrządy do pomiaru stopnia białości.
Przyrządy do pomiarów stopnia zaczernienia.
Kolorymetry fotoelektryczne.
Przyrządy do pomiarów promieniowania nadfioletowego.
Automatyczny spektrofotometr rejestrujący.
Przyrząd do pomiaru energii błyskowych źródeł światła.
Pirometry fotoelektryczne.
Rozdział 11. urządzenia fotoelektryczne w przemyśle i technice (216)
Urządzenia sterujące do zimnej obróbki metali.
Urządzenia sterujące do wykonywania kreskowych przymiarów długości.
Komparator z mikroskopem fotoelektronowym.
Urządzenia do włączania i wyłączania światła.
Urządzenia sterujące w drukarni i papierni.
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi.
Zdalne odczytywanie wskazań przyrządów pomiarowych.
Kontrola temperatury pieców przemysłowych.
Rejestracja przepływu dymu w przewodzie kominowym.
Sygnalizacja przeciwpożarowa.
Kontrola czasu.
Pomiar czasu na torze wyścigowym.
Nastawianie mostów zwodzonych.
Urządzenia fotoelektryczne w filmie dźwiękowym.
Przenoszenie przewodowe obrazów.
Przenoszenie telewizyjne filmu dźwiękowego.
Dawkomierz fotoelektryczny do prac fotograficznych.
Mikromanometr fotoelektryczny.
Przenoszenie impulsów sterujących za pomocą modulacji świetlnej.
Krzemowe ogniwa fotoelektryczne.
Rozdział 12. Wskazówki ogólne posługiwania się komórkami fotoelektrycznymi (249)
Wykaz piśmiennictwa (259)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl