W. Własow "Lampy elektronowe"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, nakład 4000 egz., Warszawa, 1951
tłumaczył z rosyjskiego prof. dr inż. Janusz Groszkowski

Od tłumacza (9)
Przedmowa autora (11)
Rozdział I. Wiadomości ogólne o elektronowych przyrządach próżniowych (13)
Zastosowanie i rola elektronowych przyrządów próżniowych w technice współczesnej.
Rozwój elektroniki technicznej w ZSRR.
Klasyfikacja elektronowych przyrządów próżniowych.
Konstrukcja nowoczesnych lamp elektronowych.
Rozdział II. Emisja elektronowa (32)
Własności fizyczne elektronów.
Elektrony w metalu. Praca wyjścia.
Emisja termoelektronowa.
Emisja elektronowa pod wpływem zewnętrznego pole elektrycznego przyspieszającego.
Inne rodzaje emisji elektronowej.
Rozdział III. Katody termoelektronowe przyrządów próżniowych (60)
Charakterystyka emisji katody.
Parametry katody.
Obliczenie emisji katod.
Rodzaje katod.
Konstrukcja i zasilanie katod.
Eksploatacja katod.
Baretery i termistory.
Rozdział IV. Podstawy optyki elektronowej (93)
Ruch elektronów w równomiernym polu elektrycznym.
Tory elektronów w polach elektrycznych nierównomiernych.
Metody doświadczalne badania pól elektrostatycznych oraz torów elektronów.
Ruch elektronów w polu magnetycznym.
Proste układy elektronooptyczne.
Rozdział V. Przebiegi fizyczne w lampie dwuelektrodowej (118)
Ładunek przestrzenny w lampie dwuelektrodowej.
Prawo trzech drugich potęg.
Czas przelotu elektronu w diodzie.
Prawo całkowitego prądu w diodzie.
Podstawowe zjawiska występujące podczas ruchu elektronów w próżni niedoskonałej.
Rozdział VI. Lampy dwuelektrodowe (144)
Charakterystyki statyczne diody.
Wpływ zmiennego prądu żarzenia na prąd anodowy.
Parametry statyczne lampy dwuelektrodowej.
Parametry diody dla bardzo wielkich częstotliwości.
Moc wydzielana w anodzie, Konstrukcja anod.
Zastosowanie lamp dwuelektrodowych.
Konstrukcje i typy lamp dwuelektrodowych.
Rozdział VII. Przebiegi fizyczne w triodzie (174)
Charakterystyki prądu anodowego triody.
Pole elektryczne w triodzie.
Napięcie czynne (zastępcze).
Prawo trzech drugich potęg dla triody.
Statyczne parametry triody.
Określenie parametrów triody na podstawie charakterystyk oraz pomiar tych parametrów.
Zależność parametrów od konstrukcji elektrod.
Uproszczone charakterystyki triody.
Rozdział VIII. Rozdział prądów w triodzie (214)
Ogólna postać charakterystyk prądu siatki.
Rozdział prądów w zakresie dopływu bezpośredniego.
Wpływ emisji wtórnej (efektu dynatronowego) na rozdział prądów w zakresie dopływu bezpośredniego.
Rozdział prądów w zakresie dopływu powrotnego.
Początkowy zakres charakterystyki prądu siatki.
Wpływ niedoskonałej próżni na charakterystyki prądu anodowego i prądu siatki w triodzie.
Rozdział IX. Lampy trójelektrodowe wzmacniające (239)
Pojęcie o dynamicznym stanie pracy triody.
Charakterystyki robocze triody.
Parametry robocze triody.
Wybór stanu pracy triody wzmacniającej.
Pojemności międzyelektrodowe w triodzie.
Dopuszczalny rozrzut parametrów.
Typy lamp trójelektrodowych odbiorczych.
Rozdział X. Lampy dwusiatkowe (tetrody) (270)
Ogólne uwagi o budowie i zastosowaniu lamp dwusiatkowych.
Charakterystyki tetrod ekranowanych.
Parametry lamp ekranowych.
Lampy o zmiennym nachyleniu.
Tetrody strumieniowe.
Rozdział XI. Pentody wzmacniające (293)
Siatka zerowa w pentodzie.
Rozdział prądów w pentodzie.
Charakterystyki i parametry pentody.
O obliczeniu charakterystyk pentody i jej równań uproszczonych.
Pentody małej częstotliwości.
Rozdział XII. Lampy elektronowe bardzo wielkich częstotliwości o małym kącie przelotu (319)
Przepływ prądu w lampach elektronowych przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Parametry lamp elektronowych dla bardzo wielkich częstotliwości.
Wejściowa przewodność lampy.
Nachylenie, przewodność wyjściowa i przewodność przejściowa.
Lampy odbiorcze na fale ultrakrótkie.
Lampy na fale decymetrowe i centymetrowe.
Rozdział XIII. Lampy do przemiany częstotliwości (349)
Podwójne oddziaływanie na prąd anodowy w lampach trójsiatkowych.
Zastosowanie lamp o podwójnym oddziaływaniu.
Lampy mieszające wielosiatkowe.
Lampy wielosiatkowe przemiany częstotliwości.
Lampy mieszające dla bardzo wielkich częstotliwości.
Rozdział XIV. Dodatkowe wiadomości o lampach odbiorczo-wzmacniających (371)
Szumy własne lamp wzmacniających.
Zależność szumów od konstrukcji oraz warunków pracy lampy.
Lampy złożone.
Elektronowe wskaźniki strojenia.
Wykorzystywanie emisji wtórnej w lampach wzmacniających.
Rozdział XV. Lampy generacyjne (390)
Wiadomości ogólne o konstrukcji lamp generacyjnych.
Triody generacyjne i modulacyjne.
Triody i pentody generacyjne.
Lampy generacyjne na fale ultrakrótkie i decymetrowe.
Lampy generacyjne dużej mocy.
Lampy generacyjne impulsowe.
Konstrukcje lamp generacyjnych impulsowych.
Rozdział XVI. Klistrony (421)
Zasada działania przyrządów z modulacją szybkości.
Konstrukcja klistronów dwuobwodowych.
Przebiegi w klistronie dwuobwodowym.
Analiza warunków pracy klistronu dwuobwodowego.
Klistrony refleksowe.
Stany pracy klistronu refleksowego.
Lampy o fali bieżącej.
Rozdział XVII. Magnetrony (450)
Czynne działanie pola magnetycznego w magnetronach.
Magnetrony o anodzie niedzielonej.
Magnetrony z anodą dzieloną.
Zasady konstrukcji i pracy magnetronów wieloobwodowych.
Szczegóły konstrukcyjne oraz stany pracy magnetronów wielownękowych.
Rozdział XVIII. Elektronowe lampy promieniowe (472)
Zasady konstrukcji i pracy elektronowych lamp promieniowych.
Układy ogniskujące w elektronowych lampach promieniowych.
Układy odchylające elektronowych lamp promieniowych.
Ekrany elektronowych lamp próżniowych. Zniekształcenia oscylogramów.
Specjalne konstrukcje elektronowych lamp promieniowych.
Elektronowe przełączniki promieniowe.
Rozdział XIX. Podstawowe wiadomości o wyładowaniach elektrycznych w gazach (499)
Rodzaje wyładowań elektrycznych w gazach.
Wyładowania niesamodzielne w gazach.
Wyładowania jarzeniowe.
Wyładowania łukowe.
Szczególne stany wyładowania gazowego.
Rozdział XX. Przyrządy gazowane z żarzącą się katodą (514)
Gazotrony.
Stan pracy i parametry gazotronu.
Tyratrony.
Praca tyratronów i ich zastosowanie.
Lampy wzmacniające gazowane.
Rozdział XXI. Przyrządy gazowane o wyładowaniu samodzielnym (533)
Przyrządy o wyładowaniu jarzeniowym.
Prostowniki rtęciowe.
Ignitrony.
Bezpieczniki gazowane dla linii teletechnicznych.
Lampy gazowane specjalne.
Rozdział XXII. Przyrządy fotoelektryczne (551)
Fotoelementy o zewnętrznym efekcie fotoelektrycznym.
Charakterystyki fotoelementów o zewnętrznym efekcie fotoelektrycznym.
Powielacze elektronowe.
Fotoelementy o efekcie fotoelektrycznym wewnętrznym oraz fotoelementy zaporowe.
Przewodnik elektronooptyczny.
Telewizyjne lampy analizujące. Ikonoskop.
Inne konstrukcje analizujących lamp telewizyjnych.
Dodatki (575)
Diody i triody półprzewodnikowe.
Zależności między jednostkami praktycznego układu zracjonalizowanego MKS-M a jednostkami układów CGS-es i CGS-em.
Wykaz podstawowej literatury.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl