Tadeusz Zagajewski "Nadajniki radiowe"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 4190 egz., Warszawa, 1961

Zestawienie oznaczeń literowych (8)
1. Wstęp (9)
Zasady radiokomunikacji.
Rozwój urządzeń nadawczych.
2. Obwody wielkiej częstotliwości (14)
Obwody rezonansowe.
Obwody typu PI i G.
Obwody o stałych rozłożonych.
Materiały dielektryczne.
Kondensatory stałe.
Kondensatory zmienne.
Właściwości cewek indukcyjnych.
Cewki rdzeniowe wielkiej częstotliwości.
Konstrukcja cewek indukcyjnych.
3. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (66)
Właściwości lamp nadawczych.
Warunki pracy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości.
Analiza pracy wzmacniacza wielkiej częstotliwości.
Metody obliczania wzmacniacza rezonansowego.
Wzmacniacze z powielaniem częstotliwości.
4. Generatory wzbudzające (125)
Wstęp.
Generatory o stabilizacji elektrycznej.
Stabilizacja elektromechaniczna.
Zmniejszanie częstotliwości.
Synteza częstotliwości.
5. Generatory mikrofalowe (162)
Wstęp.
Generatory triodowe.
Generatory klistronowe.
Generatory magnetronowe.
6. Neutralizacja i drgania pasożytnicze (186)
Neutralizacja.
Drgania pasożytnicze.
7. Modulacja amplitudy (207)
Ogólne wiadomości o modulacji.
Modulacja siatkowa.
Modulacja anodowa.
Wzmacniacz mocy modulowanej.
Modulacja wzmacniaczy z lampami wielosiatkowymi.
Ekonomiczne układy modulacji amplitudy.
Modulatory.
8. Systemy modulacji szerokopasmowej (291)
Właściwości modulacji fazy i częstotliwości.
Układy modulacji fazy i częstotliwości.
Modulacja impulsowa.
9. Manipulacja telegraficzna (327)
Manipulacja amplitudy.
Manipulacja przesuwem częstotliwości.
10. Urządzenia zasilające (348)
Warunki zasilania nadajników.
Elementy prostownicze.
Układy prostownicze.
Filtry.
Sterowanie prostowników.
11. Urządzenia pomocnicze (393)
Urządzenia chłodzące.
Blokada i sygnalizacja.
Automatyzacja obsługi nadajników.
12. Badania i pomiary nadajników (416)
Badanie części i podzespołów.
Badania wstępne.

Badanie całego nadajnika.
13. Zasady projektowania nadajników (446)
Założenia projektowe.
Schemat nadajnika.
Rozwiązanie konstrukcyjne.
14. Opisy nadajników (470)
Nadajniki stałe.
Nadajniki ruchome.
Nadajniki radioamatorskie.
Wykaz piśmiennictwa (514)
Wykaz pojęć (515)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl