Z. Vistricka "Wybór układów radioelektronicznych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,
Warszawa, 1968
(z języka chorwackoserbskiego przełożył Tadeusz Raczek)

Przedmowa (9)
1. Wiadomości ogólne (11)
Oporniki. Kondensatory. Cewki, dławiki, transformatory. Lampy elektronowe. Elementy fotoelektryczne. Elementy półprzewodnikowe.
2. Podstawowe układy prostownicze (33)
Układ prostowania półokresowego z transformatorem. Układ prostowania półokresowego bez transformatora sieciowego. Układ prostowania pełnookresowego z dwiema diodami. Układ prostowania pełnookresowego z diodą podwójną. Układ prostowania półokresowego z prostownikiem stykowym. Układ prostowania pełnookresowego z dwoma prostownikami stykowymi. Układ mostkowy prostowników stykowych (układ Graetza). Układ z prostownikami stykowymi wytwarzający podwójne napięcie (połączenie Delone'a). Układy filtrów prostownika. Układ prostownika z filtrem. Układ stabilizacji napięcia. Układ stabilizacji wysokiego napięcia. Układ stabilizacji natężenia prądu. Układ prostownika z filtrem bez transformatora sieciowego. Połączenie przemiennika wibracyjnego z prostownikiem. Połączenie inwertora szeregowego.
3. Podstawowe układy wzmacniaczy małej częstotliwości (52)
Układ wzmacniacza małej częstotliwości z triodą. Układ wzmacniacza oporowego małej częstotliwości. Układ wzmacniacza małej częstotliwości z dławikiem. Układ wzmacniacza transformatorowego małej częstotliwości. Układ wzmacniacza transformatorowego małej częstotliwości bez magnetyzacji wstępnej. Układ zasilania obwodu siatki ze źródła zewnętrznego. Układ automatycznego napięcia siatkowego w bezpośrednio żarzonych lampach elektronowych. Schemat układu o półautomatycznym napięciu siatki we wzmacniaczu z bezpośrednio żarzonymi lampami elektronowymi. Schemat układu automatycznego napięcia polaryzacji siatki w lampach pośrednio żarzonych. Układ minusa automatycznego we wzmacniaczu z lampami z pośrednio żarzonymi. Schemat układu napięcia siatki uzyskanego w obwodzie żarzenia lampy elektronowej. Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.
4. Podstawowe układy wzmacniaczy wyjściowych (65)
Układ wzmacniacza wyjściowego z bezpośrednim przyłączeniem głośnika. Układ wzmacniacza wyjściowego z dławikiem małej częstotliwości. Układ wzmacniacza wyjściowego z transformatorem. Układ wzmacniacza wyjściowego z autotransformatorem. Układ wzmacniacza wyjściowego z głośnikami o różnej oporności. Układ zasilania prądem zmiennym bezpośrednio żarzonej lampy elektronowej w stopniu wyjściowym. Układ wzmacniacza wyjściowego z pentodą o obniżonym napięciu ekranu. Układ wzmacniacza wyjściowego z pentodą o normalnym napięciu ekranu. Układ stopnia wyjściowego z zastosowaniem pentody jako triody. Stopień wyjściowy w układzie przeciwsobnym. Układ do odwracania fazy za pomocą lampy elektronowej (połączenie z lampą pomocniczą). Układ do odwracania fazy za pomocą lampy elektronowej (połączenia katodowe).
5. Układy do regulacji natężenia i barwy dźwięku (80)
Układ regulatora natężenia dźwięku. Układ regulatora natężenia dźwięku z korekcją częstotliwości. Układ regulacji barwy dźwięku w zakresie większych częstotliwości. Układ regulacji barwy dźwięku w zakresie małych częstotliwości. Układ regulacji barwy dźwięku w całym zakresie częstotliwości. Układ regulacji barwy dźwięku za pomocą przełącznika.
6. Podstawowe układy oscylatorów i generatorów (86)
Układ oscylatora z lampą elektronową. Układ prostego nadajnika z generatorem samowzbudnym. Układ prostego nadajnika o modulacji anodowej z transformatorem. Układ prostego nadajnika o modulacji anodowej z dławikiem. Układy z modulacją częstotliwości. Układ generatora magnetostrykcyjnego.
7. Podstawowe układy wzmacniania i mieszania wielkich częstotliwości (93)
Układ wzmacniacza w.cz. z szeregowym zasilaniem anody. Układ wzmacniacza w.cz. z równoległym zasilaniem anody. Wzmacniacz w.cz. ze sprzężeniem transformatorowym. Układ wzmacniacza wielkiej lub pośredniej częstotliwości z filtrami pasmowymi. Mieszacz z oddzielnym oscylatorem. Układ regulacji selektywności  we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości. Układ filtrów pochłaniających sygnały zakłócających stacji nadawczych. Połączenie anteny z odbiornikiem. Układ ręcznej regulacji natężenia dźwięku na wejściu prostych odbiorników.
8. Podstawowe układy demodulacji sygnałów wielkiej częstotliwości (103)
Układy prostych odbiorników detektorowych. Układ demodulatora z detekcją siatkową (audionem). Układ demodulatora z detekcją anodową. Układ demodulatora z diodą. Układ automatycznej regulacji wzmocnienia. Układ wskaźnika dostrojenia. Włączenie adaptera płytowego w nowoczesnych odbiornikach. Układ oscylatora pomocniczego do odbierania niemodulowanych sygnałów telegraficznych.
9. Podstawowe układy tranzystorowe w radiotechnice (112)
Układ stopnia wzmocnienia z lampą elektronową i tranzystorem p-n-p. Układy tranzystorowych stopni wzmocnienia. Układ dwustopniowego tranzystorowego wzmacniacza małej częstotliwości (w połączeniu OB) ze sprzężeniem oporowym. Układ dwustopniowego wzmacniacza małej częstotliwości ze sprzężeniem oporowym (w połączeniu OE). Układ dwustopniowego wzmacniacza tranzystorowego małej częstotliwości ze sprzężeniem transformatorowym. Układ tranzystorowego przeciwsobnego wzmacniacza mocy. Układ stabilizacji cieplnej wzmacniacza tranzystorowego. Układ wzmacniacza tranzystorowego wielkiej częstotliwości. Tranzystorowe układy mieszacza. Układy detektorów tranzystorowych. Układy oscylatorów tranzystorowych. Układ prostego generatora częstotliwości akustycznej.
10. Układy sygnalizacji i kontroli (128)
Układ prostego przekaźnika świetlnego. Układ przekaźnika z lampą elektronową zasilanego prądem zmiennym. Układ przekaźnika świetlnego z zasilaniem uniwersalnym. Układ przekaźnika świetlnego z lampą elektronową, reagujący na krótkotrwałe impulsy świetlne. Układ przekaźnika świetlnego. Układ przekaźnika świetlnego z tyratronem. Układ przekaźnika fotoelektrycznego. Układ automatycznego włączania oświetlenia. Układ wyłącznika elektronowego. Układ przełącznika świetlnego z lampami elektronowymi do włączania większych mocy. Układ fotoelektrycznego przekaźnika tranzystorowego. Układ czujnika świetlnego. Układ przekaźnika fotoelektrycznego. Układ przekaźnika świetlnego z fotodiodą. Układ do rejestracji zmian w natężeniu światła. Układ do pomiaru różnicy w natężeniu światła. Układ wyłącznika czasowego do określania czasu naświetlenia. Układ przekaźnika o opóźnionym działaniu. Schemat układu przekaźnika o opóźnionym wyłączaniu. Układ do kontroli jakości materiału izolacyjnego. Układ do pomiaru wilgotności. Układ do kontroli koncentracji zabarwionych roztworów. Układ do fotoelektrycznej kontroli dymu. Kontrola palnika. Kontrola płomienia za pomocą lampy gazowanej czułej na promienie ultrafioletowe. Sygnalizator dymu. Elektronowa kontrola pracy maszyn. Podstawowy układ wyłącznika czasowego. Układ automatycznego wyłącznika oświetlenia. Układ do sygnalizowania wartości granicznych. Układ elektronowy do sygnalizowania obecności dymu. Układ I elektrolitycznego licznika czasu pracy urządzeń. Układ II elektrolitycznego licznika czasu pracy urządzeń. Układ elektrodowego wskaźnika poziomu cieczy. Układ do kontroli skrajnych poziomów wody w kotle parowym. Układ do kontroli maksymalnego dopuszczalnego poziomu cieczy. Układ do elektronowej kontroli średnicy profilów okrągłych. Układ do kontroli płaszczyzny płyt. Układ do liczenia przedmiotów określonej długości. Układ do liczenia przedmiotów poruszających się w określonym kierunku. Układ do wykrywania przedmiotów metalowych. Bezstykowy wyłącznik indukcyjny. Układ do sterowania przekaźnikowych lamp elektronowych za pomocą zmian pojemności. Elektronowy sygnalizator zakończenia dojenia. Indukcyjny wyłącznik ograniczający.
11. Układy automatycznej regulacji (182)
Układ integracyjnego regulatora elektrycznego. Układ proporcjonalnego regulatora elektrycznego. Układ serwomotoru prądu stałego ze wzbudzeniem zewnętrznym. Układ dwufazowego serwomotoru asynchronicznego. Podstawowy układ wzmacniacza magnetycznego. Układ wzmacniacza magnetycznego z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Układ stabilizacji napięcia zmiennego za pomocą wzmacniacza magnetycznego. Wzmacniacz magnetyczny jako regulator napięcia prądnicy prądu zmiennego. Układ elektronowy regulacji oświetlenia (żarowego). Układ elektronowy regulacji oświetlenia jarzeniowego. Układ regulacji oświetlenia ze sterowanym prostownikiem krzemowym. Regulator liczby obrotów silnika z zastosowaniem lampy elektronowej jako opornika o zmiennej oporności. Układ regulacji liczby obrotów miniaturowych silników elektrycznych prądu stałego. Układ regulacji liczby obrotów silnika za pomocą tyrystora. Układ regulacji liczby obrotów silnika asynchronicznego za pomocą transduktora i prądnicy tachometrycznej. Układ regulacji obrotów silnika małej mocy przez zmianę prądu wirnika przy stałym wzbudzeniu. Układ elektronicznej regulacji prądu wzbudzenia w prądnicy prądu stałego. Układ fotoelektrycznej regulacji napięcia prądnicy trójfazowej. Układ regulacji napięcia prądnicy prądu zmiennego. Elektroniczny układ wzbudzenia prądnicy w systemie Leonarda. Elektroniczny układ regulacji w systemie Leonarda. Układ bezstykowego silnika prądu stałego. Elektroniczny układ sterowania silnika prądu stałego. Tranzystorowy układ regulacji. Układ regulacji temperatury pieca elektrycznego. Układ przekaźnika uruchamianego fotoelektrycznie z kilku punktów. Elektroniczny układ kontroli temperatury. Układ automatycznej regulacji temperatury w urządzeniach małej mocy. Układ do odłączania przyrządów od sieci przy dłuższej przerwie w dopływie prądu. Układ automatycznego wyłącznika anteny. Układ przekaźnika z lampą elektronową do utrzymywania stałej temperatury. Układ prostego termostatu. Układ wyłącznika czasowego niewielkiego urządzenia do zgrzewania punktowego. Układ do włączania urządzeń za pomocą tyratronu. Układ do włączania i wyłączania urządzeń za pomocą ignitronu. Elektroniczny układ regulacji naciągu nawijanego drutu. Elektroniczny układ automatycznego otwierania drzwi. Układ urządzenia do kolejnego włączania obwodów prądowych. Układ elektronowego przekaźnika podimpedancyjnego. Układ elektronowego przekaźnika opóźniającego. Układ elektronowego przekaźnika kierunkowego.
12. Układy pomiarowe stosowane w przemyśle (234)
Układ czujnika oporowego. Układ prostego czujnika indukcyjnego. Układ czujnika pojemnościowego. Układ czujnika tensometrycznego z mostkiem. Czujniki temperatury. Układ mostkowy termometru oporowego. Układ do pomiaru przesunięcia kątowego za pomocą selsynu transformatorowego. Układ woltomierza elektronicznego. Układ częstościomierza elektronicznego. Układ do pomiaru liczby obrotów. Układ elektroniczny mikromanometru. Układ próżniomierza Pirani'ego. Układ poziomicy elektronowej. Układ do pomiaru prędkości przepływu płynów przewodzących. Układ do pomiaru przepływu cieczy. Układ wagi analitycznej. Układ do pomiaru koncentracji roztworu. Układ do pomiaru wielkich prądów i napięć stałych za pomocą transduktora. Układ do zdalnego pomiaru zmiennych wielkości.
Literatura (255)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl