L.I. Sirotinski (redakcja) "Technika wysokich napięć - tom I"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5629 egz., Warszawa, 1954
(tłumaczyli J. Z. Hasterman, J.L. Maksiejewski)

Część pierwsza: Wyładowania w gazach
Rozdział 1. Jonizacja i czynniki jonizacyjne. Droga swobodna (14)
Rozdział 2. Ruchliwość, dyfuzja, rekombinacja (23)
Rozdział 3. Wyładowania w polu jednostajnym i umiarkowanie niejednostajnym (33)
Rozdział 4. Rozwój wyładowania w postaci kanału. Opóźnienie przeskoku (46)
Rozdział 5. Wytrzymałość elektryczna gazów na podstawie danych doświadczalnych (63)
Rozdział 6. Wyładowania piorunowe (75)
Rozdział 7. Ogólna charakterystyka zagadnienia ulotu (85)
Rozdział 8. Straty z ulotu przy napięciu stałym i okresowo - zmiennym (94)
Rozdział 9.  Ulot w liniach przesyłowych o napięciu 220...440kV (104)
Rozdział 10. Wyładowanie w powietrzu wzdłuż powierzchni dielektryka stałego (110)
Rozdział 11. Łuk okresowo zmienny w urządzeniach wysokiego napięcia (118)
Część druga: Pomiary wysokonapięciowe
Rozdział 12. Przyrządy i układy do pomiaru napięcia ustalonego (136)
Rozdział 13. Pomiar wartości szczytowej napięcia za pomocą iskierników kulowych (148)
Rozdział 14. Pomiary napięcia i prądu za pomocą klidonografu i sztabek magnetycznych (154)
Rozdział 15. Pomiary rozkładu pola elektrycznego (161)
Rozdział 16. Pomiar strat z ulotu (165)
Rozdział 17. Dzielniki napięcia udarowego (168)
Rozdział 18. Zjawiska fizyczne w oscylografach elektronowych (175)
Rozdział 19. Budowa i układy połączeń oscylografów (190)
Część trzecia: Podstawowe wyposażenie laboratoriów wysokiego napięcia
Rozdział 20. Transformatory probiercze wysokiego napięcia małej częstotliwości (210)
Rozdział 21. Generatory wysokiego napięcia (216)
Rozdział 22. Generatory udarowe napięciowe i prądowe (227)
Rozdział 23. Urządzenia probiercze wielkiej częstotliwości. Transformator rezonansowy (243)
Wykaz uzupełniających podręczników (248)
Załączniki (249)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl