Stanisław Wenda "Radiofonia ultrakrótkofalowa"


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 190 egz., Warszawa, 1963

"    Książka jest monografią obejmującą całokształt zagadnień radiofonii z modulacją częstotliwości na falach ultrakrótkich (ukf FM). Omówiono w niej podstawy teoretyczne modulacji częstotliwości, współczesną technikę nadawania i odbioru oraz zjawiska propagacyjne w nawiązaniu do planowania radiofonicznych sieci ukf FM. Poza tym, w książce naświetlono problematykę techniki stereofonicznej. Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników pracujących lub studiujących zagadnienia ukf FM."
1. Wstęp (11)
Część I. Podstawy teoretyczne radiofonii z modulacją częstotliwości
2. Modulacja fali nośnej (17)
2.1. Istota modulacji i jej rodzaje
2.1.1. Wiadomości ogólne
2.1.2. Modulacja amplitudy
2.1.3. Modulacja kątowa
2.2. Zależności między modulacją częstotliwości i modulacją fazy
2.2.1. Równanie sygnału z modulacją fazy
2.2.2. Równanie sygnału z modulacją częstotliwości
2.2.3. Przekształcenie jednego rodzaju modulacji kątowej w inny
2.2.4. Uwypuklenie i korekcja
2.3. Widmo sygnału przy sinusoidalnej modulacji częstotliwości
2.3.1. Struktura widma modulacji częstotliwości
2.3.2. Amplitudy składowych wstęg bocznych widma i moc fali modulowanej
2.3.3. Zależności fazowe skłądowych fali modulowanej
2.3.4. Pasmo zajmowane przez praktycznie znaczące częstotliwości boczne modulacji FM
2.4. Widmo sygnału w.cz. przy sinusoidalnym sygnale modulującym
2.4.1. Struktura widma modulacji częstotliwości przy wielu sinusoidalnych częstotliwościach modulujących
2.4.2. Widmo modulacji częstotliwości przy równocześnie występującej modulacji amplitudy
2.4.3. Porównanie modulacji amplitudy z modulacją częstotliwości
2.5. Pomiar zasadniczych wielkości charakteryzujących sygnał w.cz. z modulacją częstotliwości
3. Zakłócenia i szumy przy modulacji częstotliwości (50)
3.1. Zakłócenia powstające w przypadku niemodulowanych sinusoidalnych sygnałów w.cz.
3.1.1. Mechanizm powstawania szkodliwej modulacji zakłóceniami
3.1.2. Zakłócenie w postaci modulacji AM
3.1.3. Zakłócenie w postaci modulazji kątowej
3.2. Struktura zakłóceń występujących w radiofonii ukf FM
3.2.1. Rodzaje zakłóceń
3.2.2. Zakłócenia impulsowe
3.2.3. Szumy
3.3. Wpływ zakłóceń na odbiór sygnału z modulacją częstotliwości
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Skutki zakłócenia pojedynczym sygnałem sinusoidalnym w.cz.
3.3.3. Odczuwalność zakłóceń interferencyjnych w sieci ukf FM
3.3.4. Odczuwalność zakłóceń impulsowych
3.3.5. Odczuwalność szumów fluktuacyjnych
3.3.6. warunki odbioru przy większej amplitudzie zakłóceń w.cz.
3.3.7. Wytłumianie sygnału słabszego przy modulacji FM
3.3.8. Warunki odbioru przy niezupełnym ograniczeniu modulacji amplitudy
3.3.9. Rola uwypuklania w zwalczaniu zakłóceń odbioru ukf FM
3.3.10. Subiektywna odczuwalność zakłóceń przez słuchacza
3.3.11. Podsumowanie możliwości poprawy stosunku sygnału użytecznego do zakłóceń przy modulacji FM
4. Zniekształcenia sygnału z modulacją częstotliwości (87)
4.1. Źródła i przyczyny powstawania zniekształceń nieliniowych
4.2. Zniekształcenia modulacji FM w obwodach i filtrach toru teletransmisyjnego
4.3. Zniekształcenia modulacji przy wielodrożny odbiorze sygnału ukf FM
4.4. Zniekształcenia wprowadzane przez demodulator FM
Część II. Urządzenia nadawcze radiofoniczne ukf FM
5. Podstawowe wiadomości o nadajnikach z modulacją częstotliwości (105)
5.1. Wymagania w stosunku do nadajników FM
5.2. Zastosowanie nadajników FM w radiofonii
5.3. Warunki techniczne na nadajniki rediofoniczne FM
5.4. Budowa nadajników ukf FM
6. Modulatory z bezpośrednią modulacją FM (118)
6.1. Zasada uzyskiwania bezpośredniej modulacji FM
6.2. Wykorzystywanie lampowych układów reaktancyjnych do bezpośredniej modulacji częstotliwości generatorów LC
6.2.1. Ogólne własności modulatorów z lampami w układzie reaktancyjnym
6.2.2. Czujność modulatorów reaktancyjnych
6.2.3. Zniekształcenia modulacji
6.2.4. Przeciwsobne modulatory reaktancyjne
6.2.5. Układy stabilizacji częstotliwości generatorów LC z bezpośrednią modulacją częstotliwości
6.3. Przykład nowoczesnego rozwiązania zespołu modulacyjno-wzbudzającego z generatorem LC
6.3.1. Zasada uzyskiwania sygnału modulowanego
6.3.2. zagadnienie promieniowania częstotliwości niepożądanych
6.3.3. Układ stabilizacji częstotliwości środkowej emisji i urządzenia pomocnicze
6.4. Bezpośrednia modulacja częstotliwości generatora kwarcowego
6.4.1. Zasada uzyskiwania modulacji generatora kwarcowego
6.4.2. Opis zespołu modulacyjno-wzbudzającego FMQ
7. Modulatory z pośrednią modulacją częstotliwości (146)
7.1. Modulator Armstronga-Crosby'ego
7.2. Modulator systemu Serrasoid
7.3. Elektrono-optyczne metody pośredniej modulacji częstotliwości
7.4. Reaktancyjny modulator fazy
7.5. Porównanie systemów modulacyjnych pod względem ich użyteczności
8. Powielanie częstotliwości w nadajnikach FM (159)
8.1. Zasada działania powielaczy częstotliwości
8.2. Ogólne uwagi dotyczące stosowania powielaczy w nadajnikach ukf FM
9. Wzmacniacze mocy nadajników radiofonicznych ukf FM (162)
9.1. Zagadnienie wzmacniacza przy falach ultrakrótkich
9.2. Rozwiązania wzmacniaczy mocy w radiofonicznych nadajników ukf FM
10. Nadajniki polskiej sieci nadawczej radiofonii ukf FM (167)
10.1. Podstawowy nadajnik sieci głównej nru 3/5
10.2. Układ równoległej pracy nadajników ukf FM
10.3. Przemienniki ukf FM
11. Pomiary parametrów technicznych nadajników ukf FM (176)
11.1. Uwagi ogólne
11.2. Pomiar mocy w.cz. i współczynnika fali stojącej
11.3. Pomiar promieniowań niepożądanych
12. Układy antenowe (181)
12.1. Linie zasilające anteny nadawcze
12.1.1. Ogólne wiadomości o liniach przesyłowych
12.1.2. Impedancja charakterystyczna linii
12.1.3. Straty w linii przesyłowej
12.1.4. Dopasowanie impedancji
12.1.5. Rodzaje linii stosowane w praktyce
12.2. Anteny nadawcze ukf FM
12.2.1. Uwagi ogólne
12.2.2. Elementy promieniujące z dipoli elektrycznych
a. Dipol półfalowy
b. Elementy antenowe z dipoli półfalowych
c. Elementy antenowe kołowrotkowe
d. Półfalowy dipol pętlicowy
e. Elementy antenowe z dipoli całofalowych
f. Kompensacja fazowa wieloelementowych anten dipolowych
12.2.3. Anteny szczelinowe
a. Zasada działania radiatora szczelinowego
b. Praktyczne rozwiązania anten szczelonowych
12.4.4. Anteny śrubowe
Część III. Odbiorniki radiofoniczne ukf FM
13. Podstawowe wiadomości o odbiornikach FM (215)
13.1. Ogólne wymagania
13.2. Budowa odbiorników FM
14. Własności lamp elektronowych przy falach ultrakrótkich (220)
14.1. Elektronowa oporność wejściowa lampy
14.2. Wpływ indukcyjności doprowadzeń
14.3. Szumy własne odbiornika
14.4. Liczba szumowa
14.5. Triody w układzie o podstawie siatkowej
14.6. Specjalne wykonanie lamp dla fal metrowych
14.7. Sposoby polepszenia własności lamp elektronowych w stopniach ukf
15. Ultrakrótkofalowe obwody rezonansowe (249)
15.1. Sposoby wykonania obwodów w.cz. dla fal ultrakrótkich
15.2. Współpraca obwodu w.cz. z lampą i z anteną
15.3. Zasadnicze układy stosowane w stopniach ukf
16. Stopnie przemiany częstotliwości ukf (247)
16.1. Układy generatorów
16.2. Zagadnienie stałości częstotliwości generatorów ukf
16.3. Zwalczanie niepożądanego promieniowania generatora
16.4. Przemiana częstotliwości typu iloczynowego
16.5. Przemiana typu sumacyjnego w pentodach
16.6. Zastosowanie triod w stopniach sumacyjnej przemiany częstotliwości ukf
16.6.1. Stopień przemiany bez wstępnego wzmacniacza ukf
16.6.2. Stopień przemiany z wstępnym wzmacniaczem ukf
16.6.3. Stopień przemiany z indukcyjnym dodatnim sprzężeniem zwrotnym dla częstotliwości pośredniej
16.6.4. Przemiana częstotliwości przy użyciu podwójnej triody
16.7. Przełączanie stopnia przemiany w urządzeniach do odbioru sygnałów AM i FM
17. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej (274)
17.1. Ogólne wymagania
17.2. Zależność między szerokością pasma przenoszonego i wzmocnieniem stopnia
17.3. Wybór właściwej częstotliwości pośredniej
17.4. Wzmocnienie i charakterystyka przenoszenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości
17.5. zasady budowy wysokiej jakości wzmacniaczy pośredniej częstotliwości
17.6. Kompromisowe rozwiązania wzmacniaczy pośredniej częstotliwości
17.7. Niepożądane sprzężenia we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości
17.8. Budowa wzmacniaczy p.cz. odbiorników radiofonicznych AM/FM
18. Ograniczniki amplitudy (299)
18.1. Rola ogranicznika w odbiorniku ukf FM
18.2. Wymagania stawiane ogranicznikowi
18.3. Rodzaje stosowanych ograniczników
18.3.1. Ogranicznik diodowy
18.3.2. Ograniczniki pentodowe
18.4. Badanie działania ograniczającego w odbiornikach
19. Demodulatory FM (316)
19.1. Ogólne własności demodulatorów FM
19.2. Demodulatory FM z członem demodulacyjnym o impedancji zależnej od częstotliwości
19.2.1. Demodulatory FM z odstrojonymi obwodami rezonansowymi
19.2.2. Przeciwsobny demodulator FM z odstrojonymi obwodami rezonansowymi
19.2.3. Wykorzystanie przy demodulacji FM zjawiska naskórkowości
19.3. Demodulatory FM z członem demodulacyjnym na zasadzie przesuwania fazy
19.3.1. Zasada uzyskiwania wtórnej modulacji AM
19.3.2. Dyskryminator fazy
19.3.3. Detektor stosunku
a. Działanie demodulacyjne detektora stosunku
b. Działanie ograniczające detektora stosunku
c. Przykłady stosowanych w praktyce układów z detektorem stosunku
d. Wskazówki praktycznego wykonania detektora stosunku
19.3.4. Demodulatory FM z iloczynowym mieszaczem
a. Zasada uzyskiwania demodulacji przez mieszanie iloczynowe
b. Praktycznie stosowane układy demodulatorów z mieszaczem iloczynowym
19.3.5. Demodulatory z synchronizowanym generatorem lokalnym
a. Zasada uzyskiwania demodulacji FM przy stosowaniu generatora synchronizowanego
b. Praktycznie stosowane układy demodulatorów z generatorem synchronizowanym
20. Przykłady rozwiązań odbiorników radiofonicznych z zakresem ukf FM (367)
20.1. Ogólne wymagania w stosunku do handlowych odbiorników radiofonicznych
20.2. Opis współczesnego odbiornika radiofonicznego AM/FM z przemianą częstotliwości
20.3. Proste rozwiązania amatorskich odbiorników ukf FM
20.3.1. Odbiorniki reakcyjne
20.3.2. Odbiorniki superreakcyjne
a. Zasada działania
b. Dobór częstotliwości wygaszania
c. Dobór kształtu krzywej napięcia gaszącego
d. Układ superreakcyjny z samowygaszaniem
e. Zwalczanie zakłócającego promieniowania odbiorników superrakcyjnych
f. Pomiar czułości odbiorników superreakcyjnych
20.3.3. Odbiorniki z modulacją FM na zboczu krzywej selektywności
21. Kontrola wykonania i strojenie odbiorników ukf FM (390)
21.1. Kontrola elementów
21.2. Kontrola w czasie montażu odbiornika
21.3. Strojenie odbiorników z zakresem ukf FM
21.3.1. Uwagi ogólne
21.3.2. Strojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości toru FM
a. Strojenie za pomocą wobulatora
b. Strojenie sygnałem pomiarowym o stałej częstotliwości
21.3.3. Strojenie demodulatorów FM
a. Zestrajanie dyskryminatora fazy
b. Zestrojenie detektora stosunku
c. Zestrajanie demodulatorów FM z mieszaczem iloczynowym
d. Zestrajanie demodulatorów FM z odstrojonymi obwodami rezonansowymi
21.3.4. Zestrajanie układu wejściowego ukf
21.4. Końcowe badania odbiorników ukf FM
Część IV. Technika stereofoniczna w radiofonii
22. Ogólne wiadomości o stereofonii (423)
23. Wytwarzanie i odtwarzanie programów stereofonicznych
23.1. Układy mikrofonowe
23.2. Reżyseria dźwięku stereofonicznego
23.3. Pseudostereofonia
23.4. Układy głośnikowe dla domowej stereofonii
24. Zasadnicze problemy odpowiedniości (433)
24.1. Uwagi ogólne
24.2. Uzyskiwanie sygnału monofonicznego
24.3. zastosowanie sumy i różnicy sygnałów kanałowych
25. Rozsyłanie programów stereofonicznych liniami teletransmisyjnymi (436)
25.1. Uwagi ogólne
25.2. Skutki zmiennej tłumienności łączy
25.3. Skutki różnic w charakterystyce przenoszenia częstotliwości
25.4. Skutki różnic w czasach opóźnień grupowych
25.5. Przyszłościowe sposoby rozsyłania programów stereofonicznych
26. Systemy radiofonicznej transmisji programów stereofonicznych (440)
26.1. Systemy wymagające dwóch kanałów wielkiej częstotliwości
26.2. Systemy zwielokrotnione o dwóch kanałach akustycznych we wspólnym torze wielkiej częstotliwości
26.2.1. Systemy zwielokrotnione przystosowane do transmisji AM
26.2.2. Systemy zwielokrotnione przystosowane do transmisji AM
a. Systemy z modulacją FM podnośnej
b. Systemy z modulacją AM podnośnej i systemy nośne z czasowym podziałem kanałów
26.2.3. Charakterystyczne zjawiska przy praktycznym zastosowaniu systemów zwielokrotnionych
26.2.4. Ogólne uwagi dotyczące systemów zwielokrotnionych
26.2.5. Rozwój nowszych systemów zwielokrotnionych o czasowym podziale kanałów
a. Podstawowy system PAM
b. System radiofonii stereofonicznej firmy Mullard
c. Radiofonia stereofoniczna systemu HMD
26.3. Systemy jednokanałowe z kodowaniem informacji kierunkowej
Część V. Planowanie sieci ukf FM
27. Podstawowe zasady wykorzystywania zakresu fal ultrakrótkich dla radiofonii ukf FM (473)
28. Podstawy propagacyjne planowania sieci radiofonii ukf FM (476)
28.1. Rozkład natężenia pola elektromagnetycznego w obszarze wokół ośrodka badawczego
28.2. Strefa bliska ośrodka nadawczego
28.3. Strefa fali dyfrakcyjnej
28.4. Strefa fali troposferycznej
28.5. Strefa fali jonosferycznej
28.6. Obliczanie wartości natężenia pola w miejscu odbioru
28.6.1. Ogólna metoda statystyczna
28.6.2. Metoda firmy RCA
28.6.3. Metoda La Grone'a
29. Zagadnienie wzajemnych zakłóceń interferencyjnych w sieci nadawczej ukf FM (524)
29.1. Pojęcie stosunku ochronnego natężeń pól
29.2. Wymagane dla radiofonii ukf FM stosunki ochronne
29.2.1. Stosunki ochronne wymagane przy pojedynczym nadajniku zakłócającym
29.2.2. Trójsygnałowa krzywa stosunku ochronnego
29.3. Rodział częstotliwości roboczych w zakresie przeznaczonym dla radiofonii ukf FM
29.4. Zasady retransmisji programów w sieciach nadawczych ukf
30. Obliczanie użytecznego zasięgu ośrodka nadawczego (536)
30.1. Określanie granicznej wartości natężenia pola
30.1.2. Chronione natężenie pola
30.1.3. Wybór procentu czasu gwarantowanego odbioru
30.2. Metody przewidywania użytecznego zasięgu
30.2.1. Obliczanie zasięgu bez znaczących zakłóceń od innych nadajników sieci
30.2.2. Obliczanie zasięgu przy dominujących zakłóceniach od innych nadajników sieci
31. Polska sieć nadawcza radiofonii ukf FM (545)
31.1. Podstawowe założenia przyjętej sieci ośrodków nadawczych
31.2. Plany rozbudowy sieci ośrodków nadawczych

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA