Schematy - wzmacniacze

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z WZMACNIACZE  WSZYSTKIE

lampa1.gif (2154 bytes)

Zestawienie pozwala na zlokalizowanie, w jakim czasopiœmie zamieszczony zosta³ opis i schemat urz¹dzenia. Sukcesywnie do odnoœników do³¹czane s¹ szczegó³owe opisy urz¹dzeñ oraz ich schematy opracowane na podstawie posiadanej bazy literaturowej. Zestawienie opracowane zosta³o z uwzglêdnieniem kolejnoœci chronologicznej w obrêbie czasopism. Liter¹ L oznaczono konstrukcje lampowe, liter¹ T - tranzystorowe.

L

Wzmacniacz mocy na pr¹d sta³y RA360ST (schemat + opis) Antena 11/1934

L

Wzmacniacz sieciowy 20W (schemat) (38KB)

Radio dla Techn. 6/1946

L

Wzmacniacz 50W typ AB (schemat) (100KKB)

Radio dla Techn. 5/1947

L

Wzmacniacz przeciwsobny 25W "5L" (schemat) (231KB)

Radioamator 2/1953

L

Zestaw rozg³oszeniowy ZR 100/52 (schemat) (86KB)

Radioamator 10/1954

L

Jednolampowy wzmacniacz bateryjny

Jak czytaæ schematy...

L

Dwulampowy wzmacniacz bateryjny

Jak czytaæ schematy...

L

Wzmacniacz m.cz. z jedn¹ lamp¹ podwójn¹

Jak czytaæ schematy...

L

Stopieñ koñcowy w uk³adzie przeciwsobnym

Jak czytaæ schematy...

L

Przeciwsobny wzmacniacz m.cz.

Jak czytaæ schematy...

L

Piêciolampowy wzmacniacz g³oœnikowy

Jak czytaæ schematy...

L

Wzmacniacz 20-watowy

Jak czytaæ schematy...

L

Przystawka g³oœnikowa (schemat + opis) (450KB)

Radioamator 11/1952

L

Przystawka g³oœnikowa "3L"

Radioamator 1/1953

L

Wzmacniacz sieciowy "5L" (schemat) (58KB)

Radioamator 2/1953

L

Wzmacniacz m.cz. typu "ECL-II"

Radioamator 3/1954

L

Odbiornik krótkofalowy 1-V-1

Radioamator 3/1954

L

Wzmacniacz bateryjny "2-1S"

Radioamator 4/1954

L

Wzmacniacz rozg³oszeniowy WR-600 (schemat) (229KB)

Radioamator 2/1955

L

Radiostacja przenoœna "Uro¿aj U-2"

Radioamator 5/1955

L

Zespó³ steruj¹cy ZSW-2 (schemat) (100KB)

Radioamator 11/1955

L

Wzmacniacz rozg³oszeniowy WR-550

Radioamator 11/1955

L

Wzmacniacz gramofonowy "Karolinka"

Radioamator 8/1957

L

Zespó³ rozg³oszeniowy Tesla ZZIV 512008

Radioamator 9/1957

L

Wzmacniacz 10W Hi-Fi (schemat) (59KB)

Radioamator 12/1957

L

Wzmacniacz Hi-Fi produkcji polskiej (schemat+opis) (270KB)

Radioamator 7/1958

L

Wzmacniacz Hi-Fi 3W (schemat)

Radioamator 9/1958

L

Uniwersalny wzmacniacz Hi-Fi 15VA (schemat) (44KB)

Radioamator 4/1960

L

Wzmacniacz przenoœny (schemat) (59KB)

Radioamator 9/1960

L

Prosty wzmacniacz dwulampowy (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Wzmacniacz o mocy 3W (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Wzmacniacz przeciwsobny o mocy 10W (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Wzmacniacz wysokiej jakoœci (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Wzmacniacz o mocy 20W (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Wzmacniacz dwukana³owy (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Dwukana³owy wzmacniacz gramofonowy (schemat)

Radioamator 2/1961

L

Wzmacniacz bateryjny (schemat) (18KB)

Radioam. i Kr. 8/1961

L

Zestaw stereofoniczny (schemat) (84KB)

Radioam. i Kr. 9/1961

L

Dwustopniowy wzmacniacz sieciowy (schemat + opis)

Radioam. i Kr. 11/1961

L

Przystawka stereofoniczna (schemat) (116KB)

Radioam. i Kr. 12/1961

L

Prosty wzmacniacz przeciwsobny 6W (schemat i opis) Radioam. i Kr. 8/1962

L

Wmacniacz Hi-Fi 20W (schemat i opis) Radioam. i Kr. 12/1965

L

Lampowy wzmacniacz stereofoniczny m.cz.

Radioam. i Kr. 11/1969

L

Wzmacniacz akustyczny "Melodia" (schemat) (49KB)

Radioam. i Kr. 9/1970

L

Wzmacniacz stereofoniczny W-600 (schemat)

Radioam. i Kr. 2/1971

L

DSL 201 (schemat wzmacniacza od radia) (177KB) Radioam. i Kr. 3/1972

L

Stereofoniczny wzmacniacz lampowy (schemat+opis) (64KB)

Radioam. i Kr. 12/1973

L

Lampowy wzmacniacz akustyczny 20÷35W (schemat+opis)

Radioam. i Kr. 9/1974

L

Prosty wzmacniacz do gramofonu elektrycznego (schemat)

Z.Faust, Konstruowanie...

L

Wzmacniacz dwulampowy (schemat)

Z.Faust, Konstruowanie...

L

Wzmacniacz z przeciwsobnym stopniem koñcowym  (schemat)

Z.Faust, Konstruowanie...

L

Prosty wzmacniacz dwustopniowy (schemat) (52KB)

RADIO (radz.) 2/1963

L

Szerokopasmowy wzmacniacz m.cz. (schemat)

RADIO (radz.) 11/1963

L

Prosty wzmacniacz stereofoniczny (schemat)

RADIO (radz.) 2/1964

L

Wzmacniacz przeciwsobny 20W  (schemat)

RADIO (radz.) 9/1970

L

Wzmacniacz mocy "UM-50" (schemat) (196KB)

RADIO (radz.) 8/1963

L

Wzmacniacz Philips KV 25 Pc (schemat) (63KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Wzmacniacz Philips 35 Watt (schemat) (85KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Wzmacniacz mocy ZDZ BIS 101 (schemat) (140KB)

-

L

Wzmacniacz BIS 105 (schemat) (100KB) sp5hbt

L

Wzmacniacz mocy Telos WA-75/67 (schemat) (80KB)

-

L

Wzmacniacz W-100/1 (schemat) (204KB) Andrzej ¯ó³towski

L

Wzmacniacz WS-17 Luna (schemat) (37KB)

Andrzej ¯ó³towski

L

Wzmacniacz WR-40/62 (schemat) (47KB)

Andrzej ¯ó³towski

L

Wzmacniacz lampowy MV3 (NRD) (schemat) (60KB)

Andrzej ¯ó³towski

  Wzmacniacze lampowe firmy Siemens  
L Przedwzmacniacz mikrofonowy SMV 1 (schemat) (16KB) Empfänger-Schaltungen...
L Przedwzmacniacz mikrofonowy SMV 1a (schemat) (22KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz steruj¹cy SV 1W (schemat) (60KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz steruj¹cy SV 1/1 (schemat) (26KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz z odbiornikiem Elaphon 1 i 2 (schemat) (44KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz z odbiornikiem Elaphon 1d (schemat) (107KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz KV 2W (schemat) (74KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 2 watowy SV 2aW (schemat) (75KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz z odbiornikiem Elaphon 2b (schemat) (51KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 25 watowy E verst 2b/1 i 2b/2 (schemat) (85KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz z odbiornikiem Elaphon 3b (schemat) (86KB) Empfänger-Schaltungen...
L Przedwzmacniacz mikrofonowy E verst 4a/1 (schemat) (26KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz KV 8W (schemat) (79KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 7.5 watowy SV 8aW (schemat) (84KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz SV 10W (schemat) (71KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  KV 10G (schemat) (76KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz sieciowy Rfv 12  (schemat) (37KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz sieciowy Rfv 12b  (schemat) (24KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 20 watowy KV 20W (schemat) (78KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  SEV 20W/2 (schemat) (64KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 20 watowy SV 20/9W (schemat) (71KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 20 watowy SV 20/10W (schemat) (83KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 20 watowy SV 20 aW (schemat) (84KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 20 watowy SV 20 bW (schemat) (105KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 70 watowy SV 70 W (schemat) (101KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz 70 watowy SV 70 /1W (schemat) (163KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 82 i 812 (schemat) (82KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 83 i 813 (schemat) (74KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 84 (schemat) (96KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 89 (schemat) (79KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  SV 150aW (schemat) (117KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz koñcowy 20 watowy SEV 201W (schemat) (56KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 814 (schemat) (87KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 816 (schemat) (82KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 818 (schemat) (62KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 820 (schemat) (46KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 821 (schemat) (71KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 824 i 832 (schemat) (55KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 825 (schemat) (91KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 826 (schemat) (91KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 830 (schemat) (62KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 840 (schemat) (72KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 841 (schemat) (99KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 842 (schemat) (93KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 843 (schemat) (103KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 844 i 846 (schemat) (70KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 845 (schemat) (78KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz  Elv 847 (schemat) (77KB) Empfänger-Schaltungen...
  Wzmacniacze lampowe firmy Telefunken  
L Wzmacniacz Ela V 10/1260 (schemat) (145KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 10/1265 (schemat) (86KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 25/1240 (schemat) (140KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 25/1281/1282 (schemat) (66KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 25/1300 (schemat) (54KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 75/1220 (schemat) (99KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela A 1130 (schemat) (119KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela A 1135 (schemat) (141KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela A 1140 (schemat) (85KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz U 47 M (schemat) (48KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 5430 (schemat) (101KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 5021 (schemat) (27KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 1145 (schemat) (88KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 1140 (schemat) (78KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 416 u. 2120 (schemat) (93KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 411/1-6, 2081, 2080 u. 2000 (schemat) (119KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 410/1 (schemat) (59KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 408 u. 2110 (schemat) (67KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 407/1 u. 8057 (schemat) (131KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 406/1 (schemat) (104KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 405/1 (schemat) (115KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 404/3 (schemat) (139KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 403/2 (schemat) (147KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 402/1-2 (schemat) (149KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 401/1 (schemat) (171KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 401/2 (schemat) (112KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 304/1 u. 3050 (schemat) (96KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 303/1 (schemat) (156KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 302/1 (schemat) (137KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 301/1 (schemat) (95KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 202/2 (schemat) (172KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 201 (schemat) (104KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 104, 105, 4120 u. 4130 (schemat) (57KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 101/1 (schemat) (41KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 101/2 (schemat) (40KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 101/3 (schemat) (20KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz KV 18 (schemat) (118KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz KV 11 (schemat) (52KB) Empfänger-Schaltungen...

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z WZMACNIACZE  WSZYSTKIE

lampa2.gif (2010 bytes)

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl.

© 2000-2007 Trioda - Grzegorz Makarewicz & FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl